Lagstiftningsprojekt för genomförande av unionens regler om återkrav av stöd som strider mot reglerna om statligt stöd

TEM065:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I regeringspropositionen föreslås bestämmelser om återkrav av statligt stöd enligt Europeiska unionens regler om statligt stöd.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM065:00/2023

Ärendenummer VN/18042/2023

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.8.2023 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 5.2.2024
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 10/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 39/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Innehållet i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) ändras så att myndighetens återkrav på eget initiativ blir möjligt.

Ansvarig ministerArbetsminister Satonen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2024

Kontaktperson
Elisa Fagerström, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 064
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med lagstiftningsprojektet är att bedöma de ändringsbehov i den nationella lagstiftningen som följer av unionsrätten och att lägga fram förslag till ändringsbehov.

Sammandrag

I regeringspropositionen föreslås bestämmelser om återkrav av statligt stöd enligt Europeiska unionens regler om statligt stöd.

Utgångspunkter

Bakgrunden till ärendet är den princip som härleds ur artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) enligt vilken stöd som strider mot EU:s regler om statligt stöd ska återkrävas. Enligt Europeiska unionens domstols dom i målet Eesti Pagar (C-349/17) ska den nationella myndigheten på eget initiativ återkräva det olagliga stödet också när det inte finns något beslut om återkrav av kommissionen. Även om artikel 108.3 i EUF-fördraget och rättspraxis enligt den artikeln är direkt tillämplig rätt, förutsätter tillämpningen av artikeln åtgärder i den nationella lagstiftningen. Syftet med lagförslaget är att precisera den gällande lagen och ge myndigheten befogenhet att vidta återkrav i det fall att det är fråga om stöd som strider mot EU:s regler om statligt stöd, men kommissionen inte har fattat något beslut om återkrav av stödet.

På basis av domen i målet Eesti Pagar bör det anses att principen om att stöd som strider mot EU:s regler om statligt stöd ska drivas in på eget initiativ i situationer där det inte finns något beslut om återkrav av kommissionen lyfts fram i EU-rätten. En utmaning när det gäller tillämpningen av EU-rätten är dock att det i Finland för närvarande inte finns någon allmän lag om återkrav enligt Eesti Pagar-fallet. Den i Finland gällande lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) lämpar sig endast för återkravssituationer där det finns ett beslut om återkrav av kommissionen. Statsunderstödslagen (688/2001) innehåller för sin del bestämmelser om återkrav, men statsunderstödslagen är inte en allmän lag som reglerar all verksamhet enligt EU:s regler om statligt stöd och man har identifierat situationer där återkrav inte kan göras med stöd av statsunderstödslagen.

Enligt 124 § i grundlagen (731/1999) kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag och endast om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. Uppgifter som innebär betydande utövning av offentlig makt får dock anförtros endast myndigheter. Enligt grundlagsutskottets etablerade riktlinjer innebär återkrav av statligt stöd betydande utövning av offentlig makt och ska alltid grunda sig på lag.

Mer om ämnet