Virtual Finland

Virtual Finland

UM012:00/2021 Projekt

Utrikesministeriet har inlett det förvaltningsövergripande projektet Virtual Finland för att främja Finlands digitala konkurrenskraft. Målet är att skapa en digital serviceinfrastruktur för inresa för Finland, som gör det lättare för företag, arbetstagare, studerande och resenärer att inresa till och etablera sig i landet.

Om projektet lyckas skapar det också förutsättningar för den finländska serviceexporten.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer UM012:00/2021

Projektets arrangör utrikesministeriet

Mandattid 10.3.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 10.3.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Tavoite Finland är känt som ett föregångarland när det gäller teknisk utveckling, innovationsrelaterad upphandling och försökskultur

Metod Ett program för främjande av digitaliseringen sammanställs så att de offentliga tjänsterna ska stå till medborgarnas och företagens förfogande digitalt

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Finland är en internationellt attraktiv plats för studier, forskning och investeringar

Metod Det finländska forskar- och vetenskapssamhällets konkurrens- och attraktionskraft stärks

Metod Färdplanen för arbets- och utbildningsrelaterad invandring genomförs.

Kontaktperson
Maria Toivanen, Projektikoordinaattori
[email protected]

Mål och resultat

Slutresultatet av projektet blir:
• Ett övergripande koncept och en strategisk plan för att genomföra konceptet
• En beskrivning av den arkitektur som krävs för servicehelheten och de utvalda serviceprocesserna
• Införandet av den första produktionsdugliga versionen av plattformen och den första tjänsten som främjar Finlands konkurrenskraft med stöd av de funktioner som Virtual Finland producerar
• Stegmärken för fortsättningsfasen 2022–2025

Sammandrag

Utrikesministeriet har inlett det förvaltningsövergripande projektet Virtual Finland för att främja Finlands digitala konkurrenskraft. Målet är att skapa en digital serviceinfrastruktur för inresa för Finland, som gör det lättare för företag, arbetstagare, studerande och resenärer att inresa till och etablera sig i landet.

Om projektet lyckas skapar det också förutsättningar för den finländska serviceexporten.

Utgångspunkter

Projektet är kopplat till flera punkter inom Regeringsprogrammet, främst till stärkandet av Finlands konkurrenskraft, främjandet av ekonomisk utveckling, samt ökandet av samverkan mellan administrationer och myndigheter.