Arbetsgruppen för reformering av personbeteckningen och administrering av identitet som garanterats av staten

VM068:00/2017 Projekt

Työryhmä selvittää henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista. Nykyisen henkilötunnuksen rakenne, muodostamistapa ja käyttö eivät enää vastaa yhteiskunnan tarpeita pitkällä tähtäimellä. Tarkoituksena on esittää uusi kansallinen ratkaisu henkilöiden yksilöimiseksi.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VM068:00/2017

Ärendenummer VM/1158/00.01.00.01/2017 , VN/10378/2019

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid 1.9.2017 – 31.12.2019

Datum för tillsättande 21.8.2017

Kontaktperson
Arla Peltola, Hankeassistentti
tel. +358 295 530 497
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän tavoitteena on tehdä esitys kansalliseksi toimintamalliksi henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvata viranomaisten rooli henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa. Työryhmän tulee työssään pyrkiä selvittämään ja ratkaisemaan ne ongelmat, joita nykyisen henkilötunnuksen käyttäminen ja käyttämiseen liittyvät toimintatavat aiheuttavat. Työryhmän tulee ottaa huomioon teknologisen ja kansainvälisen kehityksen vaikutukset ja mahdollisuudet henkilön yksilöimisessä ja identiteetin hallinnassa. Työryhmän tavoitteena on tuottaa malli, jossa henkilön yksilöivä tunnus ja siihen liittyvät tiedot voidaan hallita erillisinä sekä toiminnallisesti että juridisesti. Työryhmän tavoitteena on selvittää valittaville ratkaisuille keinot, joilla aiempaa paremmin voidaan varmistaa identiteettivarkauksien estäminen, edistää henkilöön liittyvien rekisteritietojen hajautettua hallintaa ja käyttöä tietoa kysytään vain kerran -periaatteen mukaisesti, edistää henkilön nykyistä laajempaa mahdollisuutta itseensä liittyvien tietojen hallintaan ja hyödyntämiseen myös yksityisen sektorin palveluissa sekä tietoturvallisten menetelmien käyttämistä henkilön identifioimisessa.

Sammandrag

Työryhmä selvittää henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista. Nykyisen henkilötunnuksen rakenne, muodostamistapa ja käyttö eivät enää vastaa yhteiskunnan tarpeita pitkällä tähtäimellä. Tarkoituksena on esittää uusi kansallinen ratkaisu henkilöiden yksilöimiseksi.

Utgångspunkter

Nykyisen henkilötunnuksen rakenne, muodostaminen sekä sen käyttötavat ja -tarkoitus eivät vastaa enää henkilötunnukselle asetettuja vaatimuksia ja tavoitteita. Henkilötunnuksen nykyinen muodostamismalli ja muoto aiheuttavat sen, että henkilötunnuksia on päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä ainoastaan rajallinen määrä: tunnuksen uudistamiseen tulee varautua, jotta vaaraa tunnusten loppumisesta ei ole. Toisaalta nykyisestä henkilötunnuksesta ilmenevät usein tarpeettomasti henkilön syntymäaika sekä sukupuoli, mistä syystä tunnisteen muodon ja sisällön uudistamista on syytä tarkastella.

Nykyinne järjestelmä johtaa myös siihen, että merkittävä osa Suomessa oleskelevista henkilöistä jää vaille identiteetin yksilöivää tunnusta. Henkilötunnuksen myöntämiseen liittyvät henkilön tunnistamista koskevat edellytykset aiheuttavat sen, että kaikille Suomeen muuttaville ulkomaalaisille ei ole mahdollisuutta myöntää henkilötunnusta. Tämä aiheuttaa ongelmia henkilöiden yksilöimisessä eri järjestelmien välillä, kun henkilöillä voi olla useita rekisterihenkilöllisyyksiä eri järjestelmissä. Tämä vaikeuttaa myös näiden henkilöiden asiointia viranomaisissa ja yksityisen sektorin palvelujen käytössä. Henkilötunnuksettomalla henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada tunnistusvälinettä, pankkitunnisteita, mobiilivarmennetta tai henkilökorttiin sisältyvää kansalaisvarmennetta, mikä estää myös sähköisten viranomaispalveluiden käytön.