Verkställigheten av informationshanteringslagen

VM095:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Riksdagen antog lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (RP 284/2018 rd) den 18 mars 2019. Lagen har ännu inte stadfästs. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Finansministeriet leder projektet för verkställigheten av lagen, och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen deltar i projektet genom arbetsgrupper. Grupperna har egna nummer i projektportalen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VM095:00/2019

Ärendenummer VM/1303/00.01.00.01/2019 , VN/10922/2019

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid 13.5.2019 – 31.5.2020

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Beredningsgrupperna ska producera följande konkreta resultat:

grupp 1
en beskrivning av informationshanteringskartans innehåll
en plan över organiseringen av och förfarandet vid upprätthållandet av informationshanteringskar-tan
en beskrivning av riktlinjer som främjar interoperabiliteten
en plan över kartläggning av riktlinjerna samt en beskrivning av god praxis när det gäller planering av utlämning av uppgifter mellan flera myndigheter

grupp 2
beskrivning av remissförfarandet och införandet av detta
beskrivning av styrmodellen för investeringar och införandet av denna
beskrivning av förvaltningsmodellen för utveckling i beredningen av planen för de offentliga fi-nanserna och statsbudgeten
statsrådets förordning om remissförfarandet

grupp 3
inrättande och organisering av informationshanteringsnämnden
precisering av uppgifterna samt beslutsförfarande
förordning om informationshanteringsnämnden
beredning av rekommendationer som stöder verkställandet av informationshanteringslagen

grupp 4
förslag till en handlingsmodell för och ibruktagande av samarbete enligt 7 § i informationshante-ringslagen
förslag till underhålls- och förvaltningsstruktur för rekommendationsinformation
förslag till prioriteringar inom informationsstyrningen

Syftet med resultaten är att stödja de som tillämpar lagen då verksamheten förändras.

Sammandrag

Riksdagen antog lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (RP 284/2018 rd) den 18 mars 2019. Lagen har ännu inte stadfästs. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Finansministeriet leder projektet för verkställigheten av lagen, och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen deltar i projektet genom arbetsgrupper. Grupperna har egna nummer i projektportalen.

Utgångspunkter

Målet är att modernisera och samordna den allmänna reglering som gäller den offentliga förvaltningens informationshantering samt minska behovet av reglering av teknisk art inom speciallagstiftningen. Tillämpningsområdet för informationshanteringslagen är omfattande och sträcker sig till olika typer av organisationer inom den offentliga förvaltningen (3 § i informationshanteringslagen). Organisationerna är också väldigt många till antalet, och de har olika förutsättningar att tillämpa de nya bestämmelserna. Projektet för verkställigheten har startats för att stödja de som tillämpar lagen och för att etablera förändringar i praxis.

Ytterligare uppgifter