Finland 100 -forskningsprojekt

Finland 100 -forskningsprojekt

VNK001:00/2019 Projekt

Valtioneuvoston kanslia käynnistää kaksivuotisen Suomi 100 -tutkimushankkeen, jossa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden merkitystä, tuloksia ja vaikutuksia tutkitaan laajemmin. Tavoitteena on mahdollistaa ja tukea syntyneen perinnön ja oppien hyödyntämistä yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tutkimukselle valitaan yksi toteuttaja.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VNK001:00/2019

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 1.2.2019 – 30.9.2021

Datum för tillsättande 25.1.2019

Mål och resultat

Tutkimushankkeen tarkoituksena on arvioida ja tutkia juhlavuoden merkitystä, tuloksia ja vaikutuksia laajemmin ja mahdollistaa sekä tukea juhlavuoden perinnön ja oppien hyödyntämistä yhteiskunnallisessa toiminnassa jatkossa. Tutkimushankkeen tavoitteena on syventää jo tehtyjen tarkastelujen luomaa kuvaa juhlavuodesta ja sen synnyttämästä toiminnasta. Nyt tilattava tutkimus kohdistuu Suomi 100 -juhlavuoden merkitykseen ja vaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Sammandrag

Valtioneuvoston kanslia käynnistää kaksivuotisen Suomi 100 -tutkimushankkeen, jossa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden merkitystä, tuloksia ja vaikutuksia tutkitaan laajemmin. Tavoitteena on mahdollistaa ja tukea syntyneen perinnön ja oppien hyödyntämistä yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tutkimukselle valitaan yksi toteuttaja.

Utgångspunkter

Tutkimushankkeen aikana arviointi-ja seurantaryhmän tehtävä on seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista, hankkeen tutkimussuunnitelman toteutumista ja hankkeen etenemisistä hankkeelle määritellyssä aikataulussa.

Seurantaryhmän tehtävänä on

• seurata hankkeen edistymistä ja sopimuksen toteutumista
• tuoda hankkeen toteuttajien tietoon hankkeen onnistumisen kannalta tärkeitä näkökulmia
• varmistaa tulosten sovellettavuutta ja edesauttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä
• huolehtia siitä, että hankkeen tuotokset ovat laadukkaita ja tutkimuksellisesti perusteltuja
• puoltaa valtioneuvoston kanslialle kustannusten laskutusta
• puoltaa valtioneuvoston kanslialle hankkeen loppuraportin julkaisemista

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet