Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen

VNK031:00/2021 Organ

Den 18 juni tillsatte statsrådets kansli en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda metoder för att förbinda sig till en långsiktig ökning av den offentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen (FoU-finansieringen). Statsminister Sanna Marins regering beslutade att inrätta en parlamentarisk FoUI-arbetsgrupp i samband med halvtidsöversynen och ramförhandlingarna.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VNK031:00/2021

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 18.6.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 18.6.2021

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Tavoite När det gäller globala utvecklingsutmaningar kan Finland erbjuda lösningar bland annat med utgångspunkt i vår värdegrund

Metod Metoder för att långsiktigt öka finansieringen för forskning och utveckling utreds

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Mål och resultat

Parlamentaarisen TKI-työryhmän tulee selvittää eri vaihtoehtoja pitkäjänteiseen t&k-rahoituksen kasvattamiseen. Kartoitettavia vaihtoehtoja ovat mm. normaalien budjettiprosessien kautta toteutettava pitkäjänteinen suunnittelu, monivuotisen budjetoinnin mahdollisuus tai erillisen t&k-rahoitukseen tarkoitetun talousarvion ulkopuolisen rahaston perustaminen. Työryhmän tulee arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia laajasti kattaen mm. eri vaihtoehtojen vaikutukset t&k-rahoitukseen, julkisen sektorin alijäämään, julkisen sektorin velkaantumiseen ja eduskunnan budjettivaltaan.

Sammandrag

Den 18 juni tillsatte statsrådets kansli en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda metoder för att förbinda sig till en långsiktig ökning av den offentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen (FoU-finansieringen). Statsminister Sanna Marins regering beslutade att inrätta en parlamentarisk FoUI-arbetsgrupp i samband med halvtidsöversynen och ramförhandlingarna.

Utgångspunkter

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan (TKI-tiekartta) mukaisesti. Vuonna 2019 t&k-intensiteetti oli 2,8 prosenttia ja julkisen sektorin osuus t&k-rahoituksesta oli 30 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä tarkoittaisi karkeasti arvioiden keskimäärin lähes 600 milj. euron vuosittaisia lisäpanostuksia. Tästä yksityistä rahoitusta olisi noin 400 milj. euroa ja julkisen sektorin rahoitusta noin 200 milj. euroa, jos julkisen sektorin t&k-rahoituksen osuus pysyisi samana. TKI-tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yhteistä näkemystä ja missioita, kunnianhimoisempaa TKI-toimintaa sekä investointeja niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Ilman yksityisen sektorin investointien merkittävää kasvua tavoite ei voi toteutua.

TKI-rahoituksen tulee olla ennustettavaa ja kehittää TKI-järjestelmää tasapainoisesti. TKI-rahoituksen ennustettavuuden ja pitkäjänteisyyden vuoksi TKI-tavoitteesta ja sen saavuttamiseksi toteuttavista rahoituskeinoista tulisi sopia parlamentaarisesti. Laaja parlamentaarinen sitoutuminen TKI-tavoitteeseen ja julkisen sektorin t&k-rahoituksen kasvattamiseen toisivat tarvittavaa ennustettavuutta TKI-järjestelmän kehittämiseen ja yksityisen t&k-rahoituksen kasvattamiseen.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet