Statsrådets förordning om stödjande av sanering av förorenade områden

YM008:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Miljöministeriet bereder en förordning av statsrådet om stödjande av sanering av förorenade områden.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer YM008:00/2019

Ärendenummer VN/3501/2019

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Noora Herranen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 250 401
[email protected]

Mål och resultat

Det centrala i förslaget är att stifta om understödets maximibelopp vid utredning av förorening och sanering av ett område. Därtill stiftas i förordningen om understödets förenlighet med EU:s inre marknad. Förordningen preciserar NTM-centralens i Birkaland uppgift att främja hållbar riskhantering och även de uppgifter och utredningar som ska bifogas till ansökan om statsunderstöd.

Sammandrag

Miljöministeriet bereder en förordning av statsrådet om stödjande av sanering av förorenade områden.

Utgångspunkter

Lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019, i kraft 1.1.2020) och statsunderstödslagen (688/2001) bemyndigar att utfärda förordning. I förordningen ges närmare bestämmelser om systemet om understöd enligt prövning. Förordningen gör därmed användningen av understödssystemet klarare.

Ytterligare uppgifter