MRL-kokonaisuudistus

Totalreformen av markanvändnings- och bygglagen

YM014:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM014:00/2018

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid 24.4.2018 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 24.4.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Strategiset kokonaisuudet Bostadspolitiken

Metod Markanvändnings- och bygglagen reformeras

Lagberedning

HE kaavoitus- ja rakentamislaiksi
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Hallitusohjelman mukaisesti (3.1.1 tavoite 1) maankäyttö- ja rakennuslaki uudistetaan.

Ansvarig ministerYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Melica Hellen, Viestintäsuunnittelija
tel. 0295 250 012
[email protected]

Mål och resultat

Målet med reformen är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av byggandet, stödja medborgarnas möjligheter att påverka den planering och beslutsfattande som rör deras egen livsmiljö samt säkerställa att lagtexten är tydlig och konsekvent.

Reformen bereds parlamentariskt. Miljöministeriet ansvarar för beredningen.

Målet är att regeringens proposition med förslag till ny markanvändnings- och bygglag ska bli klar före utgången av 2021.

Utgångspunkter

I samband med revideringen av lagen beaktas bl.a. följande:

- omfattande samhälleliga fenomen, såsom klimatförändringen, differentieringen av regionstrukturen, urbaniseringen, digitaliseringen, nya färdsätt och övergången till användning av ren energi
- livskraft och hållbar utveckling i olika områden
- högklassig planering av områdesanvändningen
- kvalitet och ansvarsfrågor i byggandet
- fungerande myndighetsstyrning
- låg tröskel för delaktighet och interaktion
- samstämmighet med annan lagstiftning och
- ansvar som uppkommer i och med Finlands EU-medlemskap och internationella förbindelser

Ytterligare uppgifter