Ändring av vattenvårdsförvaltingsförordning

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen

YM029:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Valtioneuvoston asetusta vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) muutettaisiin useilla eri perusteilla.
Keskeisin muutos olisi räjähdysaineiden ympäristönlaatunormien lisääminen asetuksen liitteeseen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM029:00/2021

Ärendenummer VN/16695/2021

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid 21.6.2021 – 6.4.2022

Datum för tillsättande 21.6.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Tavoitteena on valmistella asetusmuutos ja sen perustelumuistio.

Sammandrag

Valtioneuvoston asetusta vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) muutettaisiin useilla eri perusteilla.
Keskeisin muutos olisi räjähdysaineiden ympäristönlaatunormien lisääminen asetuksen liitteeseen.

Utgångspunkter

Hanke on käynnistetty, jotta asetukseen lisättäisiin ympäristönlaatunormit eräille räjähdysaineille. Tältä osin muutosehdotus on ollut valmisteilla ja lausunnolla 20.12.2018-8.2.2019 (kts. linkki). Lausuntoyhteenveto on saatavilla tämän hankkeen asiakirjoissa. Ympäristönlaatunormit ovat samat tässä uudessa muutosluonnoksessa kuin mitä ne ovat olleet aikaisemmassa valmistelussa.

Hanke on käynnistetty myös sen vuoksi, että asetusta on syytä täydentää siltä osin kuin kyse on perusteiden esittämisestä vesienhoitosuunnitelmissa niissä tapauksissa, joissa tietylle pintavesimuodostumatyypin laatutekijälle ei ole mahdollista määritellä vertailuoloja.

Lisäksi asetusmuutoksen sisältyisi myös muutamia lähinnä teknisiä muutoksia.

Ytterligare uppgifter