Revidering av klimatlagen

YM036:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Syftet med beredningen av en ny klimatlag är att i enlighet med regeringsprogrammet stärka klimatlagens styrande effekt och för lagens del säkra att Finland uppnår klimatneutralitet år 2035. Planeringssystemet utvidgas så att det i fortsättningen skulle uppgöras en klimatplan för markanvändningssektorn. I samband med revideringen stärks även samernas rättigheter i lagen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM036:00/2019

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid 1.1.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 16.1.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Finland är klimatneutralt 2035

Metod Klimatlagen revideras

Lagberedning

HE ilmastolaiksi
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  39/2021
  3/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 1) ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan.

Ansvarig ministerYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Outi Kumpuvaara, Hallitussihteeri
tel. +358 295 163 167
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att begränsa klimatförändringen och främja anpassningen till den. Målet med den nya lagen är att säkra att Finland uppnår klimatneutralitet senast år 2035 och därefter negativa utsläpp. I enlighet med regeringsprogrammet fogas det nya utsläppsminskningsmål till lagen och målet på lång sikt uppdateras.

Målet är dessutom att stärka klimatlagens styrande effekt. Ett centralt sätt att förbättra styrandeeffekten är att inkludera markanvändningssektorn i klimatlagens planeringssystem. I samband med reformen utvecklas även den årliga rapporteringen till riksdagen.

I samband med reformen är målet vidare att stärka lagens synpunkter avseende grundläggande och mänskliga rättigheter samt att säkerställa rättvisa klimatåtgärder. Särskilt strävar reformen till att stärka olika aktörers deltagande i beredningen av de klimatpolitiska planerna. Målet är tillika att främja samernas rättigheter inom klimatpolitiken.

Sammandrag

Syftet med beredningen av en ny klimatlag är att i enlighet med regeringsprogrammet stärka klimatlagens styrande effekt och för lagens del säkra att Finland uppnår klimatneutralitet år 2035. Planeringssystemet utvidgas så att det i fortsättningen skulle uppgöras en klimatplan för markanvändningssektorn. I samband med revideringen stärks även samernas rättigheter i lagen.

Utgångspunkter

Den nuvarande klimatlagen trädde i kraft 2015. Det viktigaste instrumentet i lagen är det klimatpolitiska planeringssystemet, som innefattar en medellång och långsiktig plan samt en nationell plan för anpassning till klimatförändringen. Regeringen rapporterar till riksdagen om genomförandet av planerna i en årlig klimatårsberättelse. Syftet med lagen är bland annat att utöka riksdagens och allmänhetens möjligheter att delta i och inverka på Finlands klimatpolitik.

Enligt regeringsprogrammet ska klimatlagens styrande effekt stärkas. För att uppnå klimatneutralitet och andra bindande klimatmål på internationell och EU-nivå kommer klimatlagen att uppdateras så att målet om klimatneutralitet fram till 2035 uppnås. Dessutom kommer nya utsläppsminskningsmål för 2030 och 2040 att fogas till lagen, liksom mål för att öka kolsänkan.

Ytterligare uppgifter