Genomförande av direktivet om engångsplastning: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen samt vissa statsrådsförordningar inom avfallssektorn

YM039:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Genom propositionen genomförs största delen av de ändringar på lagnivå som krävs enligt det s.k. direktivet om engångsplast (EU) 2019/904. Dessutom ändras förpackningsförordningen och SUP-förordningen samt utfärdas nya förordningar om produktgruppsspecifika ersättningar och producentansvar för fiskeredskap.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer YM039:00/2020

Ärendenummer VN/9898/2021

Projektets arrangör miljöministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 20.2.2020 – 31.10.2021

Datum för tillsättande 20.2.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av avfallslagen (direktivet om engångsplast)
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 28.6.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  37/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 180/2022

Genom denna proposition genomförs huvuddelen av de ändringar på lagnivå som det så kallade direktivet om engångsplast (EU 2019/904) förutsätter. Dessutom ändras förpackningsförordningen och SUP-förordningen samt utfärdas nya förordningar om produktgruppsspecifika ersättningar och producentansvar för fiskeredskap. I ifrågavarande SUP-direktivet har de reglerade produktförbuden och märkningskraven genomförts tidigare, (lagen om ändring av avfallslagen 714/2021 och statsrådets förordning som antagits utifrån den). Artikel 4 om engångsförpackningar har genomförts på Green Deal.

Ansvarig ministerYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri
tel. +358 295 250 085
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att bereda de lagstiftningsändringar som det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast förutsätter och andra åtgärder som genomförandet förutsätter inom den tidtabell som anges i direktivet.

Sammandrag

Genom propositionen genomförs största delen av de ändringar på lagnivå som krävs enligt det s.k. direktivet om engångsplast (EU) 2019/904. Dessutom ändras förpackningsförordningen och SUP-förordningen samt utfärdas nya förordningar om produktgruppsspecifika ersättningar och producentansvar för fiskeredskap.

Utgångspunkter

Europaparlamentet och rådet antog den 5 juni 2019 ett direktiv om minskning av vissa plastprodukters miljöpåverkan (2019/904/EU). Syftet med detta s.k. direktiv om engångsplastning är att minska de skadliga miljökonsekvenserna av vissa engångsplastprodukter, plastprodukter som innehåller oxo-nedbrytbara plaster och fiskeredskap som innehåller plast. Ett ytterligare mål är att främja kretsloppsekonomi och förenhetliga bestämmelserna om de produkter som omfattas av direktivets tillämpningsområde i olika medlemsstater.

Produktförbuden och märkningsskyldigheterna enligt SUP-direktivet har genomförts redan tidigare (lagen om ändring av avfallslagen 714/2021 och statsrådets förordning som utfärdas med stöd av den). Artikel 4 om engångsförpackningar har genomförts på Green Deal.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

MM Beslut 21.12.2022 14.20

MM Beslut 21.12.2022 9.24