Regeringens överläggning om planen för de offentliga finanserna 2023–2026 – ramförhandlingarna

Regeringens överläggning om planen för de offentliga finanserna 2023–2026, de så kallade ramförhandlingarna, hölls i Ständerhuset den 5 april.

Regeringens ramförhandlingar hålls årligen i mars–april. Vid förhandlingarna diskuterar regeringen de offentliga finanserna för de närmaste åren.

I början av valperioden fastslår regeringen som en del av sitt regeringsprogram en utgiftsram, det vill säga en övre gräns för utgifterna i statsbudgeten under valperioden. Regeringen beslutar också om reglerna för ramförfarandet för hela den fyraåriga valperioden.

Vid sina årliga ramförhandlingar kan regeringen göra ändringar i utgiftsramen till exempel på grund av förändringar i pris- och kostnadsnivån. Även prioriteringarna inom den totala ramen kan ändras.

Med halvtidsöversyn avses regeringens ramförhandlingar i mitten av regeringsperioden. Vid halvtidsöversynen diskuterar regeringen både utgiftsramen och framstegen i genomförandet av regeringsprogrammet. Statsminister Marins regering höll sin halvtidsöversyn 2021.

Planen för de offentliga finanserna

Vid ramförhandlingarna förhandlar regeringen också om planen för de offentliga finanserna för de närmaste åren. Planen bereds i början av regeringsperioden i enlighet med regeringsprogrammet och ses över årligen.

Syftet med planen för de offentliga finanserna är att stödja det beslutsfattande som gäller de offentliga finanserna, till exempel inkomst- och utgiftsbeslut och genomförandet av strukturella reformer. Planen omfattar utöver statsfinanserna även andra delar av den offentliga ekonomin, det vill säga den kommunala ekonomin och socialskyddsfonderna.

Planen omfattar

  • utmaningarna inom ekonomin och den ekonomisk-politiska linjen
  • mål och regler som styr skötseln av de offentliga finanserna
  • de ekonomiska utgångspunkterna
  • statens finansiella åtaganden och risker
  • statsfinanserna (bl.a. rambestämmelsen, riktlinjer, inkomster, balans och statsskuld)
  • den kommunala ekonomin
  • arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder
  • ett sammandrag av åtgärderna inom den offentliga ekonomin
  • en uppskattning av de offentliga samfundens inkomster och utgifter.

Regeringen godkänner en plan för de offentliga finanserna årligen. Planen överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse. Planen verkställs och preciseras i samband med beredningen av budgetpropositionen.

Pressmeddelanden

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026: riktlinjer för att garantera Finlands framtid, hållbara tillväxt och säkerhet

5.4.2022 18.06
FM SRK
Ramförhandlingarna i Ständerhuse
Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.

Se även

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle".