Regeringens strukturreform 2013-2015

Målet med regeringens strukturreform är att åtgärda det stora hållbarhetsunderskottet i den offentliga servicen och de offentliga förmånerna.

Medlen för att uppnå målet är att förbättra sysselsättningen, öka den ekonomiska tillväxten och höja produktiviteten i den offentliga servicen. Reformerna utgör en helhet, som när den genomförs täpper till hållbarhetsgapet.

Reformens skeden

3.3 .2015 Vid sitt möte den 3 mars behandlade regeringens finanspolitiska ministerutskott ledningsgruppens slutrapport om det strukturpolitiska programmets genomförande.

28.8.2014 Statsminister Alexander Stubbs regering enades vid sin budgetförhandling om budgetpropositionen för 2015. Samtidigt fattade regeringen beslut om åtgärder för att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet och om de fortsatta riktlinjerna för metropolförvaltningen.

3.4.2014 Statsrådet beslutade vid sitt allmänna sammanträde om planen för de offentliga finanserna och om ramarna för statsfinanserna 2015–2018.

24 och 25.3.2014 Regeringens förhandling om planen för de offentliga finanserna, i samband med vilken man fattade beslut om anslagsramarna för statsfinanserna och om strukturpolitiska åtgärder.

17.3.2014 Ledningsgruppen för det strukturpolitiska programmet, som arbetat under statssekreterare Martti Hetemäkis ledning, framförde i sin slutrapport för finanspolitiska ministerutskottet sin bedömning om huruvida programmet genomförs på det sätt som regeringen har beslutat och föreslog kompletterande åtgärder.

11.12.2013 Statsrådets meddelande till riksdagen om genomförandet av det strukturpolitiska programmet (på finska)

29.11.2013 Regeringen beslutade vid sin förhandling om genomförandet av det strukturpolitiska programmet.

4.9.2013 Statsministerns upplysning om regeringens strukturpolitiska program (på finska)

29.8.2013 Statsminister Jyrki Katainens regering enades vid budgetmanglingen om det strukturpolitiska programmet för att säkerställa förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och åtgärda hållbarhetsunderskottet. Programmet föregicks av beredningsarbete utfört av en arbetsgrupp under statssekreterare Martti Hetemäkis ledning.