Ministrarnas arvoden och bindningar

Ministrarnas arvoden fastställs i lagen om riksdagsmannaarvode. Det arvode som betalas till en minister motsvarar det arvode som betalas till riksdagens vice talman. Det arvode som betalas till statsministern motsvarar det arvode som betalas till riksdagens talman.

Lagen om riksdagsmannaarvode - Finlex
Lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet - Finlex

Till en minister som är ledamot av riksdagen betalas dessutom riksdagsmannaarvode och kostnadsersättning. Hos en riksdagsledamot som utnämns till minister håller riksdagen inne hälften av det arvode och den kostnadsersättning som tillkommer en riksdagsledamot.

Riksdagsledamöternas arvoden - riksdagen

Arvodena för regeringen

För närvarande är en ministers arvode 10 441 euro i månaden och statsministerns arvode 13 390 euro i månaden. Arvodet är skattepliktig inkomst.

Bindningarna för Rinnes regering

Regeringen fattade den 19 juni 2019 beslut om att lämna en skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar. Redogörelsen över bindningarna innehåller uppgifter om ministerns näringsverksamhet, ägande i företag och andra betydande inkomstkällor och skulder samt sådana uppdrag och bindningar som kan ha betydelse vid bedömningen av ministerns verksamhet som medlem av statsrådet.

Bindningarna för Rinnes regering 10.10.2019
Bindningarna för Rinnes regering 26.9.2019
Bindningarna för Rinnes regering 5.9.2019
Bindningarna för Rinnes regering 27.6.2019
Bindningarna för Rinnes regering 19.6.2019