Ministerutskotten i statsminister Rinnes regering

Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott:

- utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet
- EU-ministerutskottet
- finansutskottet och
- finanspolitiska ministerutskottet.

Statsministern är ordförande för ministerutskotten.
Ministerutskottens arbete
 

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet bereder viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och Finlands externa förbindelser, sådana viktiga ärenden som hänför sig till dessa och gäller den inre säkerheten samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret.

Ministerutskottet sammanträder i praktiken tillsammans med republikens president, varvid sammanträdet kallas utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottets och republikens presidents gemensamma möte.

Medlemmar

Statsminister Antti Rinne, ordförande
Utrikesminister Pekka Haavisto
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Försvarsminister Antti Kaikkonen
Undervisningsminister Li Andersson 
Näringsminister Katri Kulmuni
Inrikesminister Maria Ohisalo deltar i ärendets behandling i frågor som hör till ministerns verksamhetsområde eller på begäran av statsministern.

Sekreterare

Utrikesministeriets understatssekreterare (utrikes- och säkerhetspolitik) Kai Sauer

Permanenta sakkunniga

Utrikesministeriets statssekreterare som kanslichef Matti Anttonen
Försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti
Avdelningschef vid statsrådets kansli, statssekreterare för EU-ärenden Kare Halonen

EU-ministerutskottet

EU-ministerutskottet behandlar aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt och rättsligt hänseende. Ministerutskottet kommer överens om Finlands strategi bland annat för de officiella och inofficiella möten som Europeiska unionens råd håller.

Medlemmar

Statsminister Antti Rinne, ordförande
Europaminister Tytti Tuppurainen
Utrikesminister Pekka Haavisto
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Finansminister Mika Lintilä
Undervisningsminister Li Andersson
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Näringsminister Katri Kulmuni

Sekreterare

Avdelningschef vid statsrådets kansli, statssekreterare för EU-ärenden Kare Halonen

Permanenta sakkunniga

Statssekreterare Raimo Luoma
Statssekreterare som kanslichef Matti Anttonen
Utrikesrådet, understatssekreterare för EU-ärenden Jari Luoto
Biträdande avdelningschef, understatssekreterare för EU-ärenden Jori Arvonen
Utrikesrådet, Finlands ständiga representant vid Europeiska unionen Marja Rislakki
Statsministerns specialmedarbetare Pilvi-Elina Kupias
Konsultativ tjänsteman, enhetschef Satu Keskinen

Finansutskottet

Finansutskottet bereder ärenden som är av stor ekonomisk betydelse eller som annars fordrar utlåtande av finansutskottet.

Medlemmar

Statsminister Antti Rinne, ordförande
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Inrikesminister Maria Ohisalo
Finansminister Mika Lintilä
Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
Undervisningsminister Li Andersson
Näringsminister Katri Kulmuni

Sekreterare

Statssekreterare som kanslichef Martti Hetemäki
som 1:a ställföreträdare budgetchef Sami Yläoutinen
som 2:a ställföreträdare biträdande budgetchef 
som 3:e ställföreträdare budgetrådet Niko Ijäs
som 4:e ställföreträdare någon annan tjänsteman vid finansministeriet som förordnats av statssekreteraren som kanslichef

Finanspolitiska ministerutskottet

Finanspolitiska ministerutskottet behandlar frågor som gäller den samhällsekonomiska utvecklingen och den allmänna finanspolitiken, huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling och andra ärenden som kräver finanspolitiska åtgärder i den omfattning statsministern förordnar.

Medlemmar

Statsminister Antti Rinne, ordförande
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Inrikesminister Maria Ohisalo
Finansminister Mika Lintilä
Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
Undervisningsminister Li Andersson
Näringsminister Katri Kulmuni
Arbetsminister Timo Harakka

Sekreterare

Budgetchef Sami Yläoutinen
som 1:a ställföreträdare biträdande budgetchef 
som 2:a ställföreträdare någon annan tjänsteman vid finansministeriets budgetavdelning som förordnats av budgetchefen

Permanenta sakkunniga

Statssekreterare som kanslichef Martti Hetemäki
Biträdande budgetchef 
Avdelningschef, överdirektör Mikko Spolander