"Förutsägbarhet, regelbundenhet och dialog"

1 Värdegrunden för regeringens kommunikation

Denna strategi stöder sig på principer och värderingar – öppenhet, tillförlitlighet, objektivitet, begriplighet, interaktion och serviceinriktning – som har godkänts i Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation. Utöver dessa värderingar betonas också förutsägbarhet, regelbundenhet och dialog. Sammanfattat är de värderingar som styr regeringens kommunikation följande: tillförlitlighet, öppenhet, tydlighet, frimodighet och interaktion.

1.1 Tillförlitlighet

Regeringen kommunicerar på ett sådant sätt att människor kan lita på att de har tillgång till riktig och tillförlitlig information på lika villkor och i rätt tid. Förtroendet byggs upp och upprätthålls genom konsekvent kommunikation.

Regeringen informerar också om ärenden som fortfarande är under beredning. Den redogör tydligt för mål och konsekvenser och skapar en helhetsbild av komplicerade frågor. Det är viktigt att medborgarna och andra berörda grupper vet varför något görs, inte bara vad som görs och hur det görs. Om regeringen tydligt kommunicerar varför något görs, är det lättare för medborgarna att förstå orsakerna och att koppla enskilda frågor till helhetsbilden.

1.2 Öppenhet

Regeringen kommunicerar öppet och transparent om beredningen och beslutsfattandet. Myndighetsinformation ska vara lättillgänglig. Vi satsar på nytänkande växelverkan på bred front.

1.3 Tydlighet

Vi redogör för olika ärenden kort och koncist på ett gott och tydligt språk. Vi satsar på tydlighet i alla våra kommunikationskanaler. Varje person som berörs av regeringens beslut har rätt att få information om besluten på lättbegriplig finska och svenska. De viktigaste besluten översätts dessutom till engelska.

Kommunikationen ger medborgarna en tydlig och överskådlig bild av regeringens arbete, mål och uppnåendet av målen. Tack vare detta kan var och en bilda sig en egen uppfattning om samhället.

1.4 Frimodighet

Statsrådet med ministrarna i spetsen måste fatta svåra beslut. Det är viktigt att kommunicera om besluten och diskutera dem. Vi tillämpar modigt nya metoder för växelverkan. Ärenden måste kunna motiveras. Även om växelverkan inte alltid resulterar i enighet, är öppen dialog det bästa sättet att öka förtroendet i en öppen demokrati. Vi kan och bör kommunicera även om sådant som fortfarande är under beredning.

1.5 Interaktion

Syftet med kommunikationen är att främja växelverkan mellan regeringen och det övriga samhället. Regeringen använder modigt olika metoder och kanaler för växelverkan.