EN FI SV

Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare

Arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium avgörs vid statsrådets konstituerande sammanträde. De ministrar som utnämnts till samma ministerium anses vara jämställda.

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt de utnämnings- och personalärenden som hör till ministerns ansvarsområde. Ministrarna leder också ekonomiplaneringen samt beredningen av budgeten och andra ärenden inom sina respektive ansvarsområden.

Statsministern sköter samordningen av beredningen och behandlingen i fråga om de ärenden som enligt grundlagen hör till statsrådet. Statsministern har ett särskilt ansvar för den övergripande samordningen när det gäller digitalisering, avveckling av normer och försöksverksamhet inom ministeriernas ansvarsområden.

Statsrådet förordnar någon annan medlem av statsrådet till ställföreträdare för statsministern och för en annan minister, för den händelse att statsministern eller någon annan minister på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter. Om också den medlem av statsrådet som förordnats till statsministerns ställföreträdare har förhinder, sköter den minister som är äldst till tjänsteåren statsministerns uppgifter. För de övriga ministrarna förordnas i allmänhet fyra till fem ställföreträdare.

Arbetsfördelning och ställföreträdare i Juha Sipiläs regering

Statsrådets allmänna sammanträde beslutar om arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium och om ministrarnas ställföreträdare och semestrar.

Statsministerns ställföreträdare (på finska)
Ministrarnas ställföreträdare (på finska)

Statsrådets kansli

Kommun- och trafikminister Vehviläinen svarar för utrednings- och forskningsverksamheten samt för samordningen av målen för statens sektorsforskning till stöd för beslutsfattandet.

Näringsminister Lintilä behandlar statens ägarstyrningsärenden.

Europa-, kultur- och idrottsminister Terho behandlar de till statsrådets EU-sekretariat hörande ärenden som inte hör till statsministern.

Av de ärenden som hör till statsrådets EU-sekretariat behandlar statsminister Sipilä de ärenden som hör till Europeiska rådet, ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag och utnämningsärenden som hänför sig till Europeiska unionen. Till statsministern hör också övriga till statsrådets kansli hörande ärenden, med undantag av de ärenden som hör till kommun- och reformministern och näringsministern.

Utrikesministeriet

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen behandlar ärenden som gäller handelspolitiken och ärenden som gäller utvecklingssamarbetet samt ärenden som gäller det nordiska samarbetet.

Utrikesminister Soini behandlar övriga ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde inklusive arktiska frågor.

Finansministeriet

Kommun- och trafikminister Vehviläinen behandlar ärenden i fråga om kommun- och regionförvaltningen, ärenden i fråga om arbetsgivar-, personal- och förvaltningspolitiken, med undantag av Jubileumsfonden för Finlands självständighet, samt IKT-funktionen inom den offentliga förvaltningen, ärenden som sköts av finanscontrollerfunktionen och ärenden som gäller statistikföring.

Finansminister Orpo behandlar övriga ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde.

Undervisnings- och kulturministeriet

Europa-, kultur- och idrottsminister Terho behandlar ärenden som hör till kultur- och konstpolitiska avdelningen samt ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, med undantag av kyrkliga ärenden. 

Undervisningsminister Grahn-Laasonen behandlar övriga ärenden som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde, inklusive kyrkliga ärenden.

Arbets- och näringsministeriet

Arbetsminister Lindström behandlar ärenden som hör till avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader samt ärenden som gäller offentlig arbetskrafts- och företagsservice, arbetsförmedling och integration.

Bostads-, energi- och miljöminister Tiilikainen behandlar ärenden som hör till energiavdelningen.

Näringsminister Lintilä behandlar övriga ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Social- och hälsovårdsministeriet

Familje- och omsorgsminister Saarikko behandlar ärenden som ska skötas av avdelningen för styrning av social- och hälsovården och avdelningen för välfärd och tjänster, med undantag av  ärenden som gäller samordning av beredskapsärenden och fördelning av avkastningen av penningspelsverksamhet. Ett undantag är också ärenden som gäller läkemedelsförsörjning, även om ärenden som gäller det nationella centret för läkemedelsutveckling hör till henne. Ministern behandlar också jämställdhetsärenden samt ärenden som gäller företagshälsovård, avbytarservice, bostadsbidrag, militärunderstöd, barnbidrag, stöd för hemvård, ersättningar för skada ådragen i militärtjänst, tjänster för krigsinvalider, rehabilitering av veteraner och delegationen för frontveteranfrågor.

Social- och hälsovårdsminister Mattila behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.