Projektet för utveckling av statens styrsystem

Bakgrund till projektet

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen tillsatte projektet för utveckling av statens styrsystem i november 2013 som en del av projektet för att reformera centralförvaltningen. Syftet med projektet var att stärka statsrådets strategiska styrning och göra den politiska styrning och styrning av lagstiftning och resurser som ska göras i statsrådet mer enhetlig samt att stärka det kunskapsunderlag och den verkställighetsförmåga som stöder dem.

Rekommendationerna om åtgärder bereddes i en beredningsgrupp som bestod av tjänstemän inom projektet. Enhetschef Sirpa Kekkonen från statsrådets kansli var gruppens ordförande. Projektet har haft en uppföljnings- och stödgrupp för vilken statssekreterare Olli-Pekka Heinonen från statsrådets kansli har varit ordförande och statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet vice ordförande.
Beslut om tillsättande av projektet (FM) 11.12.2013
Utveckling av styrsystemen - projektets bakgrundspromemoria (FM) 4.2.2014