Projektet för utveckling av statens styrsystem
FI SV EN

Genomförande av förslagen från projektet för utveckling av statens styrsystem

Finansministeriet har tillsatt ett projekt för att bereda genomförandet av förslagen från projektet för utveckling av statens styrsystem. Mandattiden för projektet fortsätter till utgången av juni 2015.

I arbetet konkretiseras rekommendationerna från projektet för utveckling av statens styrsystem så att de kan tas i användning när nästa regering inleder sitt arbete. I synnerhet processfaserna för regeringens nya handlingsplan inklusive behövliga handlingar och samordningen med processen för planeringen av den offentliga ekonomin kräver definiering av detaljerna och beredning av eventuella författningsändringar.

Projektet för genomförande ska

  • definiera de exakta faserna för den praktiska beredningsprocessen för regeringens handlingsprogram och årliga justeringsprocess, tidsplaner och dokumentmallar samt bereda de författningsändringar som behövs,
  • planera regeringens valperiodsklocka inklusive statsrådets forsknings- och utvärderingsplan och
  • bereda organisationsplanen för konsekvensbedömningens expertstöd.

Projektet leds av statsministerns statssekreterare Olli-Pekka Heinonen (ordförande) och finansministeriets statssekreterare Martti Hetemäki. Beredningen och samordningen sker i den arbetsgrupp som är styrgruppens sekretariat. Dess sammansättning är:

enhetschef Sirpa Kekkonen, statsrådets kansli, ordförande
finansråd Katju Holkeri, finansministeriet, vice ordförande
konsultativ tjänsteman Johanna Nurmi, finansminsteriet
specialsakkunnig Jouni Varanka, statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman Tanja Rantanen, finansminsteriet
kommunikationschef Päivi Paasikoski, statsrådets kansli
Beslut om tillsättande (på finska)

Övriga arbetsgrupper som tillsatts för beredningen

  • Arbetsgruppen för samordning av beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna. Ordförande understatssekreterare Timo Viherkenttä, finansministeriet. Tillsatt den 4 februari 2015, tidsfrist: förslag till samordningsförfaranden för beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna senast den 31 mars 2015. Arbetsgruppen fortsätter sitt samordingsarbete fram till dess att handlingsplanen och planen för de offentliga finanserna 2016–2019 blir klara.
    Beslut om tillsättande (på finska)
  • Beredningsgruppen för konsekvensbedömningens expertenhet. Ordförande kanslichef Tiina Astola, justitieministeriet. Tillsatt den 2 februari 2015, tidsfrist t.o.m. den 17 april 2015.
    Beslut om tillsättande (på finska)