Projektet för utveckling av statens styrsystem
FI SV EN

Ofta förekommande frågor

Vad är den största föreslagna ändringen?

 • Det centrala förslaget i projektet är en ny sorts strategisk helhet för regeringen. Regeringens strategi formas i två faser, när regeringsprogrammet utarbetas och omedelbart i följande fas när regeringens handlingsplan utarbetas.
 • Regeringsprogrammet skrivs mer i form av riktlinjer än för närvarande och man undviker att definiera specifika åtgärder där.
 • I programmet fastställs tydligt de centrala politiska målen, som är 3–5 till antalet. I den fas när regeringens handlingsplan utarbetas byggs det upp åtgärdshelheter för målen, s.k. politiska paket, vars framskridande regeringen som helhet i synnerhet främjar. Regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna samordnas i fråga om innehåll och tidtabeller så att en enda regeringsstrategi formas.

Vad är det för nytta med de föreslagna reformerna?

 • När regeringens centrala mål är tydliga och processerna styrs att stödja uppnåendet av målen får man resurser och kraft till att åstadkomma verkliga förändringar. I dagens läge används en för stor del av förvaltningens resurser till att bereda beslut och en för liten del till att åstadkomma verkliga förändringar.

Vad avses med ett politiskt paket?

 • De politiska paketen är politiska instrument avsedda för att genomföra regeringens mest centrala politiska mål. De politiska paketen är inte alltför omfattande, såsom välfärden, och heller inte alltför snäva av typen projekt. Deras karaktär avgörs av regeringen, men de kan vara t.ex. centrala reformer eller program.
 • För varje politiskt paket fastställs en beskrivning av utgångsläget, resurser, åtgärder, tidtabellerna för dem och ansvar samt mätare för hur man har lyckats och informationsbehov. Beredningen av paketen styrs politiskt.

Har man inte försökt göra detta tidigare också? Varför skulle det vara annorlunda nu?

De centrala skillnaderna jämfört med tidigare försök är följande:

 • I helheten för projektet för utveckling av statens styrsystem poängteras den politiska styrningen av regeringsarbetet. Även vid beredningen har man haft tätare kontakt än tidigare med de politiska beslutsfattarna, som är i nyckelställning.
 • Reformen utgår tydligt från en ny, mer strategisk form av regeringsprogram.
 • Syftet är att integrera beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna, vilket kräver en samordnad beredning vid statsrådets kansli och finansministeriet.
 • Man har tagit lärdom av utmaningarna i fråga om de politiska program som har testats tidigare, nu finns regeringens politiska paket tydligt på första plats i regeringens handlingsplan och till dem knyts de anslag som behövs. För paketen tillsätts ministerarbetsgrupper och förutom dem ska beredande ministerarbetsgrupper endast finnas i undantagsfall.
 • Under regeringsperioden Katainen–Stubb utarbetades den strategiska verkställighetsplanen för regeringsprogrammet efter regeringsprogrammet. Eftersom den bereddes under tjänstemannaledning har de politiska beslutsfattarna inte upplevt att de kunnat relatera till den. Denna gång är avsikten att skapa en process med en tydlig politisk styrning. Syftet är samtidigt att genom tjänstemännens försorg garantera beslutsfattandet en mångsidig kunskapsbas som beaktar alternativa metoder.

Har man redan beslutat att förverkliga förslagen?

 • De mest väsentliga besluten med tanke på genomförandet av reformen är politiska och de fattas av nästa regering. Den avgörande fasen med tanke på genomförandet av förslagen är fasen för regeringsprogrammet. I synnerhet omständigheten huruvida de mest centrala politiska målen tydligt ska fastställas i nästa regeringsprogram, utifrån vilka de politiska paketen sedan kan byggas upp.
 • För det praktiska genomförandet av förslagen görs en preciserande fortsatt beredning, bl.a. bereds de författningsändringar som reformen förutsätter våren 2015.

Hur framskrider saken?

 • Minister Paula Risikko har tillsatt ett fortsatt projekt för utveckling av statens styrsystem, som har till uppgift att precisera förslagen från projektet för utveckling av statens styrsystem.
 • Hur försäkrar man sig om sambandet mellan innehållet i de politiska målen och fördelningen av pengar?
 • Regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna integreras tidsmässigt och innehållsmässigt. Regeringen ger ett enhetligt beredningsuppdrag för regeringens handlingsplan där samordningen av beredningen av innehållet och resurserna beaktas.
 • Av tjänstemän vid statsrådets kansli och finansministeriet sammanställs ett sekretariat som samordnar strategiprocessen, vilket leds av statsministerns statssekreterare i samarbete med finansministeriets statssekreterare.
 • Utgångspunkten i ministeriernas beredning är nämnda integrering. Kanslichefernas kollektiv används effektivt för samordning och till vice ordförande utnämns finansministeriets statssekreterare när statsministerns statssekreterare är ordförande.

Hurudana reformer föreslås för att förbättra kunskapsunderlaget för beslutsfattandet?

 • För regeringsförhandlingarna utarbetas ett kunskapsbaserat underlag i fråga om regeringens utgångsläge. Detta samordnas av statsrådets kansli och finansministeriet.
 • Den längre tiden för utarbetandet av regeringens handlingsplan (ca 3 månader), som ska utarbetas förutom regeringsprogrammet, möjliggör utnyttjande av kunskapsunderlaget vid beredningen.
 • Medel för utredningar och forskning till stöd för statsrådets beslutsfattande styrs till att i synnerhet stödja kunskapsbehoven för de politiska paketen. 
 • För regeringen ordnas det årligen en lägesbildssession, där man i fortsättningen kan använda uppgifter ur statsrådets forskning samt uppgifter som den strategiska forskningen producerar, i synnerhet med tyngdpunkt på de politiska paketen.
 • Vid statsrådet inrättas en expertenhet med kärnuppgiften att säkerställa att regeringen och riksdagen har tillgång till ordentlig utvärderingsinformation när den fattar beslut om ändring av centrala strukturer och andra ändringar.