Projektet för utveckling av statens styrsystem
FI SV EN

Rekommendationer från projektet för utveckling av statens styrsystem

Slutrapporten från projektet för utveckling av statens styrsystem överlämnades den 9 januari 2015 till statsminister Alexander Stubb av ordföranden av uppföljningsgruppen för projektet, statssekreterare Olli-Pekka Heinonen från statsrådets kansli och vice ordföranden, statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet.

Förslagen i rapporten gäller nästa regeringsperiod. I projektrapporten ingår 17 rekommendationer.

Centrala rekommendationer

 • Regeringsprogrammet efter riksdagsvalet våren 2015 utarbetas på ett nytt sätt.
 • I regeringsprogrammet dras riktlinjerna upp och man undviker att definiera åtgärderna i detalj där.
 • Regeringsprogrammet är strategiskt och dess kärninnehåll är 3–5 centrala politiska mål.
 • När regeringen inleder sitt arbete startar omedelbart en tre månader lång politiskt styrd beredning av regeringens handlingsplan. Den samordnas med beredningen av planen för de offentliga finanserna.
 • För de 3−5 centrala politiska mål som regeringen väljer, s.k. politiska paket, fastställs separat för varje mål en beskrivning av utgångsläget, resurser, åtgärder, tidsplaner och ansvar samt mätare för hur man har lyckats och informationsbehov.
 • För ett politiskt paket utses en ministerarbetsgrupp, som styr genomförandet av paketet. I framtiden utses andra ministerarbetsgrupper endast i undantagsfall.
 • Beslut om regeringens handlingsplan fattas i början av hösten vid budgetmanglingen samtidigt med besluten om planen för de offentliga finanserna och budgetpropositionen.
 • Handlingsplanen lämnas till riksdagen i september i form av en redogörelse samtidigt med budgetpropositionen för 2016.
 • Regeringen justerar handlingsplanen årligen under vårsessionen samtidigt med justeringen av planen för de offentliga finanserna. Justeringen lämnas till riksdagen i form av en redogörelse.
 • Det föreslås att en expertenhet för konsekvensbedömning av författningar och övriga politiska åtgärder inrättas vid statsrådet. Enhetens kärnuppgift är att säkerställa att regeringen och riksdagen har tillgång till ordentlig utvärderingsinformation när den fattar beslut om ändring av centrala strukturer och andra ändringar.
 • Statsrådets styrdokument av strategisk karaktär som är åtskilda från regeringens handlingsplan minskas avsevärt under nästa regeringsperiod. Giltigheten för statsrådets styrdokument av strategisk karaktär upphör vid bytet av regeringsperiod 2015, om inte något annat bestäms.

Offentliggörande av rapporten och rekommendationerna från projektet den 9 januari 2015