Statsrådet

StatsrådsborgenStatsrådet är ett begrepp med många betydelser. Det kan syfta på landets regering, som består av statsministern och de övriga ministrarna, eller på den organisatoriska helhet som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna. Ibland kan ordet statsråd också syfta enbart på statsrådets allmänna sammanträde eller på ministären. Oftast framgår det av sammanhanget vad som avses.

Statsrådet består numera av 12 ministerier. Varje ministerium svarar inom sitt ansvarsområde för beredningen av de ärenden som hör till statsrådet och för att förvaltningen fungerar som sig bör.

Statsministern leder handläggningen av ärenden i statsrådets allmänna sammanträde. Statsministern är också ordförande för de lagstadgade ministerutskotten.
Hur arbetar statsrådet?
Reglementet för statsrådet - Finlex

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli ansvarar under statsministerns ledning för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet. Ministeriet tryggar statsministerns och regeringens verksamhetsförutsättningar under alla omständigheter.

Till dess uppgifter hör samordningen av Finlands EU-politik samt statens ägarpolitik och ägarstyrningen av de statsägda bolag som är underställda statsrådets kansli. Dessutom sköter ministeriet statsrådets kommunikation och samordningen av statsförvaltningens kommunikation samt statsrådets gemensamma lägesbild, beredskap och säkerhet samt den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer. Till kansliets nyaste uppgifter hör samordningen av målen för statens sektorsforskning till stöd för beslutsfattandet.
Statsrådets kansli