Behandlingen av EU-ärenden i statsrådet

De behöriga ministerierna har huvudansvaret för att följa och bereda EU-ärenden och fastställa Finlands ståndpunkter.

Finland har ett speciellt system för samordning av EU-ärenden jämfört med de andra medlemsstaterna. Systemet grundar sig på EU-ministerutskottets riktlinjer och en effektivt samordnande tjänstemannaberedning. En utgångspunkt för systemet är också att riksdagen deltar i behandlingen av EU-ärenden och får information i rätt tid. Syftet med systemet är att säkerställa att Finland har en samordnad ståndpunkt som motsvarar Finlands allmänna EU-politiska riktlinjer i alla ärenden som pågår inom EU och i de olika faserna av behandlingen av ärendena.

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli svarar för att samordningssystemet för EU-ärenden fungerar. Samordningssystemet omfattar de behöriga ministerierna, EU-beredningssektionerna, kommittén för EU-ärenden och EU-ministerutskottet. Även Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel deltar i beredningen av EU-ärenden.

Vid behandlingen av EU-ärenden fästs det särskild vikt vid att Ålands landskapsregering deltar och får information.

EU-ministerutskottet

Regeringens EU-ministerutskott sammanträder varje vecka, i allmänhet på fredagar, för att behandla aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt eller rättsligt hänseende. Ministerutskottet kommer överens om Finlands riktlinjer bland annat för alla rådsmöten och informella ministermöten. Statsministern är ordförande för ministerutskottet.

EU-ministerutskottets ressmeddelanden och mötesmaterial
EU-ministerutskottets sammansättning i Marins regering

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli svarar för samordningen av EU-ärenden i statsrådet och för det nationella samordningssystemets funktion. Avdelningen är sekretariat för EU-ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden. Den är representerad i alla sektorspecifika beredningssektioner som kommittén har tillsatt.

Till avdelningens uppgifter hör dessutom att förbereda Europeiska rådets möten, att sköta uppgifter med anknytning till den allmänna utvecklingen av EU och till EU:s institutionella frågor, att stödja statsministerns och Europaministerns arbete i EU-ärenden, att förmedla anvisningar till EU-representationen tillsammans med de ansvariga ministerierna, att utveckla de förfaranden som gäller samordningen och beredningen av EU-ärenden, att sköta sådana EU-ärenden som inte hör till något annat ministerium, att säkerställa kommunikationen mellan Finlands EU-representation och de nationella myndigheterna samt att delta i statsrådets EU-utbildning, EU-kommunikation och EU-dokumentförvaltning.

Avdelningen för EU-ärenden

Kommittén för EU-ärenden och EU-sektionerna

Kommittén för EU-ärenden är ett samarbetsorgan som består av företrädare för ministerierna, republikens presidents kansli, justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Ålands landskapsregering. Kommittén behandlar omfattande EU-ärenden som gäller flera ministerier, såsom påverkan på Europeiska kommissionens arbetsprogram. Dessutom fattar kommittén beslut om utnämning av nationella sakkunniga till EU:s institutioner och organ. Ordförande för kommittén är chefen för avdelningen för EU-ärenden, det vill säga statssekreteraren för EU-ärenden.

Kommittén för EU-ärenden har inrättat sammanlagt 35 sektorspecifika beredningssektioner. Sektionssystemet utgör den grundläggande strukturen för tjänstemannaberedningen av EU-ärenden. EU-sektionernas ordförande och sekreterare representerar vanligtvis det behöriga ministeriet.

Sektionerna kan sammanträda i begränsad eller utvidgad sammansättning. Till den begränsade sammansättningen hör utöver tjänstemän vid de behöriga ministerierna också representanter för de övriga ministerierna och för ämbetsverk. Till den utvidgade sammansättningen hör dessutom representanter för intresseorganisationer och intressentgrupper. I varje sektion ingår också en representant för avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli och en för Ålands landskapsregering. Sektionerna sammanträder vid behov och med varierande frekvens.

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel

Finlands EU-representation bereder rådets beslut utifrån den finska regeringens anvisningar. Tjänstemannakommittéerna har en central roll i beredningsarbetet. Den viktigaste är kommittén för medlemsstaternas ständiga representanter Coreper (Comité des Représentants Permanents). Coreper bistås av över 200 arbetsgrupper, där medlemsländerna företräds av utsända sakkunniga antingen från huvudstaden eller från den ständiga representationen. Arbetsgrupperna sammanträder varje vecka och de tjänstemän som deltar i gruppernas arbete rapporterar om arbetet i sina arbetsgrupper inom 24 timmar från mötet.

Finlands ständiga representation vid EU

Riksdagen

Riksdagen deltar i den nationella beredningen av beslut som EU fattar och underrättas om besluten. EU-ärendena behandlas i riksdagen av stora utskottet, som specialutskotten avger utlåtanden till. Sådana ärenden som gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik behandlas i utrikesutskottet.  

Medlemmar och tjänstemän i stora utskottet | Riksdagen
Medlemmar och tjänstemän i utrikesutskottet | Riksdagen

Statsrådet för ärenden som gäller EU-verksamhet till riksdagen för behandling genom U-skrivelser, E-skrivelser och USP-skrivelser. Statsrådet kan också lämna bland annat meddelanden och redogörelser till riksdagen. Statsministern kan ge riksdagen upplysningar. 

U-skrivelser

U-skrivelser upprättas om ärenden som det fattas beslut om i EU och som till sitt innehåll skulle höra till riksdagens behörighet om Finland inte var medlem i EU. Sådana ärenden är bland annat ärenden som hör till området för lagstiftningen och ärenden som hänför sig till riksdagens budgetmakt eller behörigheter enligt internationella avtal. U-skrivelserna godkänns vid statsrådets allmänna sammanträde. Skrivelsen omfattar det huvudsakliga innehållet i EU-förslaget och statsrådets ståndpunkt i ärendet. Skrivelserna upprättas på finska och svenska.

U-skrivelser | Riksdagen

E-skrivelser

Genom E-skrivelser lämnar ett ministerium riksdagen utredningar om andra EU-ärenden som är under beredning än sådana som gäller lagstiftnings- och budgetärenden eller internationella avtal. Riksdagen ska i synnerhet underrättas om principiellt och politiskt betydande EU-ärenden och EU-ärenden som har betydande ekonomiska konsekvenser. Typiska ärenden av detta slag är meddelanden om kommissionens lagstiftningsförslag. Stora utskottet och utrikesutskottet kan dessutom begära upplysningar om EU-ärenden som hör till deras ansvarsområde.

Alla E-skrivelser | Riksdagen (på finska)

Redogörelser, meddelanden och upplysningar. Statsrådet kan ge riksdagen meddelanden eller redogörelser i frågor som gäller förvaltningen eller internationella relationer. Behandlingen av ett meddelande kan avslutas med en omröstning om förtroendet för statsrådet eller en minister. Vid behandlingen av redogörelser förrättas inga omröstningar. Statsministern eller någon annan medlem av statsrådet som statsministern förordnar kan ge riksdagen en upplysning i ett ärende som hör till statsrådets ansvarsområde. Vid plenum förs en debatt om upplysningen utan att några beslut fattas.

Redogörelser, meddelanden och upplysningar med anknytning till EU | Riksdagen

 

 

Läs mer

Finlands EU-politik

Mer information om Finlands EU-politik och om aktuella EU-ärenden finns på statsrådets kanslis webbplats.

Finlands EU-politik | vnk.fi