Justitiekanslern

Enligt grundlagen har justitiekanslern i uppgift att ge republikens president, statsrådet och ministerierna upplysningar och utlåtanden i juridiska frågor. Till justitiekanslerns uppgifter hör också att övervaka lagligheten i dessa statliga organs verksamhet.

Justitiekanslern är närvarande vid statsrådets allmänna sammanträde och föredragning för republikens president. Justitiekanslern ska övervaka att laga behandlingsordning och gällande bestämmelser iakttas. Övervakningen gäller endast juridiska frågor, inte beslutens ändamålsenlighet eller politisk bedömning av dem. Vid behov ska justitiekanslern under sammanträdets gång ge sitt juridiska utlåtande om det ärende som behandlas.

Övervakningen av statsrådet är till största delen av föregripande karaktär. Föredragningslistorna, som utarbetas vid ministerierna och som ligger till grund för beslutsfattandet vid sammanträdena, skickas före sammanträdena till justitiekanslersämbetet för granskning. Ofta förutsätter denna granskning av listorna förhandlingar med ministeriernas tjänstemän och givande av utlåtanden om juridiska frågor beträffande de ärenden som ska föredras. De fel som upptäcks vid granskningen rättas före sammanträdena eller också skjuts föredragningen vid behov upp.