Statsministerns uppgifter

Statsministern leder statsrådets verksamhet och övervakar genomförandet av regeringsprogrammet. Statsministern svarar för samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som hör till statsrådet och av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen.

Om statsministern har förhinder, sköts statsministerns uppgifter av den minister som utsetts till ställföreträdare, och om också denna minister är förhindrad, av den minister som är äldst till tjänsteåren.

Leder statsrådets verksamhet

Statsministern för ordet vid statsrådets allmänna sammanträde och har rätt att bestämma föredragningsdagen och föredragningsordningen för statsrådets allmänna sammanträde. Statsministern kan också bestämma ett datum före vilket ett ärende som ska behandlas i statsrådets allmänna sammanträde ska föredras. Statsrådets allmänna sammanträde kan på framställning av statsministern eller ministern i fråga fatta beslut om överföring av ärenden som hör till ministeriernas behörighet till statsrådets allmänna sammanträde för avgörande.

Statsministern är ordförande för alla lagstadgade ministerutskott. Statsministern är också ordförande för ekonomiska rådet, forsknings- och innovationsrådet och titelnämnden.

Chef för statsrådets kansli

Statsministern är chef för statsrådets kansli, vars mål för verksamheten är att under alla förhållanden säkerställa förutsättningarna för statsministerns och regeringens verksamhet. Statsrådets kansli svarar under statsministerns ledning för tillsynen över regeringsprogrammets genomförande och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Statsrådets kansli svarar också för samordningen av Finlands EU-politik och ärenden som gäller EU:s utveckling, för statens ägarpolitik och för statsrådets kommunikation och för samordningen av kommunikationen inom statsförvaltningen.

Leder regeringens politik

Statsministern leder regeringens politik. Statsministern samordnar regeringsgruppernas synpunkter på regeringens linje. Statsministern ansvarar också för samordnandet av riksdagens och regeringens arbete.

Den nya grundlagen som trädde i kraft år 2000 stärkte statsministerns ställning. Enligt grundlagen kan republikens president endast på initiativ av statsministern och efter att ha hört riksdagsgrupperna bestämma att förtida riksdagsval ska förrättas.

Ställföreträdare för republikens president

Statsministern är ställföreträdare för republikens president när presidenten är förhindrad att sköta sina uppgifter. Ställföreträdarskapet konkretiseras t.ex. om man på förhand vet att det under presidentens utlandsvistelse behövs presidentbeslut som måste fattas i statsrådet, och presidenten inte anser sig kunna återvända till landet.

Sidans innehåll på finlandssvenskt teckenspråk