Utnämning och konstituering av statsrådet

Valet av statsminister inleds med riksdagsgruppernas förhandlingar om regeringsprogrammet och om regeringens sammansättning. Utifrån förhandlingsresultatet och efter att ha hört talmannen meddelar republikens president riksdagen vem som är statsministerkandidat. Riksdagen väljer statsministern och republikens president utnämner honom eller henne till uppdraget. De övriga ministrarna utnämns av presidenten i enlighet med förslag av den som valts till statsminister.

Om kandidaten vid öppen omröstning i riksdagen har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, väljs han eller hon till statsminister. Får kandidaten inte den majoritet som krävs, ska en ny kandidat ställas upp i samma ordning. Om inte heller den nya kandidaten får mer än hälften av de avgivna rösterna, ska valet av statsminister förrättas genom öppen omröstning i riksdagen. Den som då får flest röster blir vald.

Ministrarna utnämns till sina uppgifter genom republikens presidents öppna brev. Ministrarna ska vara finska medborgare som är kända för redbarhet och skicklighet.

I det öppna brevet nämns vem som utnämns till statsminister samt i fråga om alla andra ministrar till vilken minister (t.ex. finansminister) de förordnas eller vilket ministeriums ärenden de förordnas att handlägga (t.ex. till kulturminister som handlägger ärenden som hör till undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde).Presidenten fattar sitt beslut om utnämning av statsrådet vid föredragningen för republikens president i statsrådet. Närvarande är den avgående regeringens ministrar.

Presidenten beviljar på begäran statsrådet eller en minister avsked. Presidenten ska även utan begäran bevilja statsrådet eller en minister avsked, om statsrådet eller ministern inte längre har riksdagens förtroende. Presidenten kan också på initiativ av statsministern bevilja en minister avsked av någon annan orsak.

Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare

Statsrådet beslutar vid sitt konstituerande sammanträde om fördelningen av de ministrars ansvarsområden som finns vid samma ministerium. De ministrar som utnämnts till samma ministerium anses vara jämställda.

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt utnämnings- och personalärenden som hör till hans eller hennes ansvarsområde. Ministrarna leder också ekonomiplaneringen samt beredningen av andra gemensamma ärenden inom sitt ansvarsområde.

Statsrådet förordnar någon annan minister till ställföreträdare för statsministern och för de övriga ministrarna, för den händelse att statsministern eller någon av de andra ministrarna på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter. Om också den minister som förordnats till statsministerns ställföreträdare har förhinder, sköter den minister som är äldst till tjänsteåren statsministerns uppgifter. För de övriga ministrarna förordnas i allmänhet fem till sex ställföreträdare.

Ed eller försäkran

Medlemmarna av statsrådet skall avlägga tjänsteed eller avge tjänsteförsäkran samt avge domarförsäkran innan de tillträder sina uppdrag.

Eden avläggs och försäkran avges vid statsrådets första allmänna sammanträde efter utnämningen till minister.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet är en verksamhetsplan som har godkänts av de partier som medverkar i regeringen och där man har kommit överens om regeringens viktigaste uppgiftsområden. Den nya regeringen ska utan dröjsmål ge riksdagen ett meddelande om sitt program. Statsministern övervakar genomförandet av regeringsprogrammet.

Ministrarnas bindningar

I grundlagen förbjuds ministrarna att under ministertiden sköta offentliga tjänster eller sådana andra uppdrag som kan inverka menligt på ministeruppdraget eller äventyra förtroendet för ministerns verksamhet som minister. Ministrarna förpliktas att redogöra för sin näringsverksamhet, sitt ägande i företag och andra betydande inkomstkällor och skulder samt för sådana uppdrag och bindningar som kan ha betydelse vid bedömningen av ministerns verksamhet som minister.

Statsrådets kansli sammanställer uppgifter om ministrarnas bindningar genast efter ministerutnämningarna. Uppgifterna skickas till riksdagen genom en skrivelse från statsrådet.

Ministrarnas arvoden

Ministrarnas arvoden fastställs i lagen om riksdagsmannaarvode. Ministrarnas arvode motsvarar det arvode som betalas till riksdagens vice talman och statsministerns arvode det arvode som betalas till riksdagens talman.

För de ministrar som är riksdagsledamöter betalas dessutom riksdagsmannaarvode och kostnadsersättning. Riksdagen innehåller hälften av det arvode och den kostnadsersättning som tillkommer en riksdagsledamot som utnämnts till minister.

Till en minister betalas arvode från den dag då han eller hon börjar sköta uppdraget som minister. Rätten till arvode upphör när han eller hon har beviljats avsked eller anses ha avgått från sitt uppdrag som minister.

En minister har varje kalenderår rätt till en ledighet på 30 dagar som jämställs med semester.

Statsrådets utskott

Till konstitueringen av statsrådet hör också tillsättandet av ministerutskott.

Statsrådet har fyra lagstadgade utskott: utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet, EU-ministerutskottet, finansutskottet och finanspolitiska ministerutskottet.

Sittordning

Statsrådets kansli gör för statsrådets allmänna sammanträden och presidentföredragningarna upp en sittordning baserad på ministrarnas tjänsteålder.

Ministrarnas tjänsteålder bestäms så att först kommer statsministern och statsministerns ställföreträdare, som förordnats av statsrådet. Därefter följer de som tidigare varit ministrar enligt antalet ministerdagar. På de övriga ministrarnas tjänsteålder inverkar tid som riksdagsledamot och uppgifter i riksdagen och i partiet.