Statsrådets kansli

Statsrådets kansli biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet och övervakar under statsministerns ledning genomförandet av regeringsprogrammet. Kansliet ansvarar för organiseringen av statsrådets verksamhet och säkerställer regeringens verksamhetsbetingelser under alla omständigheter.

Statsrådets kansli ansvarar också för beredningen och behandlingen av Finlands EU-politik samt för statens ägarpolitik och ägarstyrningen av de statsägda bolag som är underställda statsrådets kansli. Till kansliets ansvarsområde hör också statsrådets kommunikation, säkerhetstjänster och sammanställning av en lägesbild för statsrådet samt ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster.