FI SV EN

Statsminister Alexander Stubbs regering 24.6.2014–29.5.2015

Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare

Uppgifterna baserar sig på den information som fanns då regeringen avslutade sin verksamhet.
 

Arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium avgörs vid statsrådets konstituerande sammanträde. De ministrar som utnämnts till samma ministerium anses vara jämställda.

Varje minister behandlar de internationella ärenden och EU-ärenden samt de utnämnings- och personalärenden som hör till ministerns ansvarsområde. Ministrarna leder också ekonomiplaneringen och beredningen av andra gemensamma ärenden inom sitt ansvarsområde.

Statsrådet förordnar någon annan medlem av statsrådet till ställföreträdare för statsministern och för en annan minister, för den händelse att statsministern eller någon annan minister på grund av tillfälligt förhinder inte kan sköta sina uppgifter. Om också den medlem av statsrådet som förordnats till statsministerns ställföreträdare har förhinder, sköter den minister som är äldst till tjänsteåren statsministerns uppgifter. För de övriga ministrarna förordnas i allmänhet fyra till fem ställföreträdare.

Arbetsfördelning och ställföreträdare i Alexander Stubbs regering

Vid det konstituerande sammanträdet för Stubbs regering den 24 juni 2014 avgjordes arbetsfördelningen mellan ministrarna vid samma ministerium. Statsrådet förordnade också ställföreträdarna för ministrarna i Stubbs regering.
Statsministerns ställföreträdare (på finska)
Ministrarnas ställföreträdare (på finska)

Statsrådets kansli

Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka behandlar ärenden som hör till avdelningen för EU-ärenden vid statsrådet, dock inte ärenden som hänför sig till Europeiska rådet, till statsrådets kansli hörande ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag eller till statsrådets kansli hörande utnämningsärenden som hänför sig till Europeiska unionen.

Utvecklingsminister Paatero behandlar ärenden som hör till avdelningen för ägarstyrning.

Statsminister Stubb behandlar övriga ärenden som hör till statsrådets kansli.

Utrikesministeriet

Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka behandlar ärenden som gäller närområdessamarbete och handelspolitik samt ärenden som hör till sekretariatet för nordiskt samarbete.

Utvecklingsminister Paatero behandlar ärenden som gäller utvecklingssamarbete.

Utrikesminister Tuomioja behandlar övriga ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde, inklusive arbetet i anslutning till Finlandsbilden.

Finansministeriet

Trafik- och kommunminister Risikko behandlar ärenden som hör till kommun- och regionförvaltningsavdelningen och personal- och förvaltningspolitiska avdelningen samt ärenden som hör till den offentliga förvaltningens ICT-funktion och finanscontrollerfunktionen samt ärenden som gäller statistikväsendet.

Inrikesminister Räsänen behandlar tullärenden.

Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka behandlar ärenden som gäller EU:s råd (budget).

Finansminister Rinne behandlar ärenden som gäller statens upphandling och Hansel Ab, statens fastighetsförmögenhet och lokaler samt Senatfastigheter, Statskontoret och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning samt andra ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde.

Undervisnings- och kulturministeriet

Kultur- och bostadsminister Viitanen behandlar ärenden som hör till kultur- och konstpolitiska avdelningen, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen och internationella sekretariatet undantaget idrottsärenden. Kultur- och bostadsministern behandlar de ägarstyrningsärenden som hör till förvaltningsenheten i fråga om Veikkaus Ab.

Försvarsminister Haglund behandlar idrottsärenden.

Inrikesminister Räsänen behandlar kyrkliga ärenden.

Undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru behandlar övriga ärenden som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde.

Kommunikationsministeriet

Undervisnings- och kommunikationsminister Kiuru behandlar ärenden som hör till kommunikationspolitiska avdelningen.

Trafik- och kommunminister Risikko behandlar övriga ärenden som hör till kommunikationsministeriets ansvarsområde.

Arbets- och näringsministeriet

Arbetsminister Ihalainen behandlar ärenden som hör till informationsavdelningen, avdelningen för sysselsättning och företagande och avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor.

Näringsminister Vapaavuori behandlar övriga ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Social- och hälsovårdsministeriet

Omsorgsminister Huovinen behandlar ärenden som hör till avdelningen för social- och hälsovårdstjänster, dock inte ärenden som gäller läkemedelsförsörjning, samt ärenden som hör till avdelningen för främjande av välfärd och hälsa och jämställdhetsärenden.

Social- och hälsovårdsminister Räty behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.

Miljöministeriet

Kultur- och bostadsminister Viitanen behandlar bostads- och byggnadsärenden samt planläggning.

Miljöminister Grahn-Laasonen behandlar övriga ärenden som hör till miljöministeriets ansvarsområde inklusive ärenden som hör till klimatpanelen och beredningen av klimatlagen.