6700 familjer flyttas över till avgiftsfri småbarnspedagogik
Avgifterna för småbarnspedagogiken sjunker

Undervisnings- och kulturministeriet 19.9.2017 11.44
Pressmeddelande

Klientavgifterna för småbarnspedagogiken sjunker fr.o.m. januari 2018. Den 19 september avlät regeringen en proposition till riksdagen om ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Avgifterna för små- och medelinkomsttagare sjunker och syskonrabatten för det andra barnet är framöver 50 procent i stället för nuvarande tio.

Klientavgifterna sänks med ungefär 71 miljoner euro. Ändringen leder till att omkring 6700 familjer flyttas över till avgiftsfri småbarnspedagogik. För en familj med medelinkomster (bruttoinkomster totalt 5900 e/mån) och två barn sjunker avgifterna med över 1200 euro per år. Avsikten med propositionen är att höja incitamenten för arbete, förbättra familjernas ekonomiska situation och möjliggöra att fler barn deltar i småbarnspedagogiken.

– Sänkta avgifter inom småbarnspedagogiken underlättar familjernas ekonomiska situation. Därtill kan allt fler barn delta i småbarnspedagogiken. En högklassig småbarnspedagogik har många positiva verkningar för barnets tillväxt och utveckling och förebygger marginalisering. Vi får ständigt ny information om de tidiga årens stora betydelse och småbarnspedagogiken är den del av vårt utbildningssystem som har det största genomslaget, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Avgifterna fastställs på basis av familjens inkomster och storlek, och enligt regeringspropositionen föreslås det att inkomstgränserna för alla familjer ska höjas. På det sättet sänks klientavgifterna i synnerhet för familjer med små och medelstora inkomster. De största avgiftsnedsättningarna riktar sig till familjer med flera barn. Lagen om klientavgifter reglerar maximiavgiften, kommunerna kan även besluta om lägre avgifter.

Syskonrabatten stiger

Avgiften för det andra barnet sjunker. Avgiften ska enligt förslaget vara högst 50 procent av avgiften för det första barnet, dvs. högst 145 euro. För närvarande är den s.k. syskonrabatten för det andra barnet 10 procent. Syskonrabatten för de följande barnen föreslås fortfarande vara 80 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 58 euro.

Nedsättningen för det andra barnet riktar sig till alla de familjer som har minst två barn som deltar i småbarnspedagogik. Klientavgifterna sjunker för dessa familjer oberoende av deras inkomstnivå.

Det föreslås att avgifterna fortfarande ska bestämmas utifrån familjens inkomster och storlek samt den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. Även de inkomster som ska beaktas som grund för bestämmandet av avgiften förblir oförändrade.  Den högsta avgiften för småbarnspedagogik ska även framöver vara 290 euro i månaden. Inte heller den lägsta avgiften ändras, dvs. avgifter under 27 euro tas inte ut.

6 700 familjer ska omfattas av avgiftsfrihet

Enligt förslaget ska uppskattningsvis 6 700 familjer, som tidigare betalade avgift, komma att omfattas av den kostnadsfria småbarnspedagogiken. När effekterna av flitfällorna minskar beräknas ungefär 4 200 personer få sysselsättning före 2021.

Lagändringen avses träda i kraft den 1 januari 2018. Klientavgifterna för småbarnspedagogiken sänktes tidigare fr.o.m. den 1 mars 2017. Kommunerna kompenseras för förlusten av avgiftsintäkter.

Målet att öka deltagandet

Regeringens mål är att öka deltagandet i småbarnspedagogiken. Deltagandet i småbarnspedagogik är mycket lägre i Finland än i de övriga nordiska länderna. Deltagandet ska ökas genom att förbättra småbarnspedagogikens kvalitet och tillgänglighet. Avgifterna för småbarnspedagogiken sänks nu för andra gången under denna regeringsperiod.

För att säkerställa högklassiga tjänster och en kompetent personal har undervisnings- och kulturministeriet avtalat om att utbilda tusen nya barnträdgårdslärare vid universiteten med ett specialanslag åren 2018–2021. År 2018 inleder regeringen därtill ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. De riksomfattande grunderna för planen för småbarnspedagogik är ett dokument som stöder pedagogisk, målinriktad fostran och som blev obligatoriskt i början av augusti.

Exempel på föreslagna ändringar
  barn i småbarnspedagogiken inkomster tot. 2200 e/mån inkomster tot. 3500 e/mån inkomster tot. 5000 e/mån
    avgift nu föreslagen ändring avgift nu föreslagen ändring avgift nu föreslagen ändring
Ensamstående förälder 1 barn 33 e/mån 0 e/mån 182 e/mån 155 e/mån 290 e/mån 290 e/mån
2 barn 27 e/mån 0 e/mån 283 e/mån 137 e/mån 551 e/mån 378 e/mån
2 vårdnadshavare 1 barn 27 e/mån 0 e/mån 149 e/mån 91 e/mån 290 e/mån 252 e/mån
2 barn 0 e/mån 0 e/mån 217 e/mån 80 e/mån 443 e/mån 321 e/mån

Ytterligare information:
- ministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246
- regeringsrådet Anne-Marie Brisson, tfn 0295 3 30079
- konsultativ tjänsteman Tarja Kahiluoto, tfn 0295 3 30386
- specialsakkunnig Minna Launonen, tfn 0295 3 30520

LAPE Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik