Avgifterna sjunker för låginkomsttagare
Ändringar i avgifterna för småbarnspedagogiken 1 mars

Undervisnings- och kulturministeriet 1.3.2017 11.02
Nyhet

De avgifter som uppbärs för daghems- och familjedagvård som ordnas av kommunen ändras den 1 mars 2017. Avgiften bestäms på basis av bestäms enligt familjens inkomster och storlek, samt enligt vårdtiden. Avgifterna för de familjer med två eller tre personer som har låga inkomster blir lägre.

Den högsta avgiften som kan uppbäras är fortfarande 290 euro. Också den lägsta avgiften som kan uppbäras förblir oförändrad, dvs. 27 euro. Avgiften för det andra barnet ändras. Avgiften för andra barnet ändras så att avgiften uppgår till högst 90 procent av avgiften för det första barnet, dvs. 261 euro. Avgiften för de följande barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet dvs. högst 58 euro.

Avgifterna för låginkomsttagare sänks

På grund av att inkomstgränserna höjts kommer färre familjer på 2-3 personer med små inkomster att behöva betala klientavgift.  Som regel sänks klientavgifterna för familjer på 2-3 personer med små inkomster. Ändringen gynnar i synnerhet ensamförsörjande med 1 eller 2 barn. För en ensamförsörjande förälder med små inkomster och ett barn kan månadsavgiften sänkas med 85 euro i månaden.

Genom ändringarna i klientavgifterna strävar man efter att minska de effekter klientavgifterna inom småbarnspedagogiken har i form av bidragsfälla särskilt i fråga om ensamförsörjarfamiljer och familjer på 3 personer med låga inkomster. Samtidigt främjar man barns möjligheter att delta i småbarnspedagogisk verksamhet.

Avgifterna för familjer med två personer ändras:

  • Ingen klientavgift tas ut om en familj med två personer har inkomster som understiger 2 150 euro per månad. (Tidigare gick gränsen vid 1638 euro).
  • Klientavgifterna för familjer med en vårdnadshavare och ett barn sjunker vid månadsinkomster upp till ca 4 400 euro.
  • Avgifterna sjunker mest för de familjer som har månadsinkomster på ca 2 000-2 140 euro, för vilka klientavgiften sjunker med ca 70-85 euro per månad.
  • För familjer som har månadsinkomster på 2 150 - 3920 euro sjunker avgifterna med 59 euro.

Avgifterna för familjer med tre personer ändras:

  • Ingen klientavgift tas ut om en familj med tre personer har månadsinkomster som understiger 2 202 euro (Tidigare gick gränsen vid 2 017 euro).
  • Klientavgifterna sjunker för familjer med tre personer vid månadsinkomster upp till ca 5 000 euro.
  • Avgifterna sjunker mest för familjer med tre personer vars månadsinkomster rör sig mellan 2 050 och 2 200 euro. Avgifterna sjunker med ca 30-40 euro i månaden.

Ändringar i avgiften för småbarnspedagogik på deltid

Storleken på avgiften för småbarnspedagogik på deltid fastställs i fortsättningen på en mer detaljerad nivå än tidigare. Syftet med ändringen är att förenhetliga avgifterna för småbarnspedagogik på deltid mellan de olika kommunerna.

  • Om ett barn deltar i småbarnspedagogik högst 20 timmar per vecka, är månadsavgiften högst 60 procent av avgiften för heltidsverksamhet, dvs. högst 0-174 euro beroende på familjens inkomster.
  • Avgift för heltidsverksamhet kan tas ut ifall barnet deltar i småbarnspedagogik minst 35 timmar per vecka.
  • Vid småbarnspedagogik som omfattar mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar ska kommunen uppbära en avgift som står i relation till vårdtiden.

Inkomster som påverkar avgiften ändras inte

Inkomster som ligger till grund för avgiften för småbarnspedagogiken ändras inte. Som familjens inkomster beaktas barnets förälders eller någon annan vårdnadshavares samt en med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster.

Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) trädde i kraft den 1 mars 2017. I lagen finns det bestämmelser om klientavgifter som tas ut för kommunalt ordnad daghems- och familjedagvård. Lagen gäller inte småbarnspedagogik som ordnas privat.

Ytterligare information

Ytterligare information om klientavgifter inom småbarnspedagogiken:

Småbarnspedagogik