Statsunderstöd: Ansökan, användning och tillsyn

Undervisnings- och kulturministeriet stöder projekt inom bl.a. utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete genom statsunderstöd.

Statsunderstöden beviljas enligt ansökan och beviljandet är beroende på prövning. Ministeriet beviljar understöd främst till samfund.

Understöd kan beviljas som allmänna understöd till verksamheten, som specialunderstöd till försöks-, start-, forsknings eller utvecklingsprojekt eller som investeringsunderstöd.

Förutsättningarna för att beviljas understöd är att

 • det ändamål för vilket understödet söks är samhälleligt godtagbart
 • understödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen.
 • understödet anses vara nödvändigt med hänsyn till annat tillgängligt offentligt stöd och till arten och omfattningen av det aktuella projekt eller den aktuella verksamheten
 • understödet inte snedvrider konkurrensen.

En del av undervisnings- och kulturministeriets understöd delas ut av förvaltningsområdets myndigheter eller av privaträttsliga samfund i enlighet med lagen om statsunderstöd.

Understöd som delegeras av ministeriet beviljas av ämbetsverken Finlands Akademi, Centret för konstfrämjande, Utbildningsstyrelsen, Riksarkivet, Museiverket och regionförvaltningsverken samt av samfunden Finlands filmstiftelse, Centret för musikfrämjande, Centret för främjande av audiovisuell kultur, Centret för visuell konst Frame, Center för litteraturexport Fili, Finlands hembygdsförbund och sametinget.

 

Lagar som gäller understöd  

För beviljande, utbetalning, användning, tillsynen över användningen och återkrav tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

Ifall anslaget gäller en speciallag tillämpas främst speciallagen. Statsunderstöd beroende på prövning beviljas enligt speciallagarna till de aktörer som anges i lagen.

 • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
 • Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)
 • Lag om fritt bildningsarbete (632/1998)
 • Förordning om fritt bildningsarbete (805/1998)
 • Idrottslag (390/2015)
 • Statsrådets förordning om främjande av idrott   (550/2015)
 • Ungdomslag(1285/2016)
 • Statsrådets förordning om ungdomsarbete   (103/2006)
 • Lag om allmänna bibliotek (1492/2016)

Lagen om statsunderstöd tillämpas i andra hand också på EU-understöd. Lager påverkar ändå inte tillämpandet av speciallagstiftningen som gäller EU:s olika finansieringsformer.

 

Behandlingen av ansökningar vid ministeriet

Ansökningar som lämnats in till undervisnings- och kulturministeriet registreras och sparas i datasystemet som stöder behandlingen av statsunderstöden. Endast ansökningar som inlämnats inom utsatt tid beaktas.

Ministeriet behandlar understöden efter att ansökningstiden har gått ut och ber vid behov om utlåtande av t.ex. statens idrottsråd, ungdomsorganisationernas understödskommissioner eller Centret för konstfrämjande. Behandlingen av ansökningarna tar, inklusive remisstiden, 3-6 månader.

Då understödsbesluten har fattas svarar ministeriet på alla ansökningar genom ett beslutsbrev samt information om möjlig rättelse eller besvär.

 

Uppföljning och tillsyn

Ministeriet följer med understödens resultat och ändamålsenlighet samt statsunderstödens verkningsfullhet. Den som beviljats understöd bör för undervisnings- och kulturministeriet redovisa för användandet av statsunderstödet inom utsatt tid.

Understödet får användas endast för godkända utgifter. Ifall understödet används för att t.ex. köpa saker eller tjänster, för hyreskostnader eller för att låta tillverka någonting, bör understödstagaren redovisa och uppmärksamma den eventuella skyldigheten till konkurrensutsättning.

Ifall understödet inte kan användas för det syfte det beviljats för bör det utbetalade understödet, eller en del av understödet, återbetalas till ministeriet.

Ministeriet kan utföra granskningar över understödstagarens verksamhet och ekonomi och vid behov återkräva understödet.

Ytterligare information

Emma Kuusi, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330172  


Sami Niinimäki, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330303