Klientavgifter för småbarnspedagogikenLeksakkassa

I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) föreskrivs om de avgifter som tas ut för kommunalt ordnad daghems- och familjedagvård. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken gäller inte privat småbarnspedagogik.

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

Vid fastställande av den avgift som ska bestämmas för den småbarnspedagogiska verksamheten ska som inkomster beaktas barnets, dess förälders eller någon annan vårdnadshavares samt en med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster.

I och med indexjusteringen som med stöd av klientavgiftslagen införts från och med augusti 2018 är maximiavgiften för småbarnspedagogik 289 euro och den lägsta avgiften som tas ut 27 euro. Avgiften för det andra barnet är högst 50 procent av avgiften för det äldsta barnet, dvs. högst 145 euro. Avgiften för de följande barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Om ett barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet högst 20 timmar per vecka, är månadsavgiften högst 60 procent av avgiften för heltidsverksamhet. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan som månadsavgift tas ut avgiften för småbarnspedagogik på heltid. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik.

 

Inkomstgränser och avgiftsprocenter

Antal personer i familjen Inkomstgräns 1.1.2018 euro/mån Avgiftsprocent 1.1.2018 Inkomstgräns 1.8.2018 euro/mån Avgiftsprocent 1.8.2018
2 2 050 10,7 % 2 102 10,7 %
3 2 646 10,7 % 2 713 10,7 %
4 3 003 10,7 % 3 080 10,7 %
5 3 361 10,7 % 3 447 10,7 %
6 3 718 10,7 % 3 813 10,7 %

Inkomstgränsen för familjer med över sex personer höjs för varje följande barn med 138 euro (1.1.2018) och 142 euro (1.8.2018).

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330386  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330365