Museipolitiska riktlinjer

Wirkkalan taidelasia

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för kulturpolitiken och verkställandet av musei- och kulturarvspolitiken i anknytning till detta. Ministeriets mål är att bidra till att främja museernas verksamhetsförutsättningar och kompetensutveckling samt att möjliggöra bevarandet av vårt kulturarv och spridning av information.

Den finländska museipolitiken

Målen och åtgärderna för museipolitiken bereds i det museipolitiska programarbetet.

Programmet bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet och förslaget färdigställs våren 2017.

I det museipolitiska programmet presenteras museisektorns mål och utvecklingshelheter samt åtgärder för att nå dessa fram till år 2030.

Utveckling av museisektorn

Museiverket svarar på riksnivå för den allmänna utvecklingen av museisektorn i Finland.

Museiverket sammanställer årligen museistatistik, som innehåller uppgifter om ekonomin, personalen och verksamheten vid yrkesmässigt drivna museer i Finland.  En riksomfattande statistikinsamling om lokala museer och offentliga samlingar görs med fem års intervaller.

I syfte att utveckla museernas verksamhet har Museiverket och museerna tagit fram en gemensam utvärderingsmodell. Utvärderingsmodellen är avsedd för yrkesmässigt drivna museer och kan användas utan avgift.

Museernas riksomfattande dokumenterings- och samlingssamarbete samordnas i de yrkesmässiga museernas gemensamma nätverk TAKO.

I projektet Museum 2015 (2011–2015) som leddes av Museiverket tog man fram verktyg och bl.a. katalogiseringsanvisningar i syfte att utveckla den digitala samlingsförvaltningen.

Det digitala kulturarvet

Tjänsterna och verksamhetsmodellerna som tagits fram i projektet Nationella digitala biblioteket (NDB) främjar bättre hantering, utnyttjande och bevarande av kulturarvet.

Museernas digitala material och tjänster kan enkelt användas via NDB-projektets tjänst Finna.

Inom projektet skapades PAS-tjänsten som möjliggör långtidsförvaring av digitalt kulturarvsmaterial. PAS-tjänsten utvecklas i samarbete med organisationerna som använder den.

På andra webbplatser

Blogg om beredningen av det museipolitiska programmet (på finska) Museopoliittisen ohjelman valmistelu / blogi

Ytterligare information

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269  


Minna Karvonen, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330142