Ungdomsärenden - riktlinjer och utvecklingNuori ottaa puhelimella ryhmäkuvaa

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Ungdomspolitikens mål är att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden samt interaktionen mellan olika generationer. Detta eftersträvas genom samarbete mellan olika områden. Ungdomsarbetets mål är att stöda de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället.

Ministeriets mål är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Om utvecklingen av ärenden som hör till ungdomspolitiken avtalas i regeringsprogrammet, i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt i regeringens andra strategier och genomförandeplaner, såsom i spetsprojekten.   

Statsrådet har med stöd av den nya ungdomslagen utfärdat en förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik. Förordningen trädde i kraft den 13 april 2017.

 

Riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik VANUPO 2020-2023

Beredningen av det nya riksomfattande politikprogrammet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken för 2020-2023 pågår som bäst.

Beredningen av det nya Riksomfattande politikprogrammet för ungdomsarbete och ungdomspolitik RUNGPO har inletts. Arbetet är ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och andra ministerier. 

Det riksomfattande politikprogrammet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. I programmen definierar regeringen målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och åtgärderna för att nå dem. Programmen godkänns som statsrådets principbeslut.

Bestämmelser om programmet ingår i den gällande ungdomslagen (1285/2016). Enligt 5 § i lagen kompletterar programmet statsrådets förordning om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken, som trädde i kraft den 13 april 2017 (211/2017): det aktuella programmet för 2020-2023 är det andra i ordningen.

Enligt lagen avses med ungdomsarbete åtgärder för att stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Med ungdomspolitik avses åtgärder för att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor samt växelverkan mellan generationerna. Ungdomspolitiken är till stora delar av sektorsöverskridande natur.

Enligt förordningen ska programmet innehålla tre delar. För det första  samordnar det de mål och åtgärder som de ministerier som är centrala med tanke på ungas uppväxt- och levnadsvillkor angett och genom vilka ministerierna inom sina ansvarsområden främjar uppnåendet av målen enligt 2 § i ungdomslagen under programperioden.

Därtill innefattar programmet riktlinjer för stödet till ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, inklusive tyngdpunkterna för godkännande av rätten till statsbidrag i fråga om sådana kompetenscentrum på ungdomsområdet som avses i 19 § i ungdomslagen.
Dessutom ställer programmet upp nationella mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet. 

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik styr på regeringens uppdrag för  beredningen av de barn- och ungdomspolitiska målen. I ministerarbetsgruppen ingår forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen (ordförande), familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. För den praktiska beredningen svarar en sektorsöverskridande samarbetsgrupp som består av tjänstemän och som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet. Utöver beredningen av programmet ska tjänstemannaarbetsgruppen följa upp genomförandet av det.

Beredningen inleddes med ett kick-off-evenemang den 19 juni 2019. En stor skara företrädare för olika myndigheter och frivilligorganisationer deltog, och lade fram förslag och önskemål om innehållet i programmet. Statens ungdomsråd gav i enlighet med sin lagstadgade uppgift ett utlåtande om vad som bör tas med i programmet den 6 juni 2019. En öppen Webropol-enkät om innehållet i och målgrupperna för programmet genomfördes 1.7 - 15.8. 2019.

Programutkastet är ut på remiss den 14.10 – 4.11.2019.

Utöver övriga höranden, inkluderades de unga också direkt i beredningen genom att studerande vid Humanistinen ammattikorkeakoulu personligen kontaktade unga runtom i landet och med hjälp av olika inkluderande metoder samlade in deras åsikter om vilka frågor som bör tas upp i programmet.  

Genom länkarna kan du bekanta dig med material om de ungas höranden: diavisning, de ungas video, ministerns tacktal.

 

Riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2017 - 2019

Ungdomslagens 5 § stadgar om det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Enligt övergångsbestämmelserna i ungdomslagen (30 §:n) skall det första programmet godkännas för åren 2017—2019.

Stadsrådet godkände riksomfattande programmet i sitt almänna sammanträde den 12.10.2017.

Ytterligare information om programmet ger specialplanerare Mikko Cortés Téllez, [email protected],  telefon 02953 30080.

 

Föregående program

Under den tidigare ungdomslagens tid godkändes två barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram (LANUKE). Utvecklingsprogrammen innehöll riksomfattande mål för ungdomspolitiken och riktlinjer för regionförvaltningsverkens och kommunernas ungdomspolitiska programarbete. Statens ungdomsråd (tidigare Delegationen för ungdomsärenden NUORA) utvärderar programmens utfall. Programmet som godkändes för 2012-2015 förlängdes till slutet av 2016.

Ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti, dvs. en modell där en enda aktör bär ansvaret för en ung person som behöver stöd.

Åtgärderna  är

1. Ungdomsgarantin utvecklas till en modell där en enda aktör bär ansvaret för en ung person som behöver stöd. Därtill stärks det uppsökande ungdomsarbetet. Samarbetet mellan den offentliga, den privata och tredje sektorn för att stödja de unga fördjupas. Bästa praxis och fungerande projekt inom ungdomsgarantin utnyttjas och de bästa elementen införs genom att de görs nationella.

2. Alla som går ut grundskolan garanteras en utbildningsplats.

3. Social- och hälsovårdstjänsterna och mentalvårdstjänsterna för unga stärks. Vidare garanteras rehabiliteringsplatser.

4. Jobbsökarverksamheten stärks och lönesubventionen för unga och Sanssi-kortet utvecklas i en riktning som i högre grad sporrar till arbete.

 

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster

Alla tjänster för barn, unga och familjer samordnas till en helhet. Genom ändringen stärks basservicen och tyngdpunkten flyttas till förebyggande tjänster och tjänster som ger tidigt stöd och tidig vård.

I projektet modelleras och införs också bedömning av barn- och familjekonsekvenserna.

Projektet är gemensamt för social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet, dock så att social- och hälsovårdsministeriet har huvudansvaret för samordningen av projektet.

Regeringsprogrammet och spetsprojekten: Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster


Statens ungdomsråd

Enligt 6 § i ungdomslagen finns i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet statens ungdomsråd (tidigare Delegationen för ungdomsärenden NUORA), som tillsätts av statsrådet.

Rådet har till uppgift att:

1) behandla ärenden som är av omfattande och principiell betydelse för unga och att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på ungdomar och på tjänster och funktioner riktade till unga,

2) ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av ungdomspolitiken,

3) producera aktuell information om de unga och deras levnadsförhållanden,

4) ge undervisnings- och kulturministeriet ett utlåtande om ärenden som ska tas upp i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken,

5) följa den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet på området.

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330080