Koronavirusepidemian vaiheet ja torjuntatoimien tasot

Tasolta toiseen siirrytään, jos ennakoidaan, että voimassa olevat toimet eivät ole riittäviä. Koronavirustilannetta seurataan useilla eri mittareilla.

Koronavirusepidemia luokitellaan hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelmassa kolmeen epidemiavaiheeseen. Luokittelun avulla arvioidaan suositusten ja rajoitusten tarvetta sekä kohdentamista Suomessa.

Epidemiologiset vaiheet

  1. Perustaso vastaa Suomen tilannetta kesällä 2020. Epidemia ei kasva.
  2. Kiihtymisvaiheessa epidemian kasvu alkaa kiihtyä, tapausten alueellinen ilmaantuvuus on perustasoa korkeampi ja esiintyy useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja.
  3. Leviämisvaiheessa epidemian kasvu nopeutuu edelleen, ja tapaukset leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin. Jäljitys vaikeutuu.

Epidemiologista tilannetta seurataan alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Alueiden koronatilanne ja rajoitukset sairaanhoitopiirien sivuilla

Alueelliset ja paikalliset viranomaiset eli sairaanhoitopiirit ja kunnat tai kuntayhtymät päättävät toimenpiteistä tautitilanteen mukaan. Lisäksi aluehallintovirasto voi tehdä tiettyjä päätöksiä.

Toimenpidetasoista luovutaan toukokuussa 2021

Tammikuusta 2021 alkaen käytössä on ollut lisäksi kolme toimenpidetasoa, joilla torjuntatoimia on voitu ohjata valtakunnallisesti. Toimenpidetasojen tarkoituksena on ollut torjua epidemian kiihtyminen ja estää virusmuunnosten leviäminen. Toimenpidetasojen avulla viranomaiset ovat muun muassa voineet ohjata kiihtymisvaiheen alueita ottamaan käyttöön leviämisvaiheen rajoituksia ja varautua poikkeusoloihin. 

Hallitus linjasi 6.5.2021 antamansa periaatepäätöksen mukaisesti, että koko Suomea koskevista toimenpidetasoista voidaan luopua parantuneen epidemiatilanteen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että rajoituksissa siirrytään vahvemmin alueellista epidemiatilannetta vastaaviin toimiin. Toisin sanoen epidemiaa torjuttaisiin jatkossa tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin epidemiavaiheiden mukaisesti.

Koronaepidemian torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia (STM tiedote 6.5.2021)

Taso 1

Nykyisten rajoitusten taso pysyy vähimmäistasona, kunnes virusmuunnosten leviämistä ja leviämisen estämiseksi tehtyjä toimenpiteitä on voitu arvioida. Kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet on otettu käyttöön leviämisvaiheessa olevilla alueilla.

Taso 2

Epidemian nopean kiihtymisen tai virusmuunnosten leviämisen uhan perusteella suositellaan otettavaksi käyttöön leviämisvaiheen toimenpiteet määräaikaisina ja laajamittaisina koko maassa tai muutoin laaja-alaisesti määritellyillä alueilla. Tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien vähentäminen. Toimet voidaan ottaa käyttöön, jos virusmuunnos lisääntyy alueellisesti ja määrällisesti niin, että epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia. 

Tasolla 2 voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti tai alueellisesti myös mahdollisia lisätoimenpiteitä. Tasolle 2 siirtyminen edellyttää erillistä valtioneuvoston puoltoa.

Taso 3

Siirrytään poikkeusoloihin ja otetaan käyttöön välttämättömät liikkumisrajoitukset tasojen 1-2 toimenpiteiden lisäksi. Kyseessä on äärimmäinen toimenpide ja perusteltavissa vain, mikäli kaikki edellä kuvatut toimenpidekokonaisuudet ovat joko osoittautuneet riittämättömiksi ja epidemiatilanteen voidaan osoittaa aiheuttavan välittömän terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisen uhan, tai väestön hengen tai terveyden turvaamiseksi se on muutoin välttämätön. 

Hallituksen hybridistrategia koronavirusepidemian torjumiseksi

Valtioneuvosto hyväksyi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Sen tavoitteena on 

  • estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, 
  • turvata terveydenhuollon kantokyky ja
  • suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Valtioneuvoston periaatepäätös suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi - (6.5.2020)

Syksyllä 2020 annettu hybridistrategian toimintasuunnitelma ohjaa viranomaisia koronavirusepidemian hillinnässä. Siinä esitetään epidemian luokittelussa käytetyt kriteerit.

Toimintasuunnitelma hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen covid-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen (7.9.2020)

Toimintasuunnitelma on päivitetty ajalle tammi-toukokuu 2021. Sitä voidaan tarkistaa kevään aikana, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

Toimintasuunnitelma covid-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi–toukokuussa 2021 (5.1.2021) 

Toimintasuunnitelmaa täydennettiin 26.1.2021 uusilla toimenpidetasoilla.

Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annetun toimintasuunnitelman täydennyksestä (26.1.2021)

6.5.2021 hallitus linjasi periaatepäätöksessään, että toimenpidetasojen käytöstä voidaan luopua

Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta (6.5.2021)

Lisätietoa

Hybridistrategian toimintasuunnitelma: Koronavirusepidemian tasot sekä niihin liittyvät toimenpiteet - stm.fi