Koronaepidemiatoimet ja varautuminen toimialalla

Koronavirus-banneri.Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot, laitokset ja muut toimijat pyrkivät toimillaan ehkäisemään koronaviruksen leviämistä ja lieventämään siitä koituvia haittoja. Ministeriö seuraa tiivisti tilannetta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa valtioneuvoston linjauksia ja päätöksiä ja valmistelee mm. toimialalla tarvittavat säädökset. Ministeriö kerää tilannetietoa ja seuraa epidemiatilanteen vaikutuksia toimialaansa ja sen palveluja käyttäviin ihmisiin. Ministeriö pyrkii tukemaan koronakriisistä selviämistä mm. avustuksilla.

Aluehallintovirastoilla on toimivalta tartuntatautilain perusteella sulkea esimerkiksi koulut ja oppilaitokset ja määrätä esimerkiksi kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista.

Opetushallitus neuvoo ja tuottaa tukimateriaalia opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille koronatilanteen aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin.

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat koulutus- ja kulttuuripalveluista ja niillä on velvollisuus varautua siihen, että myös poikkeusoloissa ne pystyvät varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman hyvän hoitamisen. Korkeakoulut vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta huomioiden annetut säädökset ja päätökset.

Myös kansalaisyhteiskunnan toimijoista monet järjestöt ja yksittäiset ihmiset ovat halunneet auttaa ja tukea toisia arjen järjestelyissä ja antaneet oman osaamisensa käyttöön. Tätä työtä tuodaan esiin mm. Suomi toimii -kampanjalla.

Koronaviruspandemiaa on hallittu suurelta osin tartuntatautilain nojalla, valtioneuvoston suositusluontoisilla rajoitustoimilla sekä muuttamalla muita lakeja, asetuksia ja päätöksiä.  Poikkeusolojen aikana valmiuslain toimivaltuudet ovat koskeneet mm. varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä.

Mitä tähän mennessä on tehty?

 • epidemian leviämisen estämiseksi siirryttiin pääosin etäopetukseen ja lähiopetusta järjestettiin rajatusti. Lähiopetukseen palattiin 14.5., mutta etäopetusta suositeltiin jatkettavan mm. lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja vapaassa sivistystyössä lukukauden loppuun. 
 • varhaiskasvatuksessa olevia lapsia suositeltiin hoidettavaksi kotona, jos se oli mahdollista.
 • ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin, jotta kokeet saadaan suoritettua ennen epidemian kiihtymistä.
 • opiskelijavalinnat järjestetään tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Pääsykoetilaisuudet on peruttu.
 • museot, teatterit, kirjastot ja muut kulttuurilaitokset suljettiin väliaikaisesti epidemian leviämisen estämiseksi.
 • uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, järjestöjen ja yhteisöjen kokoontumistilat ym. suljettiin väliaikaisesti epidemian leviämisen estämiseksi.
 • KELA myönsi alle 10-vuotiaiden lasten kanssa töistä palkatta poissa olleille vanhemmille poikkeusolojen ajalta väliaikaista tukea lapsen hoitamiseen kotona.
 • Säätiöiden, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Taiteen edistämiskeskuksen yhteinen 1,5 miljoonan euron avustus jaettiin pika-apuna koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille

Mihin varaudumme jatkossa?

 • Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.10. sisältää epidemian eri vaiheisiin suositukset, joilla tuetaan alueellisia toimia.
 • Perusopetuslakiin tehtiin väliaikainen muutos, joka mahdollistaa poikkeukselliset opetusjärjestelyt. Myös  ammatillisiin näyttöihin ja korkeakoulujen poissaolosääntöihin tehtiin väliaikaisia muutoksia.
 • Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen poikkeusolojen vaikutuksia tasoitetaan valtionavustuksilla 
 • Lukiokoulutuksen järjestäjille valtionavustuksia opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin kevään koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi  
 • Kevään 2020 tiivistettyyn ylioppilastutkintoviikkoon osallistuneilla kokelailla on mahdollisuus uusia koe syksyn tutkinnossa ilman koekohtaista maksua
 • Opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä huomioidaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne
 • Koronakriisin vuoksi ahdinkoon joutuneita kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoita tuetaan valtionavustuksilla
 • Valtion rahoitusta yrityksille koronavirustilanteessa vahvistetaan, ml. luovan alan toimijat
 • Jo myönnetyissä valtionavustuksissa ja kulttuurilaitosten valtionosuuksissa otetaan huomioon poikkeukselliset toimintaolosuhteet
 • Suomen Akatemia rahoittaa erityishaulla koronaepidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa.