Poikkeusolot

Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto päätti poikkeusoloista yleisistunnossaan 1.3.2021. Päätöksen mukaan Suomessa ovat voimassa valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. 

Valmiuslain 3 §:n 5 kohdan mukaan vaarallinen tartuntatauti täyttää poikkeusolojen kriteerit, jos se on levinnyt hyvin laajalle ja vastaa vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta.
 
Poikkeusolot todettiin, koska uusia koronatapauksia oli alkuvuonna Suomessa huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Tapausmäärät lisääntyivät huolestuttavan nopeasti rajoitustoimista huolimatta. Päätös poikkeusoloista tuli voimaan heti, ja se on voimassa toistaiseksi.

Valmiuslain mukaisia muutoksia toimivaltuuksiin

Eduskunta hyväksyi 11.3.2021 kaksi valtioneuvoston asetusta, joiden perusteella on mahdollista ottaa käyttöön valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia. Asetukset ovat voimassa 11.3.–30.4.2021 mutta kuitenkin korkeintaan niin kauan kuin poikkeusolot jatkuvat. Asetukset eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Valmiuslain toimivaltuuksien perusteella

  • sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirastot voivat ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toimintaa
  • kunnat voivat väliaikaisesti luopua kiireettömän hoidon määräajoista
  • valtioneuvoston kanslia voi johtaa ja koordinoida poikkeusolojen viestintää
  • valtioneuvosto voi ratkaista viranomaisten toimivaltaan liittyvät erimielisyydet ja tulkintakysymykset.

 Tiedotteet:

Mitä poikkeusoloilla tarkoitetaan?

Valtioneuvosto voi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todeta Suomen olevan poikkeusoloissa, kun poikkeusolojen kriteerit täyttyvät. Poikkeusolot ovat kansakuntaa vakavasti uhkaavia kriisejä.

Viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana säädetään pääosin valmiuslaissa. Laissa on määritelty viisi erilaista poikkeusolotyyppiä, jotka kattavat erityisen vakavat kriisit. Yksi niistä on laajalle levinnyt tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on. Perustuslain mukaisella lailla voidaan säätää muistakin poikkeusoloista ja niissä käytettävistä viranomaisten toimivaltuuksista.

Tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä ja turvata sen toimeentulo sekä maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Viranomaiset voidaan oikeuttaa poikkeusoloissa käyttämään vain toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.

Perusoikeudet

Suomen perustuslaissa säädetään perusoikeuksista. Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perusoikeuksiin kuuluu esimerkiksi elinkeinovapaus: jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Perusoikeuksiin kuuluu myös oikeus elämään ja oikeus terveyteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja väestön terveyden edistämiseen. 

Perustuslain mukaan perusoikeuksista voidaan säätää sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia, poikkeusolojen aikana. Lailla on kuitenkin säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet.