Pääministeri Stubbin hallitus 24.6.2014–29.5.2015

Ministerien työnjako ja sijaisuudet

Tiedot ovat hallituksen lopettamisajankohdan mukaiset.
 

Samassa ministeriössä toimivien ministerien työnjaosta päätetään valtioneuvoston järjestäytymisistunnossa. Samaan ministeriöön nimitetyt ministerit katsotaan rinnasteisiksi.

Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Ministerit myös johtavat taloussuunnittelua ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa.

Valtioneuvosto määrää pääministerin sijaiseksi sekä muun ministerin sijaiseksi toisen valtioneuvoston jäsenen sen varalta, ettei pääministeri tai muu ministeri voi tilapäisen esteen takia hoitaa tehtäviään. Jos pääministerin sijaiseksi määrätty valtioneuvoston jäsenkin on estynyt, pääministerin tehtäviä hoitaa virkavuosiltaan vanhin ministeri. Muille ministereille määrätään yleensä neljästä viiteen sijaista.

Työnjako ja sijaisuudet Stubbin hallituksessa

Pääministeri Stubbin hallituksen järjestäytymisistunnossa 24.6.2014 päätettiin työnjaosta samassa ministeriössä toimivien ministerien kesken. Valtioneuvosto määräsi myös Stubbin hallituksen ministerien sijaiset.
Pääministerin sijaiset
Ministerien sijaiset

Valtioneuvoston kanslia

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee valtioneuvoston EU-asioiden osastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita.

Kehitysministeri Paatero käsittelee omistajaohjausosastolle kuuluvat asiat.

Pääministeri Stubb käsittelee muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat.

Ulkoasiainministeriö

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee lähialueyhteistyötä koskevat asiat, kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat.

Kehitysministeri Paatero käsittelee kehitysyhteistyötä koskevat asiat.

Ulkoasiainministeri Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien maakuvatyötä koskevat asiat.

Valtiovarainministeriö

Liikenne- ja kuntaministeri Risikko käsittelee kunta- ja aluehallinto-osastolle, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle sekä julkisen hallinnon ICT-toiminnolle sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastotointa koskevat asiat.

Sisäministeri Räsänen käsittelee tulliasiat.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat.

Valtiovarainministeri Rinne käsittelee valtion hankintatointa ja Hansel Oy:tä, valtion kiinteistövarallisuutta ja toimitiloja sekä Senaatti-kiinteistöjä, Valtiokonttoria ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta koskevat asiat sekä muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kulttuuri- ja asuntoministeri Viitanen käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle ja kansainvälisten asiain sihteeristölle kuuluvat asiat liikuntaa koskevia asioita lukuun ottamatta. Kulttuuri- ja asuntoministeri käsittelee hallintoyksikölle kuuluvat omistajaohjausasiat Veikkaus Oy:n osalta.

Puolustusministeri Haglund käsittelee liikuntaa koskevat asiat.

Sisäministeri Räsänen käsittelee kirkollisasiat.

Opetus- ja viestintäministeri Kiuru käsittelee muut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Opetus- ja viestintäministeri Kiuru käsittelee viestintäpolitiikan osastolle kuuluvat asiat.

Liikenne- ja kuntaministeri Risikko käsittelee muut liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Työ- ja elinkeinoministeriössä

Työministeri Ihalainen käsittelee tieto-osastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.

Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Peruspalveluministeri Huovinen käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat samoin kuin tasa-arvoasiat.

Sosiaali- ja terveysministeri Räty käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.

Ympäristöministeriö

Kulttuuri- ja asuntoministeri Viitanen käsittelee asunto- ja rakennusasiat sekä kaavoituksen.

Ympäristöministeri Grahn-Laasonen käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien ilmastopaneelille kuuluvat asiat ja ilmastolain valmistelu.