Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittely 1.6.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.6.2018 11.16
Tiedote 287/2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 1.6.2018 seuraavat lait:

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, laki esitutkintalain 10 luvun muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 200/2017 vp). Muutoksilla kevennetään oikeusprosesseja yleisissä tuomioistuimissa. Käräjäoikeuden yhden tuomarin kokoonpanon päätösvaltaa rikosasioissa laajennetaan. Korkeimman oikeuden kokoonpanoja kevennetään eräissä asiaryhmissä. Syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä pääkäsittelyssä lievennetään. Videoyhteyden käyttöä oikeudenkäynnissä laajennetaan. Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että sakon maksamiseen voi saada maksuaikaa vielä muuntorangaistuksen tuomitsemisen jälkeenkin. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa oikeusprosessien keventämistä yleisissä tuomioistuimissa koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia erityisesti tuomioistuimien kokoonpanoa ja syytetyn henkilökohtaista läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevien säännösten osalta sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista asioista selvityksen vuoden 2023 loppuun mennessä. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen 0295 150 438)

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 23/2018 vp). Lakia muutetaan siten, että lain valvonta- viranomaisten toimivalta kattaa nimenomaisesti myös Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetut Ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhteisöt sekä kiinteistönvälittäjät ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet. Rahapeliyhteisöjen sekä rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja välittävien elinkeinonharjoittajien ja yhteisöjen valvonnasta vastaa Poliisihallitus. Kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonnasta vastaa aluehallintovirasto. Laki tulee voimaan 4.6.2018. (SM erityisasiantuntija Elina Rantakokko 0295 488 611)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 25/2018 vp). Arvonlisäverolakiin tehdään arvoseteleiden arvonlisäverotusta koskevasta Euroopan unionin direktiivistä johtuvat muutokset. Lakiin lisätään arvosetelin ja sen pääluokkien määritelmät. Perusmääritelmällä tehdään ero muun muassa yleisiin maksuvälineisiin, joiden liikkeellelasku ja hoitaminen on lähtökohtaisesti veroton rahoituspalvelu. Arvoseteleiden myyntiä ei pidetä siihen liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnistä erillisenä tavaroiden tai palvelujen myyntinä. Yksikäyttöarvoseteliin liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnistä saatua vastiketta pidetään näiden hyödykkeiden myynnistä saatuna ennakkomaksuna eli vero suoritetaan maksuhetkellä. Arvonlisävero monikäyttöarvoseteliin liittyvien hyödykkeiden myynnistä suoritetaan vasta setelin lunastushetkellä. Lakiin lisätään myös säännökset tietynlaisten yksikäyttöarvosetelien ketjumyynnistä sekä omaan lukuun myytyihin arvoseteleihin liittyvien hyödykemyyntien veron perusteesta. Laki tulee voimaan 1.1.2019. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 0295 530 201)

Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 18 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta, laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 b §:n muuttamisesta, laki maksulaitoslain 39 §:n muuttamisesta ja laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 38/2018 vp). Finanssivalvonnalla on mahdollisuus hyödyntää tehtäviensä suorittamiseksi Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia velvoitteidenhoitoselvityksiä. Lisäksi tehdään lainsäädäntömuutoksia Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän Financial Action Task Forcen (FATF) suositusten huomioon ottamiseksi. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen voi hyödyntää asiakkaasta tai tämän tosiasiallisesta edunsaajasta eri tietolähteistä saatavilla olevia tietoja asiakasta koskevan riskiarvion laatimiseksi ja ylläpitämiseksi, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä ilmoitusvelvollisuuden ja selonottovelvollisuuden täyttämiseksi. Muutos mahdollistaa muun muassa asiakasta koskevan kielteisen uutisoinnin huomioimisen asiakassuhteessa. Lait tulevat voimaan 5.6.2018. Kuitenkin Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta annettavan lain 6 §:n 1 momentin 23 kohta tulee voimaan 1.1.2019. (VM lainsäädäntöneuvos Armi Taipale 0295 530 399)

Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta (HE 39/2018 vp). Koska koiraveroa koskeva lainsäädäntö on vanhentunutta ja kunnat ovat omilla toimillaan luopuneet koiraveron määräämisestä, koiraverolain voimassaololle ei ole enää perusteita. Laki tulee voimaan 15.6.2018. (VM neuvotteleva virkamies Timo Annala 0295 530 318)
Uutinen

Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 27/2018 vp). Maatalouden rakennetuista annetun lain 13 pykälää muutetaan siten, että pykälän 1 momentin mukaan nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää, jos tukea on haettu 24 kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. Samoin porotalouden rakennetuista annetun lain 11 pykälää muutetaan siten, että pykälän 1 momentin mukaan nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea voidaan myöntää, jos tukea on haettu 24 kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. Lait tulevat voimaan 5.6.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Mika Saari 0295 162 134)

Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä, laki saatavien perinnästä annetun lain 10 a §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 206/2017 vp). Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä korvaa nykyisen perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain. Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo perintätoiminnan harjoittajia ja voi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan perintätoimintaan pakkokeinoin. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. (TEM lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen 0295 048 932)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.6.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) tehtyjen muutosten hyväksyminen. Kaikki muutokset ovat teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (LVM hallitusneuvos Katja Viertävä 0295 16001)

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset ovat teknisiä. (LVM ylitarkastaja Vilja Klemola 0295 342 905)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 1.6.2018 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki valtakunnan jätelain soveltamisesta, maakuntalaki luonnonsuojelusta annetun lain muuttamisesta, maakuntalaki ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun maakuntalain 30 ja 46 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan tieliikennelain muuttamisesta, maakuntalaki pysäköintisakosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki kokoontumislain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 § muuttamisesta, maakuntalaki kasvinsuojeluaineista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 § muuttamisesta, maakuntalaki terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan pelastustoimintalain muuttamisesta, maakuntalaki alkoholista annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 a §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kiinteistöverolain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja maakuntalaki pääomatuloverotukseen liittyvien verotulomenetysten kompensoinnin purkamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti myönsi 12 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 77 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.6.2018 seuraavat nimitysasiat:

Abujan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pirjo Suomela-Chowdhuryn edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM lakimies Eeva Winter 0295 350 739)

Ulkoasiainneuvos Jyrki Pulkkinen Abujassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM lakimies Eeva Winter 0295 350 739)
Tiedote

Addis Abeban suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Helena Airaksisen sivuakkreditointi Etelä-Sudaniin. (UM lakimies Eeva Winter 0295 350 739)
Tiedote

Everstiluutnantti Matti Juhani Laakkoselle puolustusasiamiehen tehtävään Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Peking ja eversti Asko Heikki Tapani Kopran määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Kiinaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan 1.8.2018 lukien asemapaikkana Peking, everstiluutnantti Lars Niclas von Bonsdorffille puolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavallassa ja Alankomaissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Berliini ja everstiluutnantti Marko Valtteri Kivelän määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavaltaan ja Alankomaihin 1.8.2018 lukien asemapaikkana Berliini, everstiluutnantti Janne Miika Ilomäelle puolustusasiamiehen tehtävään Isossa-Britanniassa ja Irlannissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Lontoo ja everstiluutnantti Pasi Viljami Saarikosken määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Isoon-Britanniaan ja Irlantiin 1.8.2018 lukien asemapaikkana Lontoo, everstiluutnantti Janne-Pekka Sarpomalle puolustusasiamiehen tehtävään Norjassa, Tanskassa ja Islannissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Oslo, everstiluutnantti Ville-Pentti Poutulle puolustusasiamiehen tehtävään Itävallassa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Wien sekä komentajakapteeni Jukka-Pekka Antero Mustoselle puolustusasiamiehen tehtävään Kazakstanissa, Tadzhikistanissa, Kirgisiassa ja Uzbekistanissa sekä apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Venäjällä ja Valko-Venäjällä annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Pasi Petteri Tolvaselle apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja komentaja Jussi Kaukonpoika Jämsénin määrääminen apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvaltoihin 1.8.2018 lukien asemapaikkana Washington D.C. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

 
Sivun alkuun