Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittely 18.5.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.5.2018 11.24
Tiedote 260/2018

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 18.5.2018 seuraavat lait:

Laki autoverolain muuttamisesta (HE 178/2017 vp). Taksien nykyinen 4 800 euron autoveron alennus poistetaan. Veroedun poistuminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2022 heinäkuuhun mennessä. Esteettömät yhden tai useamman pyörätuolipaikan tilataksit sekä koulu- ja päivähoitokuljetuksiin hyväksytyt tilataksit säädetään kokonaan autoverottomiksi ja samalla invataksien verottomuus poistuu. Matkailuautojen veroetuun tehdään eräitä täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.7.2018. (VM neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen 0295 530 719)
Tiedote

Laki Ruokavirastosta, laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta, laki taimiaineistolain muuttamisesta ja laki hukkakauran torjunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 8/2018 vp). Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle perustetaan uusi virasto, johon yhdistetään Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät. Uuteen virastoon myös siirretään Maanmittauslaitoksesta tehtävät, jotka liittyvät tietohallinnon palvelujen tuottamiseen perustettavalle virastolle sekä laajemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Perustettavaan virastoon siirretään lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät. Uuden viraston nimeksi tulee Ruokavirasto. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)
Tiedote

Laki ajokorttilain muuttamisesta (HE 146/2017 vp). Kuljettajaopetuksen määrämuotoisuutta kevennetään muiden kuin raskaan kaluston kuljettajien kohdalla. Kuljettajantutkintojen vaativuutta lisätään opetusvaatimuksia samalla keventäen. B-luokassa luovutaan ajokortin suorittamisesta vaiheittain ja ajokortin vähimmäisiästä voidaan eräissä tapauksissa poiketa. Traktoreiden ajokorttiluokitusta muutetaan. Ajoterveysvaatimusten täyttymisen osoittamiseen tehdään muutoksia muissa kuin raskaissa luokissa ja eräille terveydenhuollon toimijoille tulee oikeus ilmoituksen tekemiseen, jos terveysvaatimukset eivät täyty päihteiden jatkuvan käytön takia. Laki tulee voimaan 1.7.2018. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ajokorttiuudistusten toteutumista erityisesti liikenneturvallisuuden ja yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumisen osalta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin kilpailuvääristymien korjaamiseksi. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto teettää ja toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle seurantatutkimuksen ehdotettujen muutosten toteutumisen ja niiden vaikutusten selvittämiseksi erityisesti silmällä pitäen liikenteen tulevaisuuden toimintatapojen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, logistiikkaan ja ammattikuljettajiin. (LVM lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 0295 342 367)
Tiedote

Laki työsopimuslain muuttamisesta, laki työaikalain 18 ja 35 §:n muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 188/2017 vp). Laeilla parannetaan vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa ja varmistamaan työsuhdeturvaa koskevien säännösten tehokas toteutuminen heidän osaltaan. Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa. Vaihtelevan työajan sopimusten käyttöalaa rajoitetaan tilanteisiin, joissa työnantajalla on vaihteleva työvoimatarve. Työnantajan on vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle selvitys työvoimatarpeestaan. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan varmistetaan siten, ettei työnantaja pysty yksipuolisin työnjohtotoimin vaikuttamaan niiden määrään. Työntekijän mahdollisuuksia ennakoida tulevia työvuoroja parannetaan muuttamalla työaikalain työvuoroluetteloa ja lisätyösuostumusta koskevia säännöksiä. Työttömyysturvalain työstä eroamista ja työstä kieltäytymistä koskevissa säännöksissä otetaan tietyin edellytyksin huomioon tilanteet, joissa työtä ei tosiasiallisesti ole ollut tarjolla tai joissa työstä maksettava palkka jää pieneksi. Lait tulevat voimaan 1.6.2018. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)
Tiedote

Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta (HE 166/2017 vp). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei enää tee turvakotipalvelun tuottamista koskevia sopimuksia palveluntuottajien kanssa vaan tekee palveluntuottajien valinnasta päätökset. Korvaukseen, joka maksetaan valtion varoista turvakotipalvelun tuottajille, sovelletaan valtionavustuslakia. Erityisistä korvauksen jakoperusteista luovutaan. Laki tulee voimaan 1.1.2019. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.5.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Olli Kantasen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Anna-Mari Hämäläisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen, Latvian tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Puolan tasavallan hallituksen, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Riikassa 28.5.2018 järjestettävässä allekirjoitustilaisuudessa. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 18.5.2018 seuraavat asiat:

Lakimies Satu Tähkäpään määrääminen työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneeksi, työntekijäetuja edustavaksi asiantuntijajäseneksi ja yksikön johtaja Ralf Forsénin määrääminen hänen varajäsenekseen 1.6.2018 lukien 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2016 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 1.3.2018 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2016 verohyvityksen. Päätöksen mukaan vuoden 2016 verohyvityksen määrä on 15 196 476 euroa. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.5.2018 seuraavat nimitysasiat:

Kathmandun suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jorma Suvannon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Pertti Anttinen Kathmandussa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeusneuvos Kari Juhani Kuusiniemi korkeimman hallinto-oikeuden presidentin virkaan 1.9.2018 lukien. (OM kansliapäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)
Tiedote

Kenraalimajuri Ilkka Laitisen nimittäminen Rajavartiolaitoksen päällikön virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen päällikön tehtävään 1.9.2018-31.8.2025. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)
Tiedote

Kenraalimajuri Pasi Kostamovaaran nimittäminen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön tehtävään 1.9.2018- 31.8.2023. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)​
Tiedote

Lippueamiraali Markku Hassisen nimittäminen Rajavartiolaitoksen amiraalin virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2018-31.8.2023. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)
Tiedote

Eversti Matti Sarasmaan nimittäminen Rajavartiolaitoksen kenraalin virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2018-31.8.2023. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)
Tiedote

Komentaja Ville Suominen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2018-31.5.2021. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Varapuheenjohtaja, filosofian tohtori (D. Phil.) Olli Rehn Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan virkaan 12.7.2018 alkavaksi seitsemän vuoden toimikaudeksi. (VM osastopäällikkö Leena Mörttinen 0295 530 021)
Tiedote

 
Sivun alkuun