Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.9.2016 13.17
Tiedote 352/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

                         

Valtioneuvosto antoi 1.9.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 126/2016 vp) eduskunnalle taimiaineistolain muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi perussäännökset markkinoitavien puutarhakasvien taimiaineiston lajikeluettelosta ja luetteloon hyväksymisen edellytyksistä sekä taimiaineiston näytteiden tutkimuksia tekevistä laboratorioista. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Hallituksen esitys (HE 127/2016 vp) eduskunnalle laiksi laivavarustelain muuttamisesta. Esitys sisältää täsmennyksiä laivavarusteeseen kohdistuviin ja varusteen tietojen säilyttämiseen liittyviin vaatimuksiin sekä uusia ruorimerkkiä koskevia säännöksiä. Esitys sisältää myös laajennuksia valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeuteen ja velvollisuuteen toimittaa tietoja Euroopan komissiolle sekä Liikenteen turvallisuusviraston todistuksenantovelvollisuuteen. Velvollisuus korjata viallisia, puutteellisia tai vaarallisia laivavarusteita esitetään ulotettavaksi laivavarusteen tuojaan ja jakelijaan. Esityksessä ehdotetaan muutoksia myös ilmoitetun laitoksen nimeämisedellytyksiin sekä laitoksen tehtäviin. Liikenteen tuvallisuusvirasto nimeäisi jatkossa ilmoitetut laitokset liikenne- ja viestintäministeriön sijaan. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

Hallituksen esitys (HE 128/2016 vp) eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että ympäristönsuojelulain haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevaa sääntelyä kohtuullistetaan ja selkeytetään eräiltä osin. Muutokset koskisivat ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevaa sääntelyä. Ehdotuksen mukaan pohjavesialueella tai enintään 100 metriä vesistön tai meren rannasta sijaitsevien kiinteistöjen tulisi täyttää perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Myös poikkeamisen myöntämisedellytyksiä ehdotetaan lievennettävän. Muilla kuin pohjavesialueella tai rannan läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen osalta perustason puhdistusvaatimuksen täyttäminen määräytyisi kiinteistökohtaisesti. Vaatimus tulisi täyttää, jos tehdään joko talousjätevesijärjestelmän korjaus- ja muutostyö tai uuden rakennuksen rakentamiseen rinnastettava korjaus- ja muutostyö. Kunta voisi edelleen antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jotka perustuvat paikallisiin ympäristöolosuhteisiin. Sääntelyyn ehdotetaan myös eräitä muita säädöstasoon ja asetuksenantovaltuuksiin liittyviä muutoksia. (YM lainsäädäntöneuvos Erja Werdi 0295 250 312)
Tiedote

 

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.9.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Oikeusapulain 17 a §:ssä säädetään, että kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa avustajalle vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio avustajan tehtävien hoidosta. Asetuksella säädetään tarkemmin asiakohtaisen palkkion määrästä. Asiakohtainen palkkio hallintomenettelyvaiheessa on asian vaativuudesta riippuen 300-900 euroa, hallinto-oikeudessa 400-1300 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 200-1 000 euroa. Asetus tulee voimaan 15.9.2016. (OM hallitussihteeri Päivi Tiainen-Hyrkäs 0295 150 262)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan metsästysasetuksen 8 §:ää siten, että riistanhoitoyhdistyksen lupahakemuksesta antama lausunto muutetaan ennen lupahakemusten jättämistä annettavaksi alueen verotussuunnitelmaksi. Lisäksi Suomen riistakeskuksen määräaika ratkaista hakemukset tiettyyn päivään mennessä poistetaan vähämerkityksisen, hallinnollista byrokratiaa koskevan sääntelyn purkamiseksi. Asetuksen 16 a §:ää muutetaan siten, että siinä otetaan huomioon aseiden tekninen kehitys. Lisäksi pykälää muutetaan siten, että villisian metsästyksessä edellytetään jatkossa samanlaista asetta kuin hirven ja karhun metsästyksessä. Samalla pykälään tehdään myös teknisluontoinen korjaus matemaattisten merkkien poistamisesta. Asetuksen 23 §:ää muutetaan siten, että metsästyksen johtajalle lisätään uusi tehtävä, jotta 25 §:n muuttamisen vaikutukset eläinsuojelun näkökulmasta jäisivät vähäisiksi. Asetuksen 24 §:ää muutetaan siten, että muualla kuin Lapin maakunnassa hirvenmetsästys alkaa lokakuun toisena lauantaina ja päättyy 31.12. Lapin maakunnassa hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkaa 1.9. ja päättyy 15.9. Kiimarauhan jälkeen Lapin maakunnan hirvenmetsästyksen toinen jakso alkaa lokakuun toinen lauantai ja päättyy 31.12. lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia, joissa metsästys päättyy 30.11. Lisäksi asetuksen 24 §:ää muutetaan siten, että hirven vahtimalla tapahtuva metsästys pelloilta maatalousvahinkojen vähentämiseksi alkaa jo 1.9. ja päättyy lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään ja kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran ja valkohäntäpeuran vahtimalla tapahtuva metsästys alkaa 1.9. ja päättyy syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään. Metsästysasetuksen 25 §:ää muutetaan siten, että sellaisen hirvinaaraan, jota vasa seuraa, ampuminen ei olisi enää rikosoikeudellisesti rangaistavaa lokakuun toisesta lauantaista lähtien, kun hirven metsästys varsinaisesti alkaa koirilla ja ajometsästyksenä. Hirvinaaraan, jota vasa seuraa, rauhoitus säilytetään syyskuun alusta lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään. Rikosoikeudellinen vasasuoja säilyy siten ennallaan Lapin aikaistetussa hirvijahdissa ja 24 §:n 2 momentissa sallittavaksi esitetyssä ns. vahtimismetsästyksessä. Kuusipeuran, japaninpeuran, metsäkauriin, muflonin, valkohäntäpeuran ja saksanhirven naaraan, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, erityinen rauhoitusaika muutetaan siten, että se on voimassa 1.9. lukien syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään. Asetuksen 16 a §, 23 §:n 1 momentti ja 25 § tulevat voimaan 6.9.2016. Asetuksen 8 § ja 24 § tulevat voimaan 1.1.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Sami Niemi 0295 162 391)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus. laki (517/2016) ja asetus tulevat voimaan 1.9.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 1.9.2016 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 60. yleiskokoukseen 26.- 30.9.2016 Wienissä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Hannu Kyröläinen Suomen Wienin suurlähetystöstä, varapuheenjohtaja teollisuusneuvos Herkko Plit työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäsenet ovat erityisasiantuntija Jaakko Louvanto työ- ja elinkeinoministeriöstä, lähetystöneuvos Pia Nordberg ulkoasiainministeriöstä, ministerineuvos Anu Konttinen Suomen Wienin suurlähetystöstä, erityisasiantuntija Mauri Riihonen Suomen Wienin suurlähetystöstä, pääjohtaja Petteri Tiippana säteilyturvakeskuksesta, johtaja Kirsi Alm-Lytz säteilyturvakeskuksesta, johtaja Jussi Heinonen Säteilyturvakeskuksesta, valmiuspäällikkö Hannele Aaltonen Säteilyturvakeskuksesta ja korkeakouluharjoittelija Ellen Lindeborg Suomen Wienin suurlähetystöstä. (UM apulaisosastopäällikkö Timo Kantola 0295 351 477)

Päätös määrätä puolustusministeriön erityisasiantuntija Riikka Pitkänen valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Päätös nimittää puolustusministeri Jussi Niinistö tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseneksi 1.9.2016 lukien ministeritoimikautensa ajaksi. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Pyry Takala valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM hallintojohtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Päätös myöntää puheenjohtaja Lauri Lylylle ero Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää puheenjohtaja Jarkko Eloranta Huoltovarmuusneuvoston jäseneksi 30.6.2018 päättyväksi kaudeksi. (TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera 0295 049 009)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston (WHO/EURO) 66. aluekomitean kokoukseen 12.-15.9.2016 Kööpenhaminassa ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asioiden neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääkintöneuvos Eero Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja erityisasiantuntija Pasi Mustonen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Marko Leimio valtioneuvoston esittelijäksi. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

Päätös asettaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta toimikaudeksi 1.9.2016-31.8.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Annakaisa Iivari sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: johtava lakimies Sami Uotinen Suomen Kuntaliitto; jäsenet: neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn (erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen) työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Sanna Hirsivaara (opetusneuvos Anne Mårtensson) opetus- ja kulttuuriministeriö, ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen (ylitarkastaja Pekka Ojaniemi) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, johtava lakimies Sami Uotinen (johtaja Tarja Myllärinen) Suomen Kuntaliitto, lastensuojelupalvelujen päällikkö Mari Ahlström (va. aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen) Espoon sosiaali- ja terveystoimi, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Ulla Kuitu (sosiaalityöntekijä Juho Suortti) Jyväskylän kaupunki, perusturvan toimialue, johtava asiantuntija Anna Kallaskari Sosiaalialan työnantajat (toimitusjohtaja Teemu Annala CTM Sosiaali- ja terveyspalvelut Oy), professori Anneli Pohjola Lapin yliopisto, Sosnet (professori Timo Harrikari Tampereen yliopisto), lehtori Erkki Saari Laurea AMK (yliopettaja Päivi Niiranen-Linkama Mikkelin ammattikorkeakoulu), koulutuspäällikkö Timo Pursimo Stadin ammattiopisto, lähihoitajakoulutus (koulutuspäällikkö Kaisa Penttinen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, lähihoitajakoulutus) ja kehitysjohtaja Arto Rautajoki Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus (johtaja Pirjo Marjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus); pysyvät asiantuntijat: sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriö ja neuvotteleva virkamies Elina Palola sosiaali- ja terveysministeriö; asiantuntijasihteeri: hallitussihteeri Eila Mustonen sosiaali- ja terveysministeriö. (STM lakimies Marja Penttilä 0295 163 404)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 1.9.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten (erityisosaajadirektiivi). Ehdotus on osa pyrkimyksiä luoda yhteinen, kokonaisvaltainen maahanmuuttopolitiikka sekä erityisesti luoda laillisen maahanmuuton uusi politiikka. (SM erityisasiantuntija Elina Johansson 0295 488 615)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2016 vp) eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä takaisinottosopimuksesta (Jordanian takaisinottosopimus). Jordaniaa koskeva takaisinottosopimus koskisi henkilöitä, jotka eivät (enää) täytä unionin alueelle tulemisen tai siellä oleskelemisen tai asumisen ehtoja. Päätös palauttamisesta tehtäisiin kansallisen lainsäädännön pohjalta noudattaen valtiota sitovia kansainvälisiä velvoitteita. Takaisinottosopimus tehtäisiin toistaiseksi, ja sopijaosapuolilla olisi mahdollisuus keskeyttää tai lopettaa takaisinotot. Sopimus olisi yhteensopiva muiden kansainvälisten sopimusten kanssa. (SM erityisasiantuntija Tero Mikkola 0295 488 617)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2016 vp) eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Tunisian tasavallan välisestä takaisinottosopimuksesta (Tunisian takaisinottosopimus). Tunisiaa koskeva takaisinottosopimus koskisi henkilöitä, jotka eivät (enää) täytä unionin alueelle tulemisen tai siellä oleskelemisen tai asumisen ehtoja. Päätös palauttamisesta tehtäisiin kansallisen lainsäädännön pohjalta noudattaen valtiota sitovia kansainvälisiä velvoitteita. Takaisinottosopimus tehtäisiin toistaiseksi, ja sopijaosapuolilla olisi mahdollisuus keskeyttää tai lopettaa takaisinotot. Sopimus olisi yhteensopiva muiden kansainvälisten sopimusten kanssa. (SM erityisasiantuntija Tero Mikkola 0295 488 617)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen pääasiallinen tavoite on parantaa edellytyksiä pienyritysten rahoitukselle täsmentämällä sääntelykehikkoa, jossa EuVECA-rahastojen ja EuSEF-rahastojen kautta voitaisiin ohjata rahoitusta ja osaamista erityisesti kasvuyrityksiin. Tällä tavoin voitaisiin edistää talouskasvua, työllisyyttä, innovaatioita, tutkimus- ja kehitysinvestointeja, yrittäjyyttä ja unionin kilpailukykyä. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 0295 530 215)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta (Unionin tullikoodeksin muutos). Euroopan unionin komissio on 19.7.2016 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta, COM(2016) 477 final. Tarkoituksena on korjata 136 artiklassa havaitut selkeät virheet. Nykyisessä muodossa artiklan on havaittu vapauttavan tavaran esittämisvelvollisuudesta maahantuonnin yhteydessä liian laajasti, mikä vaarantaa tavaroiden tehokkaan tullivalvonnan. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin. Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin veroviranomaisten pääsystä eräisiin, Euroopan parlamentin ja neuvoston rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta annetussa direktiivissä (2015/849/EU) tarkoitettuihin tietoihin. (VM neuvotteleva virkamies Minna Upola 0295 530 337)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevan direktiivin muuttaminen). Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi sisältää nykyisellään säännöt sekä televisiolähetystoiminnalle että tilausvideopalveluille. Ehdotuksessa direktiivin ydinperiaatteena toimiva alkuperämaan periaate säilytetään ja lainkäyttösääntöjä pyritään selkeyttämään. Komissio ehdottaa direktiivin soveltamisalan laajentamista siten, että se kattaisi videonjakelualustat alaikäisten suojelun ja vihapuheen osalta. Lisäksi ehdotuksella velvoitettaisiin tilausvideopalvelut varaamaan eurooppalaisille teoksille vähintään 20 prosentin osuus ohjelmavalikoimasta. Perinteisiä televisiolähetyksiä koskevaa mainonnan sääntelyä esitetään kevennettäväksi. Ehdotuksella pyritään myös vahvistamaan kansallisten audiovisuaalialan sääntelyviranomaisten riippumattomuutta. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) ja direktiivin 2009/22/EY (direktiivi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista) muuttamisesta. Ehdotuksella pyritään puuttumaan perusteettomiin maarajoituksiin (ns. geoblokkaus) ja torjumaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa syrjintää. Asetuksessa määritellään tilanteet, joissa myyjät eivät saisi estää asiakkaan pääsyä sivustolle asiakkaan kansalaisuuteen, asuin- tai sijoittautumisvaltioon perustuvalla syyllä, eivätkä uudelleen ohjata asiakasta toiselle sivustoversiolle ilman asiakkaan erillistä ennakkosuostumusta. Ehdotuksen tavoitteena olisi taata asiakkaille tavaroiden ja palvelujen parempi saatavuus sisämarkkinoilla estämällä elinkeinonharjoittajien harjoittama suora ja välillinen syrjintä. (TEM ylitarkastaja Akseli Koskela 0295 048 267)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.9.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Matti Heimonen ulkoasiainministeriön protokollapäällikön tehtävään 12.9.2016-31.8.2020. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Lainsäädäntöneuvos, varatuomari Tuula Majuri oikeusministeriön lainvalmisteluosaston apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana virkaan 1.10.2016 lukien. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Valtioneuvosto myönsi Antti Sakari Riivarille virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen virasta 1.3.2017-28.2.2022. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela 0295 047 988)

 
Sivun alkuun