Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.6.2018 13.32
Tiedote 304/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 13.6.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 84/2018 vp) eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta. Lisäksi esitetään lisättäväksi säännös valan ja vakuutuksen kaavoista. Valtioneuvoston uusi jäsen vannoisi valintansa mukaan juhlallisen valan tai antaisi vakuutuksen ennen tehtäväänsä ryhtymistä. Juhlallisen valan vannominen tai vakuutuksen antaminen korvaisi ministeriltä aiemmin edellytetyn virkavalan tai -vakuutuksen sekä tuomarinvakuutuksen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2018. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 85/2018 vp) eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Lailla vuoden 2017 alussa käyttöönotettua toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää ehdotetaan tarkennettavan siten, että toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakamisen menettelyjä selvennetään ja täydennetään järjestelmän tiettyjä käytännön toimintoja. Lisäksi lakiin lisättäisiin Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan sisältämä mahdollisuus Suomen kalastuskiintiöiden lisämäärien hyödyntämiseksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että jokialueelta kaupallisessa kalastuksessa pyydettyjen, Itämerestä peräisin olevien lohien ensimyynti olisi sallittu vain niille kaupallisille kalastajille, jotka ovat ilmoittaneet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle aikovansa kyseisenä vuonna harjoittaa lohen kaupallista kalastusta jokialueella. Kaupallisessa kalastuksessa jokialueilta saadut Itämerenlohet velvoitettaisiin merkitsemään samalla tavoin kuin merestä saadut lohet. Näin tehostettaisiin lohenkalastuksen valvontaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)

Hallituksen esitys (HE 86/2018 vp) eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia. Katsastustoiminnan toimilupasääntelyä muutettaisiin siten, että katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisena, eikä toimipaikkakohtaisena kuten nykyisin. Lisäksi nykyinen lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastusten välillä poistuisi. Jatkossa yksi katsastuslupa oikeuttaisi suorittamaan kaikkia katsastuslajeja ja kaikkien ajoneuvoluokkien katsastuksia. Samalla velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia poistuisi. Vaatimuksia katsastajien jatkokoulutukseen pääsyyn kevennettäisiin siten, että jatkossa pääsyvaatimuksena katsastajalta edellytettävään määräaikaiskatsastuskoulutuksen kevyiden ajoneuvojen koulutusjaksolle olisi kuuden kuukauden ajoneuvoalan korjaamokokemus taikka vastaavaa kokemus tai osaaminen. Lisäksi katsastusluvan haltijoihin ja katsastajiin kohdistuvien sanktioiden antamisperusteita täsmennettäisiin. Nykyisestä poiketen Liikenne- ja viestintävirasto voisi asettaa kaikkien antamiensa kieltojen tai määräysten tehosteeksi uhkasakon. Myös niin sanotun testiautotoiminnan säädösperustaa selkiytettäisiin. Samassa yhteydessä muutettaisiin myös ajoneuvolakia ja mittauslaitelakia taksamittarisääntelyä koskevilta osilta. Muutoksella selkiytettäisiin sitä, missä tilanteissa taksamittaria olisi käytettävä. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2019. Laki ajoneuvolain muuttamisesta ja laki mittauslaitelain muuttamisesta ovat tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun ne ovat hyväksytty ja vahvistettu. (LVM yksikön johtaja Laura Eiro 0295 342 668)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 87/2018 vp) eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkelainsäädäntöä, työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöä sekä rikoslakia. Ehdotetut muutokset ovat seurausta tulotietojärjestelmästä annetusta laista ja siihen liittyvistä muutoksista. Työeläkelakeja ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa eläketurvan järjestämisen laiminlyönnin johdosta määrättävä hallinnollinen seuraamus olisi nimeltään laiminlyöntimaksu ja sen määräisi eläkelaitoksen sijaan Valtiokonttori. Palkkatietoja koskevan työnantajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista säädettäisiin jatkossa laissa tulotietojärjestelmästä, minkä vuoksi vastaavat säännökset kumottaisiin työeläkelaeista. Työeläkelakien työansioiden kohdentamisesta ehdotetaan säädettäväksi mahdollisimman pitkälle nykyistä vastaavalla tavalla tulorekisterin käyttöönoton jälkeen. Myös nykyistä maksuperiaatetta vahvistettaisiin. Lisäksi työeläkelakeihin ehdotetaan eläketurvan järjestämisaikaan ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä teknisluonteisia tulorekisterin käyttöönotosta johtuvia muutoksia. Työtapaturma- ja ammattitautilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 28 päivän ajalta maksettavaa päivärahaa määritettäessä työansiota ei enää otettaisi huomioon päivän tarkkuudella vahinkotapahtumasta taaksepäin. Tällä tavoin tieto vahingoittuneen työansiosta saataisiin tulorekisteristä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. Työtapaturma- ja ammattitautilain tulorekisterin käyttöönotosta johtuvat muutokset ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muutokset sekä rikoslain muutos ovat kuitenkin tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2020. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 005)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.6.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 2 ja 3 kohdan kumoamisesta. Konkurssiin ja yrityssaneeraukseen liittyvä kuulutusmenettely muuttuu 26.6.2018 lukien (lait 364-370/2017). Kyseisestä päivästä lukien konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat saatavilla yleisen tietoverkon kautta maksutta, eikä tietoja julkaista enää kuulutusrekisterissä. Kuuluttaminen virallisessa lehdessä ei ole enää säännönmukaista, vaan tapahtuu vain tietyissä tilanteissa. Asetuksia muutetaan lainmuutosten edellyttämin tavoin. Asetukset tulevat voimaan 26.6.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)
Tiedote 19.6.

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta. Asetuksen voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että voittojen pyöristämissäännöstä sovelletaan vasta 1.4.2019 lukien. Yhtiöllä on oikeus pyöristää veikkaus- ja vedonlyöntipelien, lukuun ottamatta tapahtuma-aikaista vedonlyöntiä, raha-arpajaisten sekä totopelien voittosummat alaspäin lähimpään 10 senttiin aina 31.3.2019 saakka. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (SM neuvotteleva virkamies Jukka Tukia 0295 488 573)

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Asetuksen 19 §:n 3 momenttia muutetaan väliaikaisesti siten, että nykyisin Euroopan unionin varoista osaksi rahoitetut lypsykarjatalouden investoinnit rahoitetaan kokonaan kansallisista varoista aikavälillä 16.3.-31.12.2018. Muilta osin asetuksen 19 §:n 3 momentti vastaa nykytilaa. Asetus tulee voimaan 20.6.2018. Asetusta sovelletaan hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 16.3.2018 tai sen jälkeen. (MMM lainsäädäntöneuvos Mika Saari 0295 162 134)

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksen liitettä muutetaan siten, että lainan muotoa koskevaan sarakkeeseen lisätään korkotukilaina. Muilta osin asetuksen liite sekä tuen myöntämisen ja maksamisen ehdot vastaavat nykytilaa. Asetus tulee voimaan 20.6.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Mika Saari 0295 162 134)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Porojen eläinkohtaista tukea maksetaan tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuki on 28,50 euroa eloporoa kohti kuten aiempina vuosina. Asetus tulee voimaan 19.6.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen yksikkötuen tasoja nostetaan. Tueksi säädetään 70,00 euroa/yksikkö. Tukimenekki on muutosten jälkeen 12,94 miljoonaa euroa. Asetukseen tehtävän muutoksen jälkeen tukialueella AB on mahdollista hyödyntää komission päätöksen K(2014) 510 maksuvaltuuksia mahdollisimman täysimääräisesti. Asetus tulee voimaan 19.6.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2018. Nyt annettava asetusehdotus vastaa pääosin sisällöltään 1.1.2018 voimaantullutta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018 annettua valtioneuvoston asetusta (929/2017). Asetuksessa muun muassa lisätään hapanmaitotuotteita ja juustoja tukikelpoisiksi tuotteiksi sekä tarkennetaan maitotuotteiden ravitsemussuosituksiin liittyviä tuotevaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.8.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus teurasruhojen luokittelusta. Asetuksella säädetään ruhonluokitusvelvollisuuden alarajasta. Asetus tulee voimaan 11.7.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n 1 momentin i ja j kohdan kumoamisesta. Muutoskatsastusvelvollisuus poistetaan opetusajoneuvolta ja henkilöautolta, jota aletaan käyttää luvanvaraisessa liikenteessä. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta. Sopimus, laki (299/2018) ja asetus tulevat voimaan 1.7.2018. (LVM johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä 0295 342 138)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 19.7.2018 ja on voimassa 18.7.2023 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Henri Backman 0295 063 581)

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 momenttia muutetaan siten, siitä poistetaan vähintään yhdeltä johtajalta vaadittava täydellisen ruotsin kielen taidon vaatimus. Samalla muutetaan 1 §:n 2 momentissa oleva viittaus julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (STM hallitussihteeri Marko Leimio 0295 163 564)

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen myönnettävän avustuksen saamiselle asetettuja tulorajoja korotetaan. Tällä hetkellä avustuksen saaminen edellyttää, että henkilön bruttotulot eivät ylitä 1 760 euroa kuukaudessa. Tämä tuloraja nostetaan 2 000 euroon kuukaudessa, jotta kaikki avustuksen tarpeessa olevat pienituloiset ruokakunnat voivat saada avustusta asuntonsa korjaamiseen kotona asumisen edistämiseksi. Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen tukeminen on yhteiskunnalle monin verroin edullisempaa verrattuna siihen, että henkilö joutuisi siirtymään laitos- tai palveluasumiseen. Muutoksen johdosta avustuskelpoisten ruokakuntien joukko kasvaa noin 10 prosentilla. Jos ruokakuntaan kuuluu useampia henkilöitä, tulorajoja korotetaan henkilömäärää vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (YM lainsäädäntöneuvos Ville Koponen 0295 250 132)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 13.6.2018 seuraavat päätökset:

Päätös peruuttaa eduskunnalle 31.5.2018 annettu hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta (HE 70/2016 vp). Lakiin ehdotettiin lisättäväksi uusi säännös ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta. Lisäksi esitettiin lisättäväksi säännös valan ja vakuutuksen kaavoista. Hallituksen esityksen säännöksessä oli kirjoitusvirheeseen rinnastettava selvä virhe. Esittelijä ilmoitti virheestä eduskunnalle ja korjasi virheen. Eduskunnan puhemiesneuvosto katsoo, ettei hallituksen esitystä tule viedä lähetekeskusteluun valtioneuvoston 31.5.2018 pidetyn yleisistunnon jälkeen tehtyjen korjausten mukaisessa muodossa. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Tiedote

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumista OIR-operaatiossa noin 80 sotilaalla 1.1.-31.12.2019. Tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin. (UM lähetystöneuvos Sari Annika Rautio 0295 351 534)

Päätös myöntää työtuomioistuimen presidentti Pekka Pärnäselle ero tuomarinvalintalautakunnan hovioikeuden vakinaisia tuomareita edustavan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen seuraajakseen hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi 13.6.2018 lukien lautakunnan 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Päätös asettaa Huoltovarmuusneuvosto toimikaudeksi 1.7.2018-30.6.2021 ja kutsua sen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Huoltovarmuusneuvoston kokoonpanon suuruus on lain sallima enimmäismäärä eli 26 jäsentä. (TEM neuvotteleva virkamies Henri Backman 0295 063 581)
Tiedote

Periaatepäätös Ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta vuoteen 2025. Yhdistyneiden kansakuntien alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä edellyttää, että kukin sopimusosapuoli luo kansallisen järjestelmän öljyvahinkojen nopeaa ja tehokasta torjuntaa varten. Myös Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (Helsingin sopimus) velvoittaa sopimusosapuolia laatimaan merellisten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntasuunnitelman. Suomessa kansallinen järjestelmä muodostuu tästä strategiasta ja muun muassa siinä mainituista suunnitelmista. (YM hallitusneuvos Oili Rahnasto 0295 250 244)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 13.6.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 36/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen muuttamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi arvonlisäverodirektiivin ja valmisteverodirektiivin muuttamisesta Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja valmisteverodirektiivin alueelliseen soveltamisalaan (unionin tullikoodeksin muutokset). Sen jälkeen, kun unionin tullikoodeksista annettuun asetukseen (EU) N:o 952/2013 säännökset tulivat sovellettavaksi toukokuussa 2016, on jäsenvaltioiden ja yritysten kanssa käydyissä säännöllisissä kuulemisissa havaittu virheitä ja teknisiä poikkeamia, jotka olisi korjattava oikeusvarmuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Euroopan komissio on laatinut tullikoodeksin muuttamista koskevan ehdotuksen, jonka tarkoituksena on poistaa kyseiset tekniset virheet ja puutteet. Lisäksi tullikoodeksia yhdenmukaistettaisiin kauppasopimusten kanssa, jotka eivät olleet voimassa tullikoodeksin antamishetkellä. Ehdotuksella vastataan myös Italian esittämään pyyntöön sisällyttää Campione d’Italian kunta ja Luganojärven Italialle kuuluvat vesialueet EU:n tullialueeseen. (VM hallitusneuvos Ismo Mäenpää 0295 530 231)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.6.2018 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Riitta Autere valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2018 lukien. (VM neuvotteleva virkamies Karri Safo 0295 530 223)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Anna Sotaniemelle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virasta 15.8.2018-14.8.2020. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Antero Kiviniemelle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 16.8.2018 - 31.7.2020. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (HE 190/2017 vp). Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään rajoitettuun määrään käräjäoikeuksia. Oikeushenkilön, elinkeinonharjoittajan, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön sekä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan on toimitettava summaaristen riita-asioiden haastehakemukset käräjäoikeuden tietojärjestelmään käyttäen oikeushallinnon tiedonsiirtoyhteyttä tai verkkopohjaista asiointiliittymää. Haasteen puhelintiedoksianto mahdollistetaan kaikissa summaarisissa riita-asioissa. Laki tulee voimaan 1.9.2019. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän summaaristen riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden 2022 loppuun mennessä. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)
Tiedote

Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi annetun lain kumoamisesta (HE 205/2017 vp). Lakien muuttamisella mahdollistetaan uuden kolmiulotteisesti määritellyn kiinteistörekisteriyksikön eli kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava-alueen kiinteistöjen käyttöä sekä suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista ja hallintaa mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa. Kiinteistönmuodostamis- sekä maankäyttö- ja rakennuslaki sisältävät myös teknisiä muutoksia, joilla korjataan sanamuotoja sekä vanhentuneita viittauksia. Lait tulevat voimaan 1.8.2018. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)
Tiedote

Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta (HE 46/2018 vp). Lakia muutetaan siten, että maksuhakemuksen tekemiselle säädetty määräaika poistetaan laista. Tämä mahdollistaa, että tuettuja yhteyksiä voidaan rakentaa ja niille myönnettyjä tukia maksaa vuoden 2019 jälkeen. Lisäksi lakiin lisätään säännös sähköisestä tiedoksiannosta. Laki tulee voimaan 1.8.2018. (LVM yksikön johtaja Päivi Antikainen 0295 342 101)

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, laki laivaväen luetteloinnista annetun lain kumoamisesta ja laki merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta (HE 43/2018 vp). Sääntelyä kevennetään vapauttamalla kotimaan liikennealueilla I ja II liikennöivät alukset, joiden bruttovetoisuus on alle 500, velvollisuudesta hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta miehityksen vahvistamista ja miehitystodistusta. Näiden alusten osalta miehitystodistus korvattaisiin yleisillä vähimmäismiehitysvaatimuksilla, jotka annetaan valtioneuvoston asetuksella. Liikenteen turvallisuusviraston myöntämällä aluksen miehitystä ja vahdinpitoa koskevalla kokeiluluvalla edistettäisiin laivaliikenteen automatisaatioon liittyviä kokeiluita, joissa rajoitetulla alueella kotimaanliikenteessä suomalaisella aluksella voidaan määräaikaisesti olla noudattamatta säännöksiä vähimmäismiehityksestä ja vahdinpidosta. Lakiin laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta siirretään tarvittavat säännökset laivaväen luetteloinnista annetusta laista. Merityösopimuslaista kumotaan viittaus laivaväen luetteloinnista annettuun lakiin, koska jälkimmäinen laki kumotaan. Näin ollen laissa ei enää velvoiteta ilmoittamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle työntekijän siirtymisestä työsopimuksen voimassaoloaikana toiseen alukseen. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (LVM viestintäneuvos Kreetta Simola 0295 342 609)
Tiedote

Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 47/2018 vp). Energiavirasto voi jatkossa hoitaa myös energia- ja ilmastopoliittisiin tukiin liittyviä valtionapuviranomaisen tehtäviä sen mukaan kuin asiasta säädetään tapauskohtaisesti erikseen valtioneuvoston asetuksella. Laki tulee voimaan 18.6.2018. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta ja laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 175/2017 vp). Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin lisätään tarjouskilpailuun perustuvaa, teknologianeutraalia preemiojärjestelmää koskevat säännökset. Samalla syöttötariffijärjestelmä suljetaan biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden osalta. Lisäksi tuulivoiman kompensaatioalueista annettuun lakiin lisätään viittaus preemion mukaiseen tukeen. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella. Ensin mainitun lain 14 §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 18.6.2018. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Laki päästökauppalain muuttamisesta (HE 51/2018 vp). Lakiin lisätään säännökset, joiden mukaisesti Euroopan komissiolle toimitetaan päästökauppadirektiivin muutoksessa edellytetyt tiedot. Lisäksi lakia muutetaan siten, että päästökaupan päästöoikeuksien ilmaisjaon todentajilta vaaditaan akkreditointi. Laki sisältää päästökauppadirektiiviin lisätyssä säännöksessä tarkoitettujen tietojen toimittamatta jättämistä ajallaan koskevan rangaistussäännöksen. Laki tulee voimaan 1.7.2018. (TEM ylitarkastaja Tarja Virkkunen 0295 048 252)

Laki EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta (HE 63/2018 vp). Ympäristömerkintä Suomi Oy hoitaa 1.7.2018 lukien EU-ympäristömerkinnän toimivaltaisen elimen tehtäviä Suomessa. Ympäristömerkinnän tehtävien hoidon eriyttäminen omaan yhtiöön mahdollistaa oman selkeästi ympäristömerkintää edistävän strategian toteuttamisen ja näin selkeyttää ympäristömerkinnän asemaa ja roolia ympäristömerkin haltijoiden keskuudessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Laki tulee voimaan 1.7.2018. (YM neuvotteleva virkamies Taina Nikula 0295 250 202)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta, laki aravarajoituslain muuttamisesta ja laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta (HE 12/2018 vp). Lailla kehitetään asuntorakentamisen pitkää 40 vuoden korkotukijärjestelmää siten, että tukijärjestelmä toimii nykyistä tehokkaammin, valtion maksama tuki ja tuettujen asuntojen käyttöön liittyvät rajoitukset ovat paremmin tasapainossa keskenään ja tukijärjestelmä kannustaa rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän. Uusien korkotukilainojen lainanlyhennysohjelmaa muutetaan merkittävästi etupainotteisemmaksi ja niiden tukitasoja nostetaan. Nämä muutokset tehdään muuttamalla asiaa koskevaa valtioneuvoston asetusta. Korkotukijärjestelmään liittyviä viranomaismenettelyjä yksinkertaistetaan ja järjestelmän valvontaa tehostetaan. Muutokset koskevat myös aiemmin myönnettyjä aravalainoja. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (YM lainsäädäntöneuvos Ville Koponen 0295 250 132)

Laki jätelain muuttamisesta (HE 195/2017 vp). Yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia jätelain säännöksiä muutetaan siten, että kunnille säädetty vastuu rajataan pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely säilyvät kunnan vastuulla nykyiseen tapaan. Lakiin tehdään lisäksi vastuunjaon rajauksesta johtuvat muutokset poikkeusmahdollisuuteen velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetusta laista poiketen, kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettava markkinaehtoista toimintaa rajoittava ulosmyynnin osuus on kymmenen prosenttia 31.12.2029 saakka ja pysyvästi viisi prosenttia 1.1.2030 lukien. Laki tulee voimaan 1.1.2019. Eduskunnan lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että ympäristöministeriö valmistelee kiireellisesti jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä markkinapaikkaa koskevan hallituksen esityksen. 2. Eduskunta edellyttää, että ympäristöministeriö seuraa lainmuutoksen täytäntöönpanoa ja toimittaa valiokunnalle vuoden 2027 loppuun mennessä arvion sen kokonaisvaikutuksista ja erityisesti vaikutuksista kotitalouksien jätemaksujen hintakehitykseen, kuntien valvontaviranomaisten työmäärään sekä mahdollisen jätteiden laittoman käsittelyn lisääntymiseen haja-asutusalueilla. (YM hallitussihteeri Ella Särkkä 0295 250 308)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa tehdyn pöytäkirjan (HE 22/2018 vp). Pöytäkirjassa sovitaan, että valtakunnanraja kulkee maastossa siten kuin se on määritelty Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kuvauksessa. Teknisessä rajankäynnissä rajaviiva on dokumentoitu aiempaa yksityiskohtaisemmin. Valtakunnanrajan sijainti maastossa ei muutu. Pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun jälkimmäinen osapuoli on ilmoittanut hyväksyneensä pöytäkirjan. Venäjän federaatio on ilmoittanut 17.7.2017 päivätyllä nootillaan hyväksyneensä pöytäkirjan. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi irtisanoa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 36/2018 vp). Suomi irtisanoo Helsingissä vuonna 1970 Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen. Erityisesti eläkkeiden verottamista koskevat sopimusmääräykset eivät vastaa Suomen nykyistä verosopimuspolitiikkaa. Suomi on neuvotellut Portugalin kanssa uuden sopimuksen, joka allekirjoitettiin marraskuussa 2016. Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen joulukuussa 2016. Sen sijaan Portugalissa uutta sopimusta ei ole annettu parlamentin käsiteltäväksi, joten sopimus ei ole tullut vielä voimaan. Voimassa olevaa vuoden 1970 sopimusta ei voida nykyisessä tilanteessa pitää tarkoituksenmukaisena, ja sen vuoksi Suomi irtisanoo sopimuksen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutokset ja vahvistaisi lain merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista, lain laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja lain työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta (HE 48/2018 vp). Ohjeistoon tehtyjen muutosten toimeenpanemiseksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annettua lakia muutetaan siten, että työsuojeluviranomainen voi jatkaa merityösertifikaatin voimassaoloa enintään viidellä kuukaudella tilanteessa, jossa alus edelleen täyttää merityösertifikaatin myöntämiselle säädetyt vaatimukset, mutta jossa alukselle ei voida välittömästi myöntää uutta sertifikaattia tai sitä ei voida toimittaa alukselle ennen aiemman sertifikaatin voimassaoloajan päättymistä. Työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettua lakia muutetaan siten, että ylitöiden enimmäismäärän sijasta laissa rajoitetaan kokonaistyöaikaa. Lain merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella, laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta tulee voimaan 8.1.2019 ja laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.7.2018. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs, pysyvä edustaja Marja Rislakin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaisen Minna Kivimäen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välillä tehty strateginen kumppanuussopimus. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXIV-17- XXXIV-19 hyväksyminen. (SM poliisitarkastaja Seppo Sivula 0295 488 591)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTT, OTL, OTK, VT Anne Johanna Nenonen korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)

Työtuomioistuinneuvos, OTK, VT Ari Matti Anton Wirén korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.-31.12.2018. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)

Laamanni Timo Riku Petteri Heikkinen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päällikkötuomarina toimivan laamannin virkaan 1.1.2019-31.12.2025, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Teija Marita Ahola Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensimmäiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Timo Matti Johannes Lahdenperä Rovaniemen hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2018 lukien, käräjätuomari Hanna Ann-Sofie Högström Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2018 lukien, käräjätuomari Tuija Tellervo Forss Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Jusse Petteri Määttä Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Tomi Petteri Mäkelä Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hovioikeuden esittelijä Rickard Vilhelm Grönqvist Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden erityistä kielitaitoa edellyttävän käräjätuomarin virkaan 1.7.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)
Tiedote

Määräaikaisen kehittämispäällikkö, esittelijäneuvos Tuula Annikki Pääkkönen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Jukka-Pekka Reinikainen Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan, hallinto-oikeustuomari Tero Kalevi Särkikangas Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen kansliapäällikkö, esittelijäneuvos Toni Erik Kaarresalo Helsingin hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.9.2018 lukien, määräaikainen vanhempi oikeussihteeri, markkinaoikeustuomari Sanna Kaarina Holkeri markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan sekä määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Petri Antero Penttilä vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.7.2018 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Carl-Gunnar Ulf Andersson Brunberg Pohjanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.7.2018 lukien ja määräaikainen kansliapäällikkö, hovioikeuden esittelijä Sandra Alice Wallin Pohjanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.9.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)

Komentaja Juha Aukusti Tuomisen määrääminen puolustusasiamieheksi Norjaan, Tanskaan ja Islantiin 1.8.2018 lukien asemapaikkana Oslo ja everstiluutnantti Jyri Tuomas Liukon määrääminen puolustusasiamieheksi Itävaltaan 1.8.2018 lukien asemapaikkana Wien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

 
Sivun alkuun