Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.9.2016 13.48
Tiedote 381/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 15.9.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 131/2016 vp) eduskunnalle laeiksi Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta. Valtion vastaanottokeskukset ehdotetaan yhdistettäviksi Maahanmuuttovirastoon. Maahanmuuttovirasto päättäisi valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten perustamisesta, lakkauttamisesta ja niiden toimipaikoista. Maahanmuuttovirasto saisi päätösvallan ilman sisäministeriöltä pyydettävää valtuutusta sopia muun kuin valtion vastaanotto- ja järjestelykeskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta kunnan, kuntayhtymän, muun julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 132/2016 vp) eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia siten, että jatkossa rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämisen johdosta ainoastaan yhdellä rahapeliyhtiöllä, jonka nimi olisi Veikkaus Oy, olisi yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Laissa säädettäisiin yhtiön hallintoneuvostosta sekä yhtiön toiminnan rajoituksista. Rahapelien toimeenpanomuotojen määrittelyä koskevien muutosten myötä uusi rahapeliyhtiö voisi toimeenpanna uudentyyppisiä, virtuaalisesti toteutettuja rahapelejä sekä erilaisten rahapelien yhdistelmiä. Säännöksiä rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävästä muutettaisiin. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Arpajaislaissa säädettäisiin muun muassa rahapeliyhtiön tuoton jakamisesta eri käyttötarkoitusten kesken ja tuoton ottamisesta valtion talousarvioon. Avustusten jakamiseen sovellettaisiin jatkossa valtionavustuslakia myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön osalta. Arpajaislaissa säädettäisiin myös sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettavasta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta sekä sen tehtävien hoitamisesta valtiolle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Arpajaislaista johtuvia muutoksia ehdotetaan 25 muuhun lakiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2017. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 0295 488 225)
Tiedote
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 133/2016 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia lisäämällä siihen säännökset asumisvelvollisuutta ja lapsen asumisvelvollisuutta koskevista uusista turvaamistoimista. Esityksen tavoitteena on kehittää kansainvälistä suojelua hakeviin kohdistettavia turvaamistoimia turvapaikkamenettelyn sujuvuuden ja kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamisen varmistamiseksi sekä säilöön ottamisen vähentämiseksi. Turvapaikkamenettelyn sujuvuutta edesauttavilla ehdotuksilla varaudutaan myös mahdolliseen turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen kasvuun. (SM ylitarkastaja Mirkka Mykkänen 0295 488 618)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 134/2016 vp) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017. Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 55,2 miljardia euroa. Hintatason nousu ja talousarvioesityksen rakennemuutokset huomioiden hallinnonalojen määrärahat alenevat noin 0,4 prosenttia vuodelle 2016 budjetoidusta. Valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 49,7 miljardia euroa, josta 41,6 miljardia euroa on veroja ja veronluonteisia tuloja. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2017 on 5,5 miljardia euroa alijäämäinen. Vuoden 2017 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 111 miljardia euroa eli noin 51 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuoden 2017 jakamaton varaus on 153 miljoonaa euroa, jonka lisäksi vuodelle 2017 on varattu 300 miljoonaa euroa lisätalousarvioita varten. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Ministeriöiden budjettitiedotteet

Hallituksen esitys (HE 135/2016 vp) eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta. Vuoden 2017 tuloveroasteikkolaki sisältää valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon. Asteikon tulorajoja korotettaisiin noin 1,1 prosentilla. Lisäksi alimman tuloluokan marginaaliveroprosenttia alennettaisiin 6,5 prosentista 6,25 prosenttiin ja ylimmän tuloluokan marginaaliveroprosenttia alennettaisiin 31,75 prosentista 31,5 prosenttiin.  Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää sekä kertymä- ja poistumaprosenttia samoin kuin kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin. Tulonhankkimisvähennystä korotettaisiin. Sekä kunnallisverotuksen että valtionverotuksen eläketulovähennystä kasvatettaisiin ja eläketulon lisäveroa alennettaisiin. Kotitalousvähennyksen korvausprosentteja ehdotetaan korotettavaksi. Lisäksi tuloverolakia täsmennettäisiin siten, että työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu haittaraha säädettäisiin verovapaaksi vakuutuskorvaukseksi. Lisäksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain mukainen vastaanottoraha ja käyttöraha säädettäisiin verovapaaksi etuudeksi. Työnantajan entiselle työntekijälleen kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen järjestämä terveydenhuolto säädettäisiin myös verovapaaksi tuloksi. Vapaaehtoisiin lisäeläkejärjestelyihin liittyviä vanhuuseläkeikiä ehdotetaan tarkistettavaksi vuoden 2017 alusta voimaan tulevien työeläkelain muutosten johdosta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM ylijohtaja Terhi Järvikare 0295 530 113)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 136/2016 vp) eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta. Liikennepolttonesteiden kuten moottoribensiinin, dieselöljyn ja niitä korvaavien biopolttoaineiden veron sekä energia- että hiilidioksidiosuutta korotettaisiin. Hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostettaisiin 58 eurosta 62 euroon ja energiasisältöveroon tehtäisiin lähes vastaavan suuruinen korotus. Moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso nousisi keskimäärin kolme prosenttia ja dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso noin viisi prosenttia. Myös lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron sekä energia- että hiilidioksidiosuutta korotettaisiin. Kiinteä ja kaasumainen biomassa säilyisi edelleen verottomana eikä polttoturpeen verotukseen ehdoteta muutoksia. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostettaisiin nykyisestä 54 eurosta 58 euroon. Lisäksi lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden energiasisältöveroa korotettaisiin 0,4 eurolla megawattitunnilta. Korotus merkitsi yhteensä keskimäärin noin seitsemän prosentin suuruista korotusta verotasoihin. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM ylijohtaja Terhi Järvikare 0295 530 113)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 137/2016 vp) eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annettua lakia siten, että makeisten ja jäätelön valmisteverosta luovuttaisiin. Lain nimi muutettaisiin laiksi virvoitusjuomaverosta. Virvoitusjuomaverosta samoin kuin juomapakkausverosta vapautettaisiin maitoa korvaavat maustamattomat kasvipohjaiset juomat sekä jääpalat. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM ylijohtaja Terhi Järvikare 0295 530 113)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 138/2016 vp) eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia siten, että sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet tulisivat veron piiriin. Vero kohdistuisi sekä nikotiinipitoisiin että nikotiinittomiin sähkösavukenesteisiin ja vero määrättäisiin kiinteänä yksikköverona. Veron määrä olisi 0,30 euroa millilitraa kohden. Tupakkaverosta annettuun lakiin tehtäisiin myös muita teknisluonteisia tarkistuksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Tuloverolain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. (VM ylijohtaja Terhi Järvikare 0295 530 113)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 139/2016 vp) eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM ylijohtaja Terhi Järvikare 0295 530 113)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 140/2016 vp) eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siten, että kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennettaisiin 0,38 prosenttiyksiköllä. Valtionosuus olisi vuoden 2017 alusta 25,23 prosenttia ja kuntien omarahoitusosuus olisi 74,77 prosenttia. Veroperustemuutoksista johtuvaa kunnallisverojen 390 miljoonan euron nettomääräistä vähennystä vastaavasti ehdotetaan lisättäväksi kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 71,45 eurolla asukasta kohden. Kilpailukykysopimukseen liittyvä 356 miljoonan säästö ehdotetaan toteutettavaksi vähentämällä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 65,24 euroa asukasta kohden. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi saaristo-osakuntia koskeva säännös sekä tehtäväksi eräitä teknisiä täsmennyksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Hallituksen esitys (HE 141/2016 vp) eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan valtiokonttorista annettua lakia muutettavaksi siten, että Valtiokonttori voisi siirtää sille säädettyihin tehtäviin liittyviä avustavia tehtäviä yksityiselle toimijalle. Tehtävät olisivat rutiiniluonteisia avustavia tukitehtäviä, joissa ei käytetä merkittävää julkista valtaa. Avustavia tehtäviä hoitava taho toimisi ehdotetun säännöksen tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Kirsi Kuuttiniemi 0295 530 207)

Hallituksen esitys (HE 142/2016 vp) eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Esityksellä muutettaisiin verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoitteludokumentointia koskevia säännöksiä. Lisäksi lakiin lisättäisiin siinä määritellyille yrityksille velvollisuus antaa Verohallinnolle verotuksen maakohtainen raportti. Laissa säädettäisiin myös verotuksen maakohtaisen raportin veronkorotuksesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön direktiiviin tehdyt verotuksen maakohtaista raportointia koskevat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Verotusmenettelystä annettua lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. Verotuksen maakohtaisen raportin osalta lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta annettaviin tietoihin. (VM neuvotteleva virkamies Minna Upola 0295 530 337)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 143/2016 vp) eduskunnalle poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä poronhoitolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa Karasjoella 9.12.2014 tehdyn sopimuksen. Voimaansaattamislaissa täsmennettäisiin poroaidan ylläpitämistä koskevia säännöksiä ja säädettäisiin toimeenpanosta vastaavasta viranomaisesta. Poronhoitolakia muutettaisiin valtakunnan rajalle rakennettavien aitojen osalta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioehdotukseen. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona jälkimmäinen sopimuspuoli on ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle sopimuksen hyväksymistä koskevien kansallisten menettelyjen loppuunsaattamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan. (MMM lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola 0295 162 448)

Hallituksen esitys (HE 144/2016 vp) eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia lisäämällä siihen tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä koskevat säännökset niiden tuotealojen osalta, joilla hyväksyminen ei ole nykyisin mahdollista. Tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien aloitteesta perustettuja organisaatioita, jotka toteuttavat maataloustuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen liittyviä, Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvia tehtäviä. Samalla ehdotetaan niiden hyväksymistä koskevien vaatimusten lieventämistä. Lakiin lisättäisiin myös Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten maatalousalan toimialaorganisaatioiden hyväksymisen mahdollistavat säännökset. Toimialaorganisaatiossa voivat olla edustettuina tuotanto, jalostus ja kauppa. Niiden tehtävänä voi olla muun muassa tuotantoa ja markkinoita koskevien tilastotietojen julkaiseminen ja vakiosopimusten laatiminen. Organisaatioiden toiminnan kilpailuoikeudellinen arviointi perustuisi voimassa olevaan kilpailulainsäädäntöön.  Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Hallituksen esitys (HE 145/2016 vp) eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että tukiohjelma laajennettaisiin koskemaan merenmittausaluksia. Muutoksen tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenmittausalusten kilpailukykyä Euroopan komission hyväksyttyä vastaavia tukiohjelman laajennuksia eräiden kilpailijamaiden, kuten Ruotsin, osalta. Lakiin tehtäisiin lisäksi muutokset, jotka ovat tarpeen eräiden verolainsäädäntöön tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että merimieseläkelakia muutettaisiin siten, että lain soveltamisalaan lisätään merenmittausaluksissa työskentelevät työntekijät. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävänä ajankohtana, sen jälkeen kun Euroopan komissio on hyväksynyt tukiohjelman muutoksen. (LVM neuvotteleva virkamies Tanja Müller 0295 342 071)

Hallituksen esitys (HE 146/2016 vp) eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuosille 2017 ja 2018 tehtäisi indeksin mukaisia vuotuisia korotuksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017 ja se olisi voimassa 31.12.2018 saakka. (LVM neuvotteleva virkamies Tanja Müller 0295 342 071)

Hallituksen esitys (HE 147/2016 vp) eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta. Esityksen keskeinen tavoite on kompensoida sähköintensiiviselle teollisuudelle päästöoikeuden hintavaikutusta sähkön hintaan. Laissa määritellyt toimialat voisivat saada valtiolta tukea, jonka suuruus riippuisi muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä. Lain voimaantulo edellyttää, että Euroopan unionin komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvän valtiontuen. (TEM vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen 0295 064 114)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 148/2016 vp) eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksuja on tarpeen korottaa vastaamaan Energiaviraston kasvavaa työmäärää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa sekä vastaamaan viraston maksuosuutta keskitetyn tietopisteen kustannuksista. Samalla lain määritelmät tarkistettaisiin vastaamaan voimassa olevaa sähkömarkkinalakia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Hallituksen esitys (HE 149/2016 vp) eduskunnalle laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2016 tasolle ja tämän lisäksi kansaneläkeindeksiä alennettaisiin 0,85 prosentilla. Muutos koskisi kansaneläkkeitä, takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia, joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään. Muutos koskisi myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita sekä rahamääriä. Esitykseen sisältyy myös ehdotus toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, jonka mukaisesti toimeentulotuen perusosan määrän korottamisella turvataan se, että toimeentulotuen perusosan taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti. Ehdotettu indeksitarkistuksia koskeva muutos on tarkoitettu pysyväksi eikä sitä kompensoitaisi muutosta seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkistuksissa. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. Kansaneläkeindeksin laskemisessa käytettävää jakajaa koskeva muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan kuitenkin vasta 1.1.2018. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295 163 479)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 150/2016 vp) eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia, turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia sekä poronhoitajien sijaisavusta annettua lakia vuoden 2017 alusta voimaan tulevista työeläkejärjestelmän muutoksista johtuen. Lakeja ehdotetaan muutettavan siten, että uusi työuraeläke olisi maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen sekä poronhoitajien sijaisavun saamisen estävä etuus. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin ehdotetaan lisättävän paikallisyksikön järjestämän lomituksen osalta lomittajien työnjohtoa sekä työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset sekä jälkimmäiseen lakiin säännös vuosiloma-ajankohtaa koskevan ehdotuksen määräajasta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Annika Parsons 0295 163 596)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 151/2016 vp) eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisälain lapsilisän suuruutta koskevaa pykälää. Muutoksella on tarkoitus kehyspäätöksen vuosille 2017-2020 yhteydessä päätetty 11,7 miljoonan euron suuruinen säästö valtion menoihin. Kehyspäätöksen mukaan muun muassa kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin sekä lapsilisiin tehdään 0,85 prosentin tasasuuruinen vähennys. Kehyspäätöksen mukainen säästötoimenpide ehdotetaan toteutettavaksi siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotus jätetään lapsilisän tason alentamisen ulkopuolelle. Tällöin muiden lapsilisien tasoja alennetaan 0,91 prosentilla. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Annika Juurikko 0295 163 242)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 152/2016 vp) eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia siten, että samoin kuin vuonna 2016, edelleen vuonna 2017 sovellettaisiin niitä euromääriä, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa vuodelle 2015 lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksiksi, keskimääräisiksi asumismenoiksi sekä asumismenojen enimmäismääriksi. Esitys liittyy vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 153/2016 vp) eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain, Koulutusrahastosta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Esityksellä on tarkoitus toteuttaa kilpailukykysopimuksen mukaiset säästöt aikuiskoulutustuessa. Aikuiskoulutustuen kestoa ja tasoa ehdotetaan muutettaviksi. Tukikauden enimmäiskesto ehdotetaan lyhennettäväksi 19 kuukaudesta 15 kuukauteen ja tuen tasoa laskettavaksi siten, että tuen perusosaa pienennettäisiin 15 prosentilla. Tuen rahoitusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion rahoitusosuus palkansaajan aikuiskoulutustuessa poistuisi ja tuki rahoitettaisiin kokonaisuudessaan työttömyysvakuutusrahaston varoista. Valtio rahoittaisi kuitenkin edelleen yrittäjän aikuiskoulutustuen. Esityksessä ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustukeen ja ammattitutkintostipendiin oikeuttavaan työssäoloaikaan laskettaisiin Suomessa tehdyn työn lisäksi Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä tehty työ. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 154/2016 vp) eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan tai kuntayhtymän järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset korvattaisiin niille vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaisi korvauksen saajien piiriä ja edesauttaisi ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan kotipalvelun, asumispalvelujen, liikkumista tukevien palvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin. Sotilasvammalakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista aiheutuvat kustannukset voitaisiin korvata niille Ruotsissa vakituisesti asuville Suomen sotien 1939-1945 johdosta vahingoittuneille ja sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen vähintään 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Lisäksi edellä mainituille henkilöille voitaisiin korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Erkki Papunen 0295 163 298)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 155/2016 vp) eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta. Esityksellä luovuttaisiin vaatimuksesta, jonka mukaan 40 vuoden korkotukilainaa vuokra-asuntojen rakentamiseen voivat saada vain yleishyödyllisiksi nimetyt asuntoyhteisöt. Jatkossa yleishyödyllisyysvaatimus toteutettaisiin hankekohtaisesti. Muutoksen tarkoituksena on lisätä toimijoiden kiinnostusta valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Olemassa olevien korkotuki- ja aravalainansaajien osalta yleishyödyllisyysvaatimus säilytettäisiin yhteisökohtaisena, ja halutessaan ne voisivat jatkossakin tuottaa valtion tukemia asuntoja yleishyödyllisyyden piirissä. Samalla korkotuki- ja aravalainansaajia koskevia rajoituksia kiristettäisiin korostaen näin valtion tukeman asuntotuotannon sosiaalista ja pitkäjänteistä luonnetta. Yleishyödyllisten yhteisöjen valvontaa koskevia säännöksiä tarkennettaisiin, ja asetustasolla olevaa säännöstä muutettaisiin siten, että omistajan lainansaajayhteisöön sijoittamille varoille laskettu kohtuullinen tuotto alennettaisiin nykyisestä kahdeksasta neljään prosenttiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 156/2016 vp) eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista. Samalla asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettu laki kumottaisiin. Ehdotetun lain mukaisilla avustuksilla parannettaisiin iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen sekä edistettäisiin asuinrakennuskannan esteettömyyttä. Valtionapuviranomaisena avustuksissa toimisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Meri Pensamo 0295 250 055)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.9.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että Lapin aluehallintoviraston valtakunnallisiksi tehtäviksi säädettyjen poroteurastamoihin liittyvien valvontatehtävien luetteloon lisätään eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) 25 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittaminen poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa. Asetus tulee voimaan 22.9.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Strategisen kehittämisen osuutta ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta vahvistetaan ja rahoitusmalliin lisätään alakohtainen rahoitustekijä. Lisäksi asetukseen tehdään muutoksia, jotka koskevat ammatillisen opettajankoulutukseen huomioon ottamisesta erikoistumiskoulutuksesta sovittaessa ja sitä järjestettäessä. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus merialuesuunnittelusta. Asetus sisältää säännökset merialuesuunnitelmien lukumääristä, suunnittelualueista ja määräajoista. Asetus liittyy merten aluesuunnittelun puitteista annetun Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin (2014/89/EU) täytäntöönpanoon. Asetus tulee voimaan 1.10.2016. (YM neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman 0295 250 296)

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että asukasvalinnassa otetaan käyttöön tulorajat. Tulorajat koskevat sekä uusien asukkaiden valintaa että asunnon vaihtotilanteita valtion tuella rakennetuissa vuokra- ja osaomistusasunnoissa. Tulorajoja sovelletaan pääkaupunkiseudulla. Lisäksi pääkaupunkiseudulla myös asunnon vaihtotilanteissa tarkistetaan hakijan tulojen lisäksi asunnon tarve ja varallisuus. Asetus tulee voimaan 1.10.2016. Asetusta sovelletaan 1.1.2017 ja sen jälkeen tehtäviin asukasvalintapäätöksiin. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 15.9.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Rehnin vuosilomaan rinnastettavat vapaat 16.9. ja 3.10. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös hyväksyä valtion virkaehtosopimus sopimuskaudelle 2017-2018 Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 11.8.2016 tehneet valtion virka- ja työehtosopimuksen valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sopimuskaudelle 2017-2018. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. (VM osastopäällikkö Juha Sarkio 0295 530 031)

Päätös asettaa yritystukineuvottelukunta toimikaudeksi 15.9.2016-31.12.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja, osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Elise Pekkala työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Sanna Nieminen valtiovarainministeriö, liikenneneuvos Tuomo Suvanto liikenne- ja viestintäministeriö, ylitarkastaja Juuso Kalliokoski maa- ja metsätalousministeriö, hallitusneuvos Anne Kumpula sosiaali- ja terveysministeriö, hallitussihteeri Ville Koponen ympäristöministeriö, kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulander opetus- ja kulttuuriministeriö, lainsäädäntöneuvos Sami Hartikainen ulkoasiainministeriö, neuvotteleva virkamies Tuija Groop työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Mikko Ojala työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriö, teollisuusneuvos Päivi Janka työ- ja elinkeinoministeriö ja neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen työ- ja elinkeinoministeriö. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
Tiedote

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski, erityisasiantuntija Inkalotta Nuotio-Osazee ja erityisasiantuntija Linda Kumpula valtioneuvoston esittelijöiksi. (TEM hallitussihteeri Johanna Ylitepsa 0295 064 207)

Päätös esittää OECD:lle seuraavien Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön pääoman liikkeitä koskevan koodin B-liitteessä suomalaisten vakuutusyhtiöiden osalta tehtyjen Suomen varaumien ja selitysten peruuttamista, lukuun ottamatta Ahvenanmaata koskevia määräyksiä: -B-listan kohdassa III/A1, B1 (Liiketoimet kiinteistöillä), -A-listan kohdassa IV/D1 (Liiketoimet pääomamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla), -B-listan kohdassa V/D1 (Liiketoimet rahamarkkinoilla), -B-listan kohdassa VI/D1 (Liiketoimet muilla jälkimarkkinakelpoisilla arvopapereilla sekä vakuudettomilla saatavilla), -A-listan kohdassa VII/D1 (Liiketoimet yhteissijoitusarvopapereilla),-B-listan kohdassa IX/B (Rahoitusluotot ja lainat) sekä -B-listan kohdassa XI/B1 ja B2 (Liiketoimet talletustileillä). (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Maria Porko valtioneuvoston esittelijäksi. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.9.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (uudelleenlaadittu toisinto Bryssel IIa –asetuksesta). Asetusehdotuksessa esitetään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 eli niin sanotun Bryssel IIa -asetuksen tarkistamista. (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen 0295 150 260)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF). Ehdotuksen tavoitteena on määritellä, millä ehdoilla LULUCF-sektori sisällytetään EU:n ilmastopolitiikkaan. Asetuksessa esitetään jäsenvaltioita koskevat LULUCF-säännöt, jotka koskevat maankäytön laskentaa ja tilinpitoa sekä sen tarkastamista noudattavatko jäsenvaltiot kyseisiä velvoitteita. (MMM metsäneuvos Heikki Granholm 0295 162 130)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (kilpailulainsäädännön soveltamissopimus Euroopan unionin ja Kanadan välillä). Euroopan unionin ja Kanadan välistä voimassa olevaa kilpailualan yhteistyösopimusta päivitettäisiin siten, että siihen lisättäisiin säännökset oikeudellisesti suojatuista tiedoista keskustelulle, niiden välittämiselle ja käytölle. (TEM neuvotteleva virkamies Virve Haapajärvi 0295 047 027)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus). Komissio antoi 20.7.2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021-2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi annetun asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o525/2013 muuttamiseksi. Ehdotuksella on tarkoitus panna toimeen Eurooppa-neuvoston lokakuussa 2014 sopimien ilmasto- ja energiapuitteiden mukaisesti Euroopan unionin vuoteen 2030 ulottuvaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusta päästökauppaan kuulumattomilla toimialoilla. (YM neuvotteleva virkamies Tuija Talsi 0295 250 285)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.9.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainsihteerit Katja Päivikki Koskela, Riitta-Liisa Gerlander, Anna Katariina Koikkalainen sekä Miia Marleena Rainne ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkoihin 1.10.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeustieteen ja kauppatieteiden maisteri Heli Honkapää ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2016-31.7.2019, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeustieteen maisteri Virpi Laukkanen ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.10.2016-31.8.2020, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtiotieteiden lisensiaatti, varatuomari Lauri Pelkonen sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.11.2016 lukien. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

 
Sivun alkuun