Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.5.2018 13.32
Tiedote 257/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 17.5.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 65/2018 vp) eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin tehtäisiin maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen edellyttämät tekniset muutokset vaalirikoksia koskevaan yleisten vaalien ja yleisen äänestyksen määritelmään, lapsen omavaltaista huostaanottoa koskevaan syyteoikeus- ja kuulemissäännökseen, rikoksia julkista taloutta vastaan koskevan rikoslain luvun avustuksen määritelmään sekä virkarikoksia koskevan rikoslain luvun virkamiestä ja julkista luottamustehtävää hoitavan henkilön määritelmiin. Rikoslain muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian yhdenmukaisesti niiden perusteena olevien maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen osien voimaantulon kanssa. (OM lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala 0295 150 486)

Hallituksen esitys (HE 66/2018 vp) eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuutta lakia, joissa säädetään Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Finpro Oy:n tehtävistä ja toimivallasta. Toimijoiden laeissa esiintyvät nimet muutettaisiin Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:stä Business Finland Oy:ksi. Esitys liittyy Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimenmuutokseen Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:n nimenmuutokseen Business Finland Oy:ksi ja näiden toimijoiden tehtävien yhdistämiseen ja uudelleenjärjestämiseen Business Finland-kokonaisuuden alle. Lisäksi kahteen lakiin (laki valtion erityistehtäväyhtiöstä, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi) lisättäisiin Business Finland Oy eräiden lakisääteisissä tehtävissään välttämättömien tietojen saajaksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, sillä laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland-nimisestä osakeyhtiöstä on tullut voimaan 1.1.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 0295 063 732)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.5.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eräistä sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä tehtävistä hakemuksista. Mahdollisuutta Maanmittauslaitoksen ylläpitämän sähköisen kiinnitysjärjestelmän käyttämiseen laajennetaan siten, että järjestelmässä voidaan hakea kiinnityksen kuolettamista ja yhteiskiinnityksen purkamista sekä antaa kyseisiä hakemuksia varten tarvittavia suostumuksia. Asetus tulee voimaan 7.6.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 0295 150 224)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta. Asetuksella saatetaan voimaan tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehty sopimus ja pöytäkirja ja laki sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja, laki (232/2016) ja asetus tulevat voimaan 30.7.2018. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla myönnettävien tukien ehdoista, määrästä ja niiden määräytymisperusteista. Asetukseen palautetaan keskisessä Suomessa yksityistien perusparannukseen ja uuden tien tekemiseen myönnettävän tuen taso sille tasolle, jolla se oli alun perin valtioneuvoston asetuksessa 594/2015. Lisäksi eteläisessä Suomessa yksityistien perusparannuksen tukitaso yhdenmukaistetaan keskisen Suomen tukitason kanssa ja uuden tien tekemiseen myönnettävän tuen taso palautetaan sille tasolle, jolla se oli alun perin valtioneuvoston asetuksessa 594/2015. Asetuksen 2 §:ssä tarkistetaan tuensaajien määrittelyä. Asetus tulee voimaan 1.6.2018. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 pykälään lisätään uusi momentti, jolla selkeytetään taksin tarkoitusta liikenteen ohjauslaiteita koskevissa säännöksissä. Muutos liittyy liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) myötä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen tulleisiin muutoksiin. Säännökseen siirretään nykyisin ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1257/1992) oleva säännös, jonka mukaan vain taksivalaisimella varustettua ajoneuvoa pidetään taksina tieliikenneasetuksen säännöksiä sovellettaessa. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (LVM yli-insinööri Mikko Karhunen 0295 342 014)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 50 § kumoamisesta. Säännös koskee taksivalaisimen käyttöä tieliikenteessä. Taksivalaisinta ei jatkossa edellytetä enää pakollisena varusteena taksiliikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa. Tämä johtuu siitä, että 1.7.2018 voimaan tulevan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) myötä voi syntyä sellaisia palveluita, joissa taksivalaisimen käyttö ei ole tarkoituksenmukaista tai tarpeellista. Kumottava 50 §:n 3 kohdassa säädetään lisäksi siitä, että vain taksivalaisimella varustettua ajoneuvoa pidetään taksina tieliikenneasetuksen säännöksiä sovellettaessa. Säännöksen asiasisältö siirretään tieliikenneasetuksen (182/1982) 3 pykälään. Tieliikenneasetusta muutetaan samanaikaisesti 50 § kumoamisen kanssa. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (LVM yli-insinööri Mikko Karhunen 0295 342 014)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 17.5.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Bernerin vuosilomaan rinnastettavat vapaat 11.5. ja 18.5. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös oikeuttaa ulkoministeriö Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 58 823 uutta Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n (Finnfund) osaketta yhtiön osakepääoman korotuksen yhteydessä ja maksamaan osakemerkinnästä yhteensä enintään 9 999 910 euroa. Finnfundin oman pääoman korotus antaa mahdollisuuden kehitysmaihin päin suuntautuvan laina- ja sijoitusvirran kasvattamiseen ja osakemerkintään käytettävät varat lisäävät Suomen virallisen kehitysavun määrää. (UM kehityspolitiikan neuvonantaja Max von Bonsdorff 0295 351 720)

Päätös antaa vastavakuuksia vaatimatta 58,5 miljoonan euron suuruinen omavelkainen valtiontakaus Terrafame Oy:n tekemän vakuusfasiliteettisopimuksen puitteissa myönnettyjen ympäristölupiin kohdistuvien takausten vastavakuudeksi. Valtion vastatakaus annetaan takauksille, jotka asetetaan Terrafame Oy:n ympäristölupien vakuudeksi siten, että valtion vastatakauksen määrä on enintään 58,5 miljoonaa euroa (enintään 45 prosenttia ympäristöluville annettujen takausten enimmäismäärästä). Valtiontakaus olisi voimassa enintään 9.2.2022 saakka. Uusi takaus korvaa nykyisen Terrafamen ympäristölupien vakuuksiin kohdistuvan 68 miljoonan euron määräisen 2.5.2020 saakka voimassa olevan valtion omavelkaisen vastatakauksen. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530 210)
Tiedote

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017 pöytäkirjaan. Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (VM budjettineuvos Kirsti Vallinheimo 0295 530 076)

Päätös nimittää arviointi- ja avustustoimikunnan jäseneksi Jens Sørensen toimikunnan 31.8.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitussihteeri Juha Post 0295 330 017)

Päätös nimittää valtion nuorisoneuvoston jäseneksi Tiina Ahva. Samalla Ahva nimitetään valtion nuorisoneuvoston varapuheenjohtajaksi Samuli Voutilan tilalle. Voutilasta tulee valtion nuorisoneuvoston jäsen. (OKM hallitussihteeri Juha Post 0295 330 017)

Päätös antaa eduskunnalle paikkatietopoliittinen selonteko. Paikkatietopoliittisen selonteon vision mukaan Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi. Paikkatietopoliittinen selonteko toteuttaa hallitusohjelman tavoitetta kehittää käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. (MMM ylijohtaja Pentti Lähteenoja 0295 162 485)
Tiedote

Päätös asettaa vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimikaudeksi 1.6.2018-31.5.2023. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: erityisasiantuntija Ralf Lopian maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Vilja Klemola liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöneuvos, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Esko Hyvärinen (neuvotteleva virkamies Penina Blankett) ympäristöministeriö, ylitarkastaja Paula Lilja (johtava asiantuntija, tutkimusprofessori Antti Oksanen) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kehittämispäällikkö Susanna Koivujärvi (kehittämispäällikkö Anne-Mari Haakana) Liikennevirasto, johtava asiantuntija Anita Mäkinen (erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, erikoistutkija Lauri Urho (tutkija Antti Pouttu) Luonnonvarakeskus, riistapäällikkö Mikko Toivola (erikoissuunnittelija Marko Svensberg) Suomen riistakeskus, johtava tutkija Maiju Lehtiniemi (vanhempi tutkija Terhi Ryttäri) Suomen ympäristökeskus, erikoissuunnittelija Kaija Eisto (erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen) Metsähallitus, tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen (tulliylitarkastaja Heli Lampela) Tulli, ylitarkastaja Leena Lehtomaa (kalastusbiologi Perttu Tamminen) Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava asiantuntija Arto Ruuska (maaseutuasiantuntija Kaisa Rummukainen) Pohjois-Karjalan ELY-keskus, kalastusbiologi Maare Marttila (ylitarkastaja Taina Kojola) Lapin ELY-keskus, kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen (ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen) Helsingin kaupunki, luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelä (suunnitteluhortonomi Eila Palojärvi) Lahden kaupunki, professori Jouko Rikkinen (professori Helena Korpelainen) Helsingin yliopisto, apulaisprofessori Jouni Sorvali (projektipäällikkö Japo Jussila) Itä-Suomen yliopisto, biodiversiteetti-informatiikan päällikkö Kari Lahti (yli-intendentti Risto Väinölä) Luonnontieteellinen keskusmuseo, lemmikkieläinalan asiantuntija Päivi Tiitinen (biologi Markku Varjo) Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, ympäristöpäällikkö Miira Riipinen (lakimies Minna Mättö) Suomen kuntaliitto ry, kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen (lakimies Anna-Rosa Asikainen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, EU-metsäasioiden päällikkö Karoliina Niemi (kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo) Metsäteollisuus ry, taimitarhatuotannon erikoisasiantuntija Jyri Uimonen Puutarhaliitto ry, vieraslajiasiantuntija Miia Jauni (erityisasiantuntija Tapani Veistola) Suomen luonnonsuojeluliitto ry, suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi (suojeluasiantuntija Tero Toivanen) BirdLife Suomi ry, metsäasiantuntija Panu Kunttu (suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki) WWF Suomi sr ja maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen (toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt) Maa- ja kotitalousnaiset ry. Neuvottelukunta voi perustaa teemakohtaisia jaostoja. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Päätös myöntää Järvi-Suomen Energia Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Mäntyharjun kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Mäntyharju-Survaanniemi). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 17.5.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta (katettujen joukkolainojen lainsäädäntökehys). Direktiiviehdotuksessa tarkennetaan katettujen joukkolainojen keskeisiä osatekijöitä ja vahvistetaan yhteinen määritelmä, joka on tarkoitettu johdonmukaiseksi ja riittävän yksityiskohtaiseksi lähtökohdaksi vakavaraisuuden sääntelyyn rahoitusalan eri sektoreilla. Siinä määritetään katettujen joukkolainojen rakenteelliset tekijät, julkinen valvonta, eurooppalainen katettu joukkolaina -merkin käyttöä koskevat säännöt sekä toimivaltaisten viranomaisten julkistamisvelvollisuudet katettujen joukkolainojen yhteydessä. Direktiivi on periaatelähtöinen, ja siinä on tarkoitus varmistaa mahdollisimman vähin yksityiskohtaisin säännöksin, että sisämarkkinoilla sovelletaan rakennetta koskevia yhteisiä perussääntöjä. Jäsenvaltioilla on liikkumavaraa sen suhteen, miten ne muotoilevat omat säädöksensä, joilla direktiivissä säädetyt periaatteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ehdotetulla asetuksella muutettaisiin lähinnä asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 129 artiklaa (katettujen joukkolainojen luottoriskiä koskevat pääomavaatimukset). Muutokset pohjautuvat nykyiseen vakavaraisuuskohteluun, mutta toisaalta niillä lisättäisiin ylivakuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä täytevakuuksiin sovellettavia vaatimuksia. Etuoikeutetun pääomakohtelun piiriin kuuluviin katettuihin joukkolainoihin sovellettavat vaatimukset tiukkenisivat muutosten myötä. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530 210)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (rajatylittävien maksujen ja valuutanvaihdon kulut). Ehdotuksella pyritään edelleen edistämään ja syventämään yhteismarkkinaa. Olennaisia muutosehdotuksia on kaksi. Ensinnäkin säädettäisiin, että EU-alueella maasta toiseen tehtävästä euromaksusta tulisi veloittaa sama hinta kuin kansallisessa valuutassa tehtävästä kansallisesta maksusta. Toinen olennainen muutosehdotus on lisätä valuutanvaihtokäytäntöjen kulujen läpinäkyvyyttä. Ehdotuksen mukaan maksupalveluntarjoajan tulisi ilmoittaa maksupalvelun käyttäjälle kaikki valuutanvaihtoon liittyvät kulut, mukaan lukien vaihtoehtoisen valuutanvaihtokäytännön kulut, ennen kuin maksupalvelunkäyttäjä käynnistää maksun. (VM finanssineuvos Risto Koponen 0295 530 355)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.5.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta ulkoasiainneuvos Kare Haloselle 1.7.2018-30.6.2023. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtiotieteiden maisteri Kristel Englund oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 18.6.2018-31.5.2020. (OM osastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150 264)

Erityisasiantuntija Markus Tervonen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.6.2018 lukien. (OM osastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150 264)

Valtiotieteiden maisteri Sanna Poutiainen puolustusministeriön konserniohjausyksikön johtajan virkaan 1.6.2018 lukien. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Erityisasiantuntija, filosofian maisteri Tiina Polo opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.6.2018 lukien. (OKM hallitusneuvos Antti Randell 0295 330 173)

Valtioneuvosto myönsi Kai Tapani Koivumäelle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2018-31.8.2019. (TEM henkilöstöjohtaja Mari Anttikoski 0295 064 916)

Marja-Riitta Vest Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään oman tehtävänsä ohella 1.6.2018 lukien enintään 31.12.2019 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki autoverolain muuttamisesta (HE 178/2017 vp). Taksien nykyinen 4 800 euron autoveron alennus poistetaan. Veroedun poistuminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2022 heinäkuuhun mennessä. Esteettömät yhden tai useamman pyörätuolipaikan tilataksit sekä koulu- ja päivähoitokuljetuksiin hyväksytyt tilataksit säädetään kokonaan autoverottomiksi ja samalla invataksien verottomuus poistuu. Matkailuautojen veroetuun tehdään eräitä täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.7.2018. (VM neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen 0295 530 719)
Tiedote

Laki Ruokavirastosta, laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta, laki taimiaineistolain muuttamisesta ja laki hukkakauran torjunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 8/2018 vp). Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle perustetaan uusi virasto, johon yhdistetään Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät. Uuteen virastoon myös siirretään Maanmittauslaitoksesta tehtävät, jotka liittyvät tietohallinnon palvelujen tuottamiseen perustettavalle virastolle sekä laajemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Perustettavaan virastoon siirretään lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät. Uuden viraston nimeksi tulee Ruokavirasto. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)
Tiedote

Laki ajokorttilain muuttamisesta (HE 146/2017 vp). Kuljettajaopetuksen määrämuotoisuutta kevennetään muiden kuin raskaan kaluston kuljettajien kohdalla. Kuljettajantutkintojen vaativuutta lisätään opetusvaatimuksia samalla keventäen. B-luokassa luovutaan ajokortin suorittamisesta vaiheittain ja ajokortin vähimmäisiästä voidaan eräissä tapauksissa poiketa. Traktoreiden ajokorttiluokitusta muutetaan. Ajoterveysvaatimusten täyttymisen osoittamiseen tehdään muutoksia muissa kuin raskaissa luokissa ja eräille terveydenhuollon toimijoille tulee oikeus ilmoituksen tekemiseen, jos terveysvaatimukset eivät täyty päihteiden jatkuvan käytön takia. Laki tulee voimaan 1.7.2018. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ajokorttiuudistusten toteutumista erityisesti liikenneturvallisuuden ja yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumisen osalta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin kilpailuvääristymien korjaamiseksi. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto teettää ja toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle seurantatutkimuksen ehdotettujen muutosten toteutumisen ja niiden vaikutusten selvittämiseksi erityisesti silmällä pitäen liikenteen tulevaisuuden toimintatapojen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, logistiikkaan ja ammattikuljettajiin. (LVM lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 0295 342 367)
Tiedote

Laki työsopimuslain muuttamisesta, laki työaikalain 18 ja 35 §:n muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 188/2017 vp). Laeilla parannetaan vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa ja varmistamaan työsuhdeturvaa koskevien säännösten tehokas toteutuminen heidän osaltaan. Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa. Vaihtelevan työajan sopimusten käyttöalaa rajoitetaan tilanteisiin, joissa työnantajalla on vaihteleva työvoimatarve. Työnantajan on vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle selvitys työvoimatarpeestaan. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan varmistetaan siten, ettei työnantaja pysty yksipuolisin työnjohtotoimin vaikuttamaan niiden määrään. Työntekijän mahdollisuuksia ennakoida tulevia työvuoroja parannetaan muuttamalla työaikalain työvuoroluetteloa ja lisätyösuostumusta koskevia säännöksiä. Työttömyysturvalain työstä eroamista ja työstä kieltäytymistä koskevissa säännöksissä otetaan tietyin edellytyksin huomioon tilanteet, joissa työtä ei tosiasiallisesti ole ollut tarjolla tai joissa työstä maksettava palkka jää pieneksi. Lait tulevat voimaan 1.6.2018. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner 0295 049 001)
Tiedote

Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta (HE 166/2017 vp). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei enää tee turvakotipalvelun tuottamista koskevia sopimuksia palveluntuottajien kanssa vaan tekee palveluntuottajien valinnasta päätökset. Korvaukseen, joka maksetaan valtion varoista turvakotipalvelun tuottajille, sovelletaan valtionavustuslakia. Erityisistä korvauksen jakoperusteista luovutaan. Laki tulee voimaan 1.1.2019. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Olli Kantasen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Anna-Mari Hämäläisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen, Latvian tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Puolan tasavallan hallituksen, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Riikassa 28.5.2018 järjestettävässä allekirjoitustilaisuudessa. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Lakimies Satu Tähkäpään määrääminen työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneeksi, työntekijäetuja edustavaksi asiantuntijajäseneksi ja yksikön johtaja Ralf Forsénin määrääminen hänen varajäsenekseen 1.6.2018 lukien 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2016 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 1.3.2018 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2016 verohyvityksen. Päätöksen mukaan vuoden 2016 verohyvityksen määrä on 15 196 476 euroa. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Kathmandun suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jorma Suvannon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Pertti Anttinen Kathmandussa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeusneuvos Kari Juhani Kuusiniemi korkeimman hallinto-oikeuden presidentin virkaan 1.9.2018 lukien. (OM kansliapäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)
Tiedote

Kenraalimajuri Ilkka Laitisen nimittäminen Rajavartiolaitoksen päällikön virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen päällikön tehtävään 1.9.2018-31.8.2025. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)

Kenraalimajuri Pasi Kostamovaaran nimittäminen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön tehtävään 1.9.2018- 31.8.2023. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)

Lippueamiraali Markku Hassisen nimittäminen Rajavartiolaitoksen amiraalin virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2018-31.8.2023. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)

Eversti Matti Sarasmaan nimittäminen Rajavartiolaitoksen kenraalin virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2018-31.8.2023. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)

Komentaja Ville Suominen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2018-31.5.2021. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Varapuheenjohtaja, filosofian tohtori (D. Phil.) Olli Rehn Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan virkaan 12.7.2018 alkavaksi seitsemän vuoden toimikaudeksi. (VM osastopäällikkö Leena Mörttinen 0295 530 021)
Tiedote

 
Sivun alkuun