Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.8.2016 12.40
Tiedote 339/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 25.8.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 121/2016 vp) eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Ylimmän poliisijohdon virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkoihin nimittämisestä ehdotetaan säädettäväksi lakitasolla. Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, suojelupoliisin päällikön, keskusrikospoliisin päällikön ja paikallispoliisin päällikön virkojen kelpoisuusvaatimuksia muutettaisiin vastaamaan paremmin valtionhallinnon ylimmän johdon virkojen säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ottaen huomioon kuitenkin poliisihallinnon erityispiirteet. (SM hallitusneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 122/2016 vp) eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi turvallisuusselvityslakia niin, että suojelupoliisista tulisi sisäministeriön hallinnonalalla ainoa toimivaltainen viranomainen turvallisuusselvitysten laatimisessa. Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että poikkeus turvallisuusselvityksen maksullisuudesta ei enää koskisi sisäministeriön hallinnonalan viranomaisen tai oppilaitoksen hakemusta. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös joitain teknisiä tarkistuksia. Myös kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksenhakua koskeva teknisluonteinen muutos. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (SM johtava asiantuntija Johanna Puiro 0295 488 584)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 123/2016 vp) eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutiliä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2014/92/EU). Esityksessä ehdotetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamista peruspankkipalveluiden ja maksutilien avoimuuden ja vertailukelpoisuuden edistämiseksi. Laissa säädettäisiin nykyistä kattavammin asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin, perusmaksutilin ominaisuuksista ja siitä perittävistä maksuista sekä perusmaksutiliä koskevasta sopimuksesta ja sen irtisanomisesta. Luottolaitosten olisi raportoitava Finanssivalvonnalle tietoja perusmaksutileistä. Finanssivalvonta toimisi direktiivin mukaisena toimivaltaisena viranomaisena ja yhteysviranomaisena. Finanssivalvonnasta annetun lain säännöstä rikemaksusta muutettaisiin vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Maksulaitoslakia täydennettäisiin tilinsiirtopalvelua koskevilla säännöksillä. Maksupalvelulain säännöksiä palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuudesta laajennettaisiin koskemaan maksuja koskevaa tietoasiakirjaa, sanastoa ja maksuerittelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2016. (VM finanssineuvos Risto Koponen 0295 530 355)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 124/2016 vp) eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulakia. Lain valvontasuunnitelmia ja valvontaohjelmia koskevia säännöksiä kevennettäisiin poistamalla niiden suunnitteluun ja sisältöön liittyviä pakollisia vaatimuksia. Lain ilmoitusmenettelystä poistettaisiin kunnallisen viranomaisen velvollisuus tehdä päätös ilmoituksen johdosta. Lisäksi terveydensuojelulain ilmoitusmenettelyä täsmennettäisiin vastaamaan muuta ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöä. Talousveden laatua ja valvontaa koskevia säännöksiä muutettaisiin juomavesidirektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi säännöksiä kevennettäisiin poistamalla vaatimus kunnan viranomaisen hyväksynnästä pieniltä talousvettä toimittavilta laitoksilta siirtämällä ne ilmoitusmenettelyn piiriin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 125/2016 vp) eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä Suomen ulkopuolelta vuoden 2016 loppuun. Tuotteet, jotka on tuotu maahan voimassa olevan tupakkalain vastaisesti ja jotka on takavarikoitu tai otettu haltuun, olisi palautettava sille, jolta ne on takavarikoitu tai otettu haltuun. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.8.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslian uudeksi tehtäväksi lisätään kestävän kehityksen kansallisen toimeenpanon yhteensovittaminen. Ympäristöministeriö esitti kestävän kehityksen pääsihteeristön siirtoa valtioneuvoston kansliaan ympäristöministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa. Määrärahan siirto toteutettiin vuoden 2016 talousarviossa ja viransiirto tapahtui 1.1.2016. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia yhtiöitä koskeva 2 § saatetaan ajan tasalle. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)

Valtioneuvoston asetus diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimantulosta. Sopimus, laki (364/2016) ja asetus tulevat voimaan 1.9.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Muutoksella pannaan täytäntöön periaatepäätöksen linjaus, jolla Suomen Ilmailuopisto Oy:n ohjausvastuu siirretään valtioneuvoston kansliaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Asetuksen 2 §:stä poistetaan Suomen Ilmailuopisto Oy. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330 182)

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 6, 7 ja 8 §:t muutetaan sen johdosta, että tehtäväjärjestelyjen seurauksena on tarpeen muuttaa ministeriön tieto ja viestintä -tulosalueen päällikön viran nimike viestintäjohtajan sijaan tieto- ja viestintäjohtajaksi. Näin tulosalueen päällikön viran nimike muodostuu vastaavasti kuin hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueen päällikön viran nimike hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja. Edellä mainituissa pykälissä olevat maininnat viestintäjohtajasta muutetaan tieto- ja viestintäjohtajaksi. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (YM lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 0295 250 255)

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Nykyisen asetuksen liite, jossa säädetään poikkeuksista kiellosta käyttää eräitä vaarallisia aineita ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa, korvataan muutetun romuajoneuvodirektiivin mukaisella vastaavalla uudella liitteellä. Vaarallisten aineiden käytön rajoituksia koskevia säännöksiä selkeytetään samalla sanonnallisesti ja rakenteellisesti. Kolmipyöräisen ajoneuvon määritelmässä päivitetään viittaus ajoneuvolakiin. Lisäksi korjataan romuajoneuvodirektiivin suomenkielisessä versiossa olleesta käännösvirheestä johtuva virhe. Asetus tulee voimaan 1.10.2016. Asetuksen 4 § tulee kuitenkin voimaan vasta 19.11.2016. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0295 250 226)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 5 muuttamisesta. Asetuksen liitteen 5 kohtaa 2 a muutetaan ja lisätään uusi 2 d) kohta. Muutoksilla pannaan täytäntöön komission direktiivi 2014/80/EU pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY liitteen II muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (YM neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson 0295 250 338)

Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista. Asetus korvaa voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta. Sisällöltään asetus vastaa pitkälti voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta. Asetuksessa säädetään fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelyä sekä kylmäaineiden talteenottoa suorittavan henkilöstön ja toiminnanharjoittajan pätevyysvaatimuksista. Lisäksi säädetään pätevyyden osoittamisesta, laitteiden vuototarkastuksista ja huoltopäiväkirjoista. Asetuksella laajennetaan pätevyysvaatimuksia EU-asetuksen edellyttämällä tavalla uusille toimialoille. Asetuksen määritelmät harmonisoidaan EU-säädöksen kanssa ja poistetaan EU-asetuksen kanssa päällekkäinen säätely. Asetus tulee voimaan 19.9.2016 siirtymäsäännöksin. (YM neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi 0295 250 209)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 25.8.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Rehula 1.-3.8.2016 ja ministeri Mäntylä 15.7.2016. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2015 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavat kannanotot: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa toimenpideohjelmaan ne keskeiset hankkeet, joilla on harmaan talouden torjunnan kannalta merkittävää vaikutusta ja varmistaa hankkeiden toteutukseen ja toimeenpanoon riittävät voimavarat. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvityttää ulkopuolisella taholla uuden vuokrajärjestelmän ja tilankäyttöä koskevien toimenpiteiden vaikutukset vuokralaisten asemaan, toimitilatarpeisiin ja asiakastyytyväisyyteen. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää etenkin seutukaupunkien taloudellista elinvoimaisuutta ja pärjäämistä sekä julkisten tehtävien sijoittumista ja vaikutuksia alueiden talouksille joko erillisselvityksenä tai osana laajempaa aluetalouksien kehitysarviota ja raportoi eduskunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot. (VNK neuvotteleva virkamies Elina Normo 0295 160 010)

Päätös myöntää ylituomari Liisa Talvitielle ero tuomarinvalintalautakunnan jäsenyydestä sekä nimittää hänen seuraajakseen ylituomari Veijo Tarukannel ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ylituomari Ann-Mari Pitkäranta 1.10.2016 lukien lautakunnan 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Päätös ratkaista Ellen Linnea Anderssonin jäämistöstä tehty hakemus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös ratkaista Martti Juhani Mirolan jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Kaisa Kuukasjärvi valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM hallintojohtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 39. yleiskokoukseen ja oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö täydentämään valtuuskunnan kokoonpanoa tarvittavilla lisäasiantuntijoilla. Valtuuskunnan puheenjohtaja on liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja varapuheenjohtajat ovat ilmailujohtaja Pekka Henttu ja johtava asiantuntija Matti Tupamäki Liikenteen turvallisuusvirastosta sekä jäsenet ovat osastopäällikkö, ylijohtaja Mikael Nyberg ja hallitussihteeri Janne Mänttäri liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä osastopäällikkö Susanna Metsälampi, johtava asiantuntija Kari Siekkinen, johtava asiantuntija Samuli Vuokila ja erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo Liikenteen turvallisuusvirastosta. Valtuuskuntaan nimetään lisäksi asiantuntijaksi kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki Finnairilta. (LVM yksikön johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 25.8.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus). Komissio antoi 13.7.2016 toisen säädöspaketin, joka sisälsi neljä ehdotusta. Yksi näistä on ehdotus (KOM (2016) 467 lopullinen) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua koskevasta yhteisestä menettelystä unionissa. Ehdotuksella pyrittäisiin varmistamaan nopea ja tehokas menettely kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelemiseksi. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 35/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (määritelmäasetus). Komissio antoi 13.7.2016 yhteisen turvapaikkajärjestelmän muuttamista koskevan toisen säädöspaketin, joka sisälsi neljä ehdotusta. Yksi näistä on ehdotus (KOM (2016) 466 lopullinen) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemaa koskevan neuvoston direktiivin muuttamiseksi. Määritelmädirektiivi muutettaisiin asetuksen muotoon, jolloin siitä tulisi jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta. Määritelmäasetusta koskevalla ehdotuksella komissio pyrkii entisestään yhdenmukaistamaan yhteisiä kriteereitä, joilla tunnistetaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat henkilöt, sekä yhtenäistämään turvapaikkapäätöksentekoa eri puolilla EU:ta. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 36/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus uudelleensijoittamisesta). Komissio antoi 13.7.2016 toisen säädöspaketin, joka sisälsi neljä ehdotusta. Osana laillisten maahantuloväylien lisäämistä komissio antoi ehdotuksen (KOM (2016) 468 lopullinen) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamista koskevien puitteiden luomiseksi. Ehdotuksella pyritään parantamaan suojelun tarpeessa olevien ihmisten laillista ja turvallista pääsyä jäsenvaltioiden alueelle ja vähentämään laajamittaista laitonta maahantuloa sekä yhtenäistämään jäsenvaltioiden uudelleensijoittamiskäytännöt luomalla toiminnalle yhteiset säännöt. (SM ylitarkastaja Tuuli Kainulainen 0295 488 248)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vastaanottodirektiivi). Komissio antoi 13.7.2016 yhteisen turvapaikkajärjestelmän muuttamista koskevan toisen säädöspaketin, joka sisälsi neljä ehdotusta. Yksi näistä on ehdotus (KOM (2016) 465 lopullinen) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista. Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää hakijoiden edelleen liikkumista, yhdenmukaistaa vastaanotto-olosuhteita unionin alueella ja lisätä hakijoiden omatoimisuutta ja mahdollisia kotoutumisnäkymiä. (SM ylitarkastaja Mirkka Mykkänen 0295 488 618)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2016 vp) eduskunnalle komission esityksestä yleiseksi talousarvioksi vuodelle 2017 (budjetti; Euroopan unioni). Talousarvion keskeisimpinä painopisteinä säilyvät työllisyys, kasvu ja investoinnit sekä vaikuttava eurooppalainen vastaus muuttoliikkeen haasteisiin ja ulkorajojen valvonnan vahvistamiseen. Panostuksella työllisyyttä, investointeja ja kilpailukykyä edistäviin toimiin komissio pyrkii voimakkaasti tukemaan Euroopan talouden orastavaa kasvua. (VM budjettineuvos Panu Kukkonen 0295 530 134)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta. Ehdotuksessa esitetään neljänteen rahanpesudirektiiviin lisättäväksi säännöksiä, joilla pyritään aiempaa tehokkaammin torjumaan rahanpesua ja terrorismin rahoittamista lisäämällä viranomaisten tietojensaantioikeuksia sekä tiukentamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä joiltakin osin. Ehdotuksen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi saatettava lainsäädäntöehdotukset voimaan viimeistään 1.1.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Armi Taipale 0295 530 399)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2016 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman perustamisesta vuosiksi 2017-2020. Asetusehdotuksessa esitetään perustettavaksi EU:n ohjelma, jolla pyritään lisäämään kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien sekä niiden etuja ajavien sidosryhmien osallistumista EU:n päätöksentekoon rahoituspalvelualalla. Tuen kokonaismäärä ohjelman aikana on enintään kuusi miljoonaa euroa. Asetuksessa nimetyt tuensaajat ovat Finance Watch ja Better Finance -nimiset järjestöt. Tuensaajien tulee olla valtioista riippumattomia ja voittoa tavoittelemattomia oikeushenkilöitä, jotka ovat riippumattomia toimialasta, kaupasta ja liiketoiminnasta. Niillä ei saa olla muitakaan eturistiriitoja ja niiden on edustettava jäsentensä kautta EU:n kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien etuja rahoituspalvelualalla. Tuensaajien on toimitettava komission hyväksyttäväksi vuosittain ehdotus, jossa kuvataan seuraavalle vuodelle suunnitellut toimet (tutkimustoimet, tietoisuuden lisääminen, vuorovaikutusta vahvistavat toimet). (VM lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu 0295 530 552)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston ja parlamentin asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista. Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on ratkaista rajatylittäviin pakettipalveluihin liittyvät erityisongelmat, jotka luovat esteitä digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuudelle. Ehdotuksen erityisinä tavoitteina on parantaa markkinoiden toimintaa tehostamalla viranomaisvalvontaa ja edistämällä kilpailua. Toiseksi tavoitteena on lisätä hintojen avoimuutta, jotta voidaan vähentää perusteettomia hinnaneroja sekä alentaa erityisesti yksittäisten kuluttajien ja pienten sähköistä kauppaa harjoittavien vähittäismyyjien maksamia rajatylittävien pakettipalveluiden hintoja etenkin syrjäseuduilla. Edelleen tavoitteena on lisätä tietoisuutta saatavilla olevista jakeluvaihtoehdoista sekä mahdollistaa syrjimätön pääsy kyseisiin palveluihin ja infrastruktuuriin. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (matkustaja-alusturvallisuusdirektiivien muuttaminen). Euroopan komissio antoi 6.6.2016 ehdotukset: 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta (COM(2016)369 final), 2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta (COM(2016) 371 final) sekä 3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta (COM (2016) 370 final). Ehdotusten tarkoituksena on säilyttää korkeatasoinen matkustaja-alusturvallisuuden taso päivittämällä, selkeyttämällä ja yksinkertaistamalla Euroopan unionin voimassaolevaa lainsäädäntöä. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kuluttajansuojaa koskeva yhteistyö). Asetusehdotuksen tavoitteena on ottaa käyttöön moderneja, tehokkaita ja tuloksellisia kuluttajansuojayhteistyötä koskevia mekanismeja, joiden avulla voidaan vähentää unionin kuluttajalainsäädännön rajat ylittävistä ja laajalle levinneistä rikkomuksista kuluttajille aiheutuvia vahinkoja sekä varmistaa tehokas, tuloksellinen ja oikeasuhteinen puuttuminen laajalle levinneisiin rikkomuksiin. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.8.2016 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen tohtori Lauri Mikael Lohse sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.9.2016 lukien. (SM erityisasiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

Oikeustieteen kandidaatti Antti Sakari Riivari Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajan virkaan 1.3.2017-28.2.2022. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela 0295 047 988)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Tuomioistuinlaki, laki tuomioistuinharjoittelusta, laki käräjäoikeuden lautamiehistä, laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin, laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa, laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta, laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, laki valtion virkamieslain muuttamisesta, laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaanpanosta, laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta, laki kielilain 16 a ja 26 §:n muuttamisesta, laki haastemieslain muuttamisesta, laki kiinteistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta, laki työtapaturma- ja ammattitautilain 237 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, laki julkisten alojen eläkelain 139 §:n muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain 128 §:n muuttamisesta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 125 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 77 §:n muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain 36 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 12 a luvun 2 §:n muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki kuvaohjelmalain 32 §:n muuttamisesta, laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki tekijänoikeuslain 61 b §:n muuttamisesta, laki tavaramerkkilain 43 b §:n muuttamisesta, laki patenttilain 66 c §:n muuttamisesta, laki mallioikeuslain 43 c §:n muuttamisesta, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 a §:n muuttamisesta, laki toiminimilain 29 b §:n muuttamisesta, laki yhteismerkkilain 6 d §:n muuttamisesta, laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 43 b §:n muuttamisesta, laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 44 b §:n muuttamisesta, laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 47 b §:n muuttamisesta, laki puutavaran mittauksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain kumoamisesta ja laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain kumoamisesta (HE 7/2016 vp). Kaikkia tuomioistuimia koskeva yhteinen tuomioistuinlaki sisältää yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista. Lakiin on koottu säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä. Korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetut lait kuitenkin säilytetään. Tuomioistuinlakiin sisällytetään myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely sijoitetaan tuomioistuinlakiin. Asetuksen tasoisesta sääntelystä pääsääntöisesti luovutaan. Tarkemmat määräykset tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä annetaan kunkin tuomioistuimen työjärjestyksessä. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Laki haastemieslain muuttamisesta ja laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 § tulevat voimaan kuitenkin 1.10.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tuomareiden koulutusta koskevan uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota muun muassa uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin, tuomarinkoulutuslautakunnan voimavaroihin, asessorien haku- ja nimitysmenettelyyn ja uudistuksen vaikutuksiin tuomarin uran avoimuuteen ja antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen sekä vuoden 2020 että vuoden 2023 loppuun mennessä. (OM ylitarkastaja Jennimari Huovinen 0295 150 394)
Tiedote

Henkilökorttilaki, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, laki konkurssilain 4 luvun 8 ja 10 §:n muuttamisesta, laki pakkokeinolain 5 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta ja laki kansalaisuuslain 34 §:n muuttamisesta (HE 41/2016 vp). Henkilökorttilaissa säädetään muun muassa henkilökortin hakemisesta, myöntämisestä ja peruuttamisesta. Lakiin lisätään säännökset henkilökorttihakemuksen sähköisestä vireillepanosta, kevennetystä sähköisestä hakemusmenettelystä ja valmiiden korttien suoratoimituksesta. Henkilökorttia voi hakea poliisilaitoksen lisäksi myös Suomen ulkomaan edustustosta. Henkilökorttilaissa säädetään tarkemmin hakijan tunnistamisesta ja henkilöllisyyden todentamisesta henkilökorttia haettaessa. Lisäksi ulkomaalaisen henkilökorttia koskevia säännöksiä tarkennetaan. Lakiin sisältyy säännökset myös tietyissä rikosepäilyyn, suorittamattomaan rangaistukseen ja asevelvollisuuteen liittyvissä tilanteissa myönnettävästä matkustusasiakirjaksi kelpaamattomasta Suomen kansalaisen henkilökortista. Henkilökorttilaissa ei säädetä sairausvakuutustietojen merkitsemisestä henkilökortille. Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin tehdään henkilökorttimenettelyn edellyttämät muutokset. Lisäksi pakkokeinolakiin, konkurssilakiin ja kansalaisuuslakiin tehdään tarvittavat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (SM neuvotteleva virkamies Elina Rydman 0295 488 586)
Tiedote

Laki kotikuntalain muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä laki verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 78/2016 vp). Kotikuntalain mukaiset muuttoilmoitukset voidaan tehdä joko kirjallisesti, sähköisesti tai henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä. Kotikuntalakiin lisätään lisäksi säännös merkintöjen tekemisestä väestötietojärjestelmään tilanteissa, joissa henkilön olinpaikasta ei ole saatu tietoa kahden kalenterivuoden aikana. Lisäksi kotikuntalain mukaisesta ilmoitusrikemaksusta luovutaan. Verotusmenettelystä annettuun lakiin lisätään säännös siitä, miten henkilön kotikunta määräytyy verotuksessa silloin, kun henkilö on merkitty väestötietojärjestelmässä vailla kotikuntaa olevaksi. Lisäksi tehdään teknisiä korjauksia viittaussäännösten ja terminologian osalta. Lait tulevat voimaan 1.10.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)
Uutinen

Joukkorahoituslaki, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki rahankeräyslain 2 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 3 a §:n muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 46/2016 vp). Joukkorahoituksella tarkoitetaan suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Joukkorahoituslailla parannetaan sijoittajansuojaa, lisätään yritysten rahoitusvaihtoehtoja sekä monipuolistetaan rahoitusmarkkinoita. Lain soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnetyt laina- ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Muut joukkorahoituksen toimintamuodot on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lain mukaan vain erityiseen rekisteriin merkitty toimija saa tarjota tai välittää joukkorahoitusta. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. Rekisteröinnin edellytykset määritellään laissa ja vaatimuksena on muun muassa, että ilmoituksen tekijä on luotettava ja että tällä on riittävä rahoitusmarkkinoiden tuntemus. Lisäksi laissa on säännökset muun ohessa rekisteriin merkittävistä tiedoista, asiakkaan suojasta, viranomaisvalvonnasta ja seuraamuksista. Lait tulevat voimaan 1.9.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy välittömästi vaadittavien lainsäädännön muutosten valmisteluun, jotta sijoittajien korvausrahastoa koskeva sääntely vastaisi muuttuneen toimintaympäristön tarpeita sijoittajien suojan turvaavalla tavalla, huomioiden erityisesti palvelun tarjoajan oikeudellinen rakenne, toiminnan laatu, laajuus ja riskit. (VM neuvotteleva virkamies Aki Kallio 0295 530 477)
Tiedote

Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta (HE 61/2016 vp). Lailla säädetään korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella perunan kaupan pitämisestä ja tuotannosta, kasvinterveyden turvaamisesta, valvontaviranomaisesta, tarkastusoikeudesta sekä pakkokeinoista ja seuraamuksista. Laki tulee voimaan 1.9.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen 0295 162 197)

Alkolukkolaki ja laki ajokorttilain muuttamisesta (HE 68/2016 vp). Alkolukkolaissa säädetään alkolukon hyväksynnästä, asentamisesta, huoltamisesta ja kalibroinnista sekä alkolukon markkinoille saattamiseen liittyvästä toimintailmoituksesta. Liikenteen turvallisuusvirasto toimii alkolukkojen markkinoille pääsyn ja asennus- ja huoltotoiminnan valvojana. Laissa säädetään myös ajoneuvon varustamisesta alkolukolla ehdollisen ajokiellon valvomiseksi ja ajokorttiluvan terveysvaatimusten täyttämiseksi sekä alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Ajokorttilakia täydennetään samassa yhteydessä niin, että alkolukolla valvottua ajo-oikeutta koskevat säännökset siirtyvät ajokorttilakiin. Lait tulevat voimaan 30.12.2016. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)

Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016 vp). Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden eläkevastuun katteena olevien varojen vähimmäistasoa muutetaan 41 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2038 mennessä. Lisäksi lakiin tehdään joitakin täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

Laki kemikaalilain muuttamisesta (HE 75/2016 vp). Kemikaalilakia muutetaan siten, ettei maanviljelijän, joka on suorittanut kasvisuojeluainelaissa edellytetyn kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan tutkinnon, tarvitse hankkia lisäksi ammattimaisen tuholaistorjujan pätevyyttä. Lailla täsmennetään myös tuholaistorjujan ja tuholaistorjuntaan tarkoitettuja biosidivalmisteita koskevan erityistutkinnon suorittaneen henkilön rekisteröinnin peruuttamisen edellytyksiä sekä yleiseen kulutukseen luovutettavien biosidivalmisteiden rajoittamisen edellytyksiä. Lisäksi säädetään rangaistavaksi kemikaalien käyttäminen Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön mukaisen luvan ehtojen vastaisesti. Eräitä tarpeettomaksi tulleita kansallisia asetuksia kumotaan. Laki tulee voimaan 19.9.2016. (YM neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi 0295 250 209)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajalle oikeus antaa ylennys samoin edellytyksin kuin tällä hetkellä on maavoimien, ilmavoimien tai merivoimien komentajalla. Muutokset perustuvat puolustusvoimauudistukseen, jonka yhteydessä perustettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos vuonna 2015. Asetus tulee voimaan 1.9.2016. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istuntokaudelle 13.9.2016–11.9.2017 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.  Valtuuskunnan varapuheenjohtajia ovat ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa ja alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä.  Valtuuskunnan jäseniä ovat kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, alivaltiosihteeri Elina Kalkku ulkoasiainministeriöstä, kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi ulkoasiainministeriöstä, erityisavustaja Pasi Rajala ulkoasiainministeriöstä sekä osastopäällikkö Jukka Salovaara. (UM apulaisosastopäällikkö Timo Kantola 0295 351 477)

Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 1.6.2016 hyväksytyt toimenpiteet. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Kairon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Tuula Yrjölän edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.9.2016, Los Angelesin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Juha Markkasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.10.2016 sekä Tukholman suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jarmo Viinasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 19.9.2016. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

New Yorkin pääkonsulaatin päällikkö, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäinen ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2016 lukien toimialueenaan Bahama sekä Maputon suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Seija Toro ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2016 lukien toimialueenaan Niger. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Buenos Airesin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2016 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Teemu Turusen sivuakkreditointi Uruguayhin sekä ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2016 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Arja Makkosen valtuutus toimia myös Azerbaidžanissa ja Georgiassa. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Hovioikeudenneuvos Harri Raine Antero Hyvärinen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.9.2016 lukien, hallinto-oikeustuomari Eija-Riitta Kaarila Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2016 lukien, käräjätuomari Sari Kristiina Nielsen Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Marjo Päivikki Leppänen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Peik Christian Spolander Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi sivutoimiseksi jäseneksi varatuomari, varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto ja työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi sivutoimiseksi varajäseneksi varatuomari, lakimies Juha Teerimäki, molemmat 1.9.2016 alkaen 31.12.2018 päättyvän toimikauden loppuun saakka. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Everstiluutnantti Heikki Olavi Brucen määrääminen puolustusasiamieheksi Ukrainaan 26.8.2016 lukien asemapaikkana Varsova. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Puolustusvoimien ylilääkärin, lääkintäprikaatikenraali Simo Lauri Siitosen nimittäminen puolustusvoimien ylilääkärin virkaan 1.11.2016-31.10.2021. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

 
Sivun alkuun