Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 3.11.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.11.2016 13.39
Tiedote 473/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 3.11.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 228/2016 vp) eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Esityksen tavoitteena on tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä siten, että lainsäädäntö perustuu aiempaa voimakkaammin riskien arvioimiseen. Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Esitys koskee usean ministeriön toimialaa. Ehdotetun lain mukaan valtioneuvostolla, valvontaviranomaisilla, asianajajayhdistyksellä ja ilmoitusvelvollisilla yhteisöillä ja elinkeinonharjoittajilla olisi velvollisuus laatia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio. Valvontaviranomaisten ja asianajajayhdistyksen toimivaltuuksiin ehdotetaan parannuksia ja valvontaviranomaisille ehdotetaan valtuuksia määrätä hallinnollisia seuraamuksia. Ilmoitusvelvollisten edellytyksiä tunnistaa asiakkaansa ehdotetaan parannettavaksi säätämällä yhteisöjen velvollisuudesta rekisteröidä merkittävän osuuden yrityksestä omistava henkilö ja muu yhteisön tosiasiallinen edunsaaja. Rekisteröinnistä säädettäisiin erikseen kaupparekisterilaissa, yhdistyslaissa, uskonnonvapauslaissa ja säätiölaissa. Rahanpesun selvittelykeskuksesta ehdotetaan annettavaksi erillinen laki sen huomioimiseksi, että kyseessä on poliisin yksikkö, johon sovelletaan osittain poliisilainsäädäntöä ja eri tietosuojasääntelyä kuin ilmoitusvelvollisiin ja valvojiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi 25 lakia, jotka kuuluvat muiden ministeriöiden toimivaltaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.1.2017 tai mahdollisimman pian. (SM ylitarkastaja Virpi Koivu 0295 488 592)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 229/2016 vp) eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan tasot ehdotetaan yhtenäistettäväksi toisen asteen opintorahan tasojen kanssa siten, että opintoraha on enintään 250,28 euroa kuukaudessa. Opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalla ja 700 eurosta 800 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien alle 18-vuotiaiden takauksen määrä nousee 260 eurosta 300 euroon. Eri koulutusasteiden opiskelijoiden yhdenvertaisuuden parantamiseksi luovutaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden osalta. Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee kymmenellä kuukaudella 64 kuukaudesta 54 tukikuukauteen. Tämän lisäksi tutkintokohtainen tukiaika lyhenee kahdella kuukaudella. Yhteensä 360 opintopisteen laajuisen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tukiaika on kuitenkin 57 tukikuukautta. Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan kahden vuoden määräajoin vain, jos tulorajat nousevat. Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotus lasketaan 7,5 prosenttiin. Opintolainavähennyksessä ja opintolainahyvityksessä huomioon otettava lainan määrä ehdotetaan säilytettäväksi nykytasolla. Asumislisän piirissä olevat opiskelijat siirtyvät pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin. Ulkomailla vuokralla asuvat opiskelijat sekä Suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat oppilaitoksen asuntolassa asuvat opiskelijat jäisivät edelleen asumislisän piiriin. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.8.2017. (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 0295 330 110)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 230/2016 vp) eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia siten, että työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa jäseniä ja sitä kautta muutoksenhakuasioita käsitteleviä jaostoja olisi nykyistä vähemmän. Lautakunnan asiamäärä on vähentynyt ja työskentely tehostuisi, kun jäseniä olisi vähemmän. Lautakunta asetetaan seuraavalle toimikaudelle vuoden 2017 alusta lukien ja täten lain tulisi tulla voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Erik Strömberg 0295 163 190)

Hallituksen esitys (HE 231/2016 vp) eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisestä asumistuesta annettua lakia. Opiskelijat siirrettäisiin yleisen asumistuen piiriin niin, että opiskelijoiden oikeus asumistukeen ratkaistaisiin yleisestä asumistuesta annetun lain perusteella. Ulkomailla vuokralla asuvat opiskelijat sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat ja oppilaitoksen asuntolassa asuvat opiskelijat jäisivät asumislisän piiriin. Lakiin tehtäisiin järjestelmien yhdistämisestä johtuvia muutoksia. Yleisen asumistuen myöntämisessä huomioon otettavia tuloja muutettaisiin siten, että opintotuen opintoraha otettaisiin tulona huomioon. Ruokakunnalle maksettavaa asumistukea sekä tuensaajan ja hakijan ilmoitusvelvollisuutta koskevista säännöksistä poistettaisiin opiskelijoita koskevat erityissäännökset. Lisäksi yleisen asumistuen tarkistamis- ja lakkauttamisperusteita täsmennettäisiin. Lisäksi yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja rajoitettaisiin valtion talousarvioesityksessä esitettyjen yleisen asumistuen säästötavoitteiden sekä opiskelijoiden siirtämisestä aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi. Kuntaryhmissä 1 ja 2 sovellettaisiin vuonna 2017 samoja enimmäisasumismenoja kuin vuonna 2016. Kuntaryhmissä 3 ja 4 enimmäisasumismenoja alennettaisiin 5 prosentilla. Esitys perustuu valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2017. Yleisen asumistuen menojen säästöjä koskevat lakimuutokset tulisivat kuitenkin voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 0295 163 434)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 232/2016 vp) eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja elatustukilakia. Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain, työttömyysturvalain, kansaneläkelain, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain avoliittoa ja avopuolisoita koskevia säännöksiä. Pääosa ehdotetuista muutoksista on seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon. Sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla olisi oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovellettaisiin jatkossa samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin. Samaa sukupuolta olevalle avioparille, joka adoptoi lapsen yhdessä, ehdotetaan oikeutta yhteen isyysrahakauteen. Elatustukilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elatustuen esteenä olisi myös tilanne, jossa lapsi on syntynyt naisen ja miehen välisen avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole lainvoimaisesti vahvistettu, mutta hänellä on kaksi elatusvelvollista vanhempaa. Sosiaaliturvalainsäädännön avoliittoa ja avopuolisoita koskevat säännökset ehdotetaan muutettaviksi sukupuolineutraaleiksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa 1.3.2017. (STM hallitussihteeri Milja Tiainen 0295 163 579)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.11.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Rajavartiolaitos, poliisi ja Tulli ovat päättäneet rajatarkastusvastuiden siirroista eräillä lentoasemilla. Asetukseen tehdään päätöksen edellyttämät muutokset. Lentoliikenteen rajatarkastukset keskitetään jatkossa Rajavartiolaitokselle ja poliisille. Viranomaiset ovat soveltaneet ehdotettua vastuunjakoa 1.1.2016 alkaen asetuksen poikkeussäännöksen perusteella. Asetukseen tehdään lisäksi eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 15.11.2016. (SM ylitarkastaja Anne Ihanus 0295 421 608)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen 6 § muutetaan siten, että kolmessa erässä luonnollisilta henkilöiltä ja kuolinpesiltä perittävän kiinteistötoimitusmaksun alaraja korotetaan tuhannesta eurosta kolmeen tuhanteen euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta lihan ja vuodelta 2015 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2016. Kuljetustukiin ja eräiden palvelujen tukeen arvioidaan tarvittavan 2,25 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 9.11.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta. Asetuksella säädetään merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:ssä säädettyjen aluksen kansallisuutta koskien lupien ja hyväksyntöjen hakemisesta ja hakemusten sisällöstä sekä eräistä muista kyseisten säännösten soveltamiseen liittyvistä seikoista. Asetuksella kumotaan merilain 1 luvun 1 §:n soveltamisesta annettu asetus 1304/1999. Asetus tulee voimaan 15.11.2016. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta. Asetuksella perustetaan uusi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Asetuksella säädetään, että vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna koordinaatiojärjestelmänä toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla. Asetuksella säädetään, että neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnan muut jäsenet edustavat eri ministeriöitä sekä niiden lisäksi ainakin vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan, alue- ja paikallishallintoa sekä työmarkkinajärjestöjä. Muista jäsenistä vähintään viiden tulee edustaa vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan. Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen tämän asetuksen voimaan tultua asetettavan neuvottelukunnan toimikausi kestää vuoden 2019 huhtikuun loppuun. Voimassa oleva valtakunnallista vammaisneuvostoa koskeva asetus kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Susanna Rahkonen 0295 163 215)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 3.11.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vapauttaa Riikka Laatu Suomen varaedustajan tehtävistä Aasian kehityspankin (AsDB), Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston (IFAD) ja Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) hallintoneuvostoissa ja Pekka Puustinen Suomen varaedustajan tehtävästä Afrikan kehityspankin (AfDB) hallintoneuvostossa ja nimittää heidän tilalleen osastopäällikkö Satu Santala. Laura Torvinen vapautetaan varaedustajan tehtävästä Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa ja hänen tilalleen nimitetään yksikönpäällikkö Max von Bonsdorff. (UM lähetystöneuvos Pekka Hirvonen 0295 351 407)

Päätös määrätä Turun hallinto-oikeuteen asiantuntijajäseniksi lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettuihin lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskeviin asioihin (hallinto-oikeuslaki 7 § 1 mom. 1 kohta) sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri Essi Henriikka Vahala ja yliopisto-opettaja, valtiotieteiden maisteri Niina Annika Nurmela 7.11.2016-31.10.2017. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Päätös myöntää maastavientilupa Sako Oy:lle Yhdysvaltoihin. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Beretta USA Corp. nimiselle yritykselle seuraavan puolustusmateriaalin: tarkkuuskivääri TRG 22 cal. 308Win 400 kappaletta, tarkkuuskivääri TRG 22 cal. 260Rem 100 kappaletta, tarkkuuskivääri TRG 22 cal. 6,5mm Creedmoor 400 kappaletta, tarkkuuskivääri TRG 42 cal. 300WM 200 kappaletta, tarkkuuskivääri TRG 42 cal. 338LM 400 kappaletta ja varaosapiippu TRG 22/42 cal. 300VM/.308Win/.338LM/.260Rem/Creedmoor 6.5mm 50 kappaletta. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös myöntää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan puheenjohtajan tehtävästä ero Pasi Ovaskalle, varapuheenjohtajan tehtävästä Mikko Helkiölle, jäsenen tehtävästä Jukka Nummikoskelle, Marja Heikkinen-Jarnolalle, Oili Hintsalalle ja Maileena Tervaportille sekä varajäsenen tehtävästä Tiina Heikkiselle, Hannele Laihoselle ja Arja Karjuselle ja määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, varapuheenjohtajaksi tarkastusneuvos Sari Nousiainen, jäseneksi talousyksikön päällikkö Lauri Taro ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimialajohtaja Aino Jalonen, taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastusneuvos Sari Korpimies, talousylitarkastaja Ritva Tolosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi talousjohtaja Jukka Nummikoski, jäseneksi controller Eila Parviainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Jaana Kuusisto, jäseneksi talouspäällikkö Timo Jaakkola sekä jäseneksi apulaisjohtaja Tanja Wistbacka 3.11.2016 lukien. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Vesa Kulmala ja tietoturvallisuusasiantuntija Aku Hilve valtioneuvoston esittelijöiksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Laura Sarlin valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM hallintojohtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Päätös asettaa valtuuskunta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 13. osapuolikokoukseen, biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan kahdeksanteen osapuolten kokoukseen sekä biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan toiseen osapuolten kokoukseen 4.-17.12.2016 Cancunissa Meksikossa. Valtuuskunnan puheenjohtaja on maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, varapuheenjohtajat ovat suurlähettiläs Roy Eriksson Suomen suurlähetystöstä Meksikossa, neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg ympäristöministeriöstä sekä hallitussihteeri Eriika Melkas ympäristöministeriöstä sekä jäsenet ovat luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen ympäristöministeriöstä, metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Henna Haapala ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eija Lumme ympäristöministeriöstä, viestintäpäällikkö Katja Huumo ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvonantaja Matti Nummelin ulkoasiainministeriöstä, tarkastaja Marjaana Kokkonen ulkoasiainministeriöstä sekä erityisavustaja Jyrki Peisa ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnan asiantuntijat ovat neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Hanna Gehör Suomen suurlähetystöstä Meksikossa, kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen Suomen ympäristökeskuksesta, ryhmäpäällikkö Marja Ruohonen-Lehto Suomen ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja Katileena Lohtander-Buckbee Suomen ympäristökeskuksesta, Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustaja Inka Saara Arttijeff, professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta sekä kehitysyhteistyökoordinaattori Olli Turunen Suomen luonnonsuojeluliitosta. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

 
Sivun alkuun