Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 31.5.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.5.2018 13.40
Tiedote 283/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 31.5.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 70/2018 vp) eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta. Lisäksi esitetään lisättäväksi säännös valan ja vakuutuksen kaavoista. Valtioneuvoston uusi jäsen vannoisi valintansa mukaan juhlallisen valan tai antaisi vakuutuksen ennen tehtäväänsä ryhtymistä. Juhlallisen valan vannominen tai vakuutuksen antaminen korvaisi ministeriltä aiemmin edellytetyn virkavalan tai -vakuutuksen sekä tuomarinvakuutuksen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2018. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Tiedote
Tiedote 1.6.

Hallituksen esitys (HE 71/2018 vp) eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan, että nykyinen ulosottolaitos organisoitaisiin yksiportaiseksi. Keskushallintovirastona toimivasta Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostettaisiin yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos. Ulosottolaitoksella olisi Valtakunnanvoudinvirastoa vastaava, hallinnosta huolehtiva keskushallinto. Ulosottolaitosta johtaisi valtakunnanvouti apunaan apulaisvaltakunnanvouti. Heillä olisi ulosottomiehen asema. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (OM hallitusneuvos Kari Liede 0295 150 210)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 72/2018 vp) eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta. Lakiin lisättäisiin säännökset lennokin ja miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta. Puolustusvoimien toimivaltuudet olisivat rajatut niin, että niiden käyttäminen liittyisi aina Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Poliisilla olisi jatkossakin yleistoimivalta yleisellä alueella ja yhteistyöstä poliisin kanssa olisi laissa nimenomaiset säännökset. Esityksen mukaan Puolustusvoimilla olisi tiettyjen edellytysten vallitessa toimivaltuudet puuttua teknistä laitetta tai voimakeinoa käyttäen lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun. Laissa olisi säännökset toimivaltuudesta Puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja niiden ulkopuolella. Erityisesti uhkaa Puolustusvoimille aiheuttavat vieraan vallan sotilaalliset toimijat ja niiden lukuun toimivat tahot, joilta suojautumiseen ehdotetulla lailla ensisijaisesti pyritään. (PLM hallitussihteeri Teija Pellikainen 0295 140 606)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 73/2018 vp) eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 381 miljoonan euron lisäystä ja varsinaisiin tuloihin 1,7 miljardin euron lisäystä. Esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 1,3 miljardilla eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi vuonna 2018 arvioidaan 1,7 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää loppuvuodeksi 117 miljoonaa euroa. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Tiedote 29.5.

Hallituksen esitys (HE 74/2018 vp) eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. EU:ssa voimaan tulevan uuden autojen ominaishiilidioksidipäästöjen mittaustavan mukaiset päästöarvot voivat olla suuremmat kuin nykyisen menetelmän mukaiset arvot, ja siten mittaustapamuutos voisi nostaa päästöihin perustuvan auto- ja ajoneuvoverotuksen keskimääräistä tasoa Suomessa vaikka autojen päästöt eivät kasva. Henkilö- ja pakettiautojen ominaishiilidioksidipäästöihin perustuva verotus sopeutettaisiin uuteen päästöjen mittaustapaan. Muutokset toteutettaisiin lisäämällä mainittuihin lakeihin uudet verotaulukot, joita sovellettaisiin niihin uusiin henkilö- ja pakettiautoihin, joiden hiilidioksidipäästö on mitattu uudella mittaustavalla. Lisäksi ehdotetaan, että pakettiautoille autoverotuksessa myönnettävää vähennystä sopeutettaisiin uuden mittaustavan mukaan mitattaville pakettiautoille. Samalla sopeutettaisiin aiemmin säädetty ja vuoden 2019 alusta sovellettava autoveron alennus uuteen mittaustapaan. Auto- ja ajoneuvoverolakien nykyisiä verotaulukoita sovellettaisiin jatkossakin muihin verotettaviin henkilö- ja pakettiautoihin. Laki autoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2018 samanaikaisesti uuden mittaustapamuutoksen kanssa. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. Uuden verotaulukon mukaista ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin 1.1.2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 0295 530 191)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 75/2018 vp) eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta. Lainajyvästöt ja siemenrahastot eivät enää nykyisin toimi kyseisen lain mukaisessa tarkoituksessa ja lisäksi lain kumoaminen poistaisi tarpeetonta sääntelyä. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi siitä, että lainajyvästöjen ja siemenrahastojen tulisi kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta tehdä selvitys niiden omaisuudesta, varoista ja veloista sekä luovuttaa omaisuus ja varat velkojen maksamisen jälkeen maataloutta edistävään toimintaan ja ilmoittaa toimenpiteiden suorittamisesta maa- ja metsätalousministeriölle mainitussa määräajassa. Jos toimenpiteitä ei toteuteta säädetyssä määräajassa, siirtyisivät lainajyvästöjen ja siemenrahastojen omaisuus, varat ja velat kunnalle tai manttaalikunnalle. Kunnan ja manttaalikunnan tulisi käyttää omaisuus ja varat maataloutta edistävään toimintaan alueellaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 76/2018 vp) eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta. Ehdotetut muutokset liittyvät tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin ja siihen liittyviin muutoksiin. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa säädettyä työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyä ehdotetaan muutettavaksi. Työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyssä ehdotetaan mahdollistettavaksi sekä toteutuneeseen palkanmaksuun perustuva että nykyistä työttömyysvakuutusmaksujen perintää vastaava ennakollinen työttömyysvakuutusmaksujen perintä. Lähtökohtaisesti perintämenettely perustuisi toteutuneeseen palkanmaksuun, mutta työnantajilla olisi edelleen mahdollisuus valita ennakollinen perintä. Ennakolliseen perintämenettelyyn tehtäisiin lisäksi muutoksia, jotka mahdollistavat tulorekisterin hyödyntämisen, yksinkertaistavat menettelyä ja vähentävät työnantajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa. Myös Työttömyysvakuutusrahaston tiedonsaamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi tulotietojärjestelmän käyttöönoton johdosta siten, että Työttömyysvakuutusrahastolla olisi oikeus saada yksilöityjä tulo- ja muita tietoja Verohallinnolta sekä Eläketurvakeskukselta ja työeläkelaitoksilta työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, perintää ja valvontaa varten. Koulutuskorvauksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että koulutuskorvausta olisi haettava erikseen Työttömyysvakuutusrahastolta ja että se voitaisiin työttömyysvakuutusmaksusta hyvittämisen ohella myös maksaa työnantajalle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 77/2018 vp) eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain työterveyshuollon korvauksia koskevia säännöksiä. Työnantajan järjestämästä työterveyshuollosta maksettavien työterveyshuoltokorvausten painopistettä siirrettäisiin ennalta ehkäisevään suuntaan. Työnantajalle maksettaville työterveyshuollon korvauksille määriteltäisiin yksi työntekijäkohtainen laskennallinen enimmäismäärä, josta korvattaisiin ensisijaisesti työnantajan lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden alaiseen ehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvia kustannuksia. Tästä enimmäismäärästä voitaisiin korvata enintään 40 prosenttia työnantajan vapaaehtoisen järjestämisen piiriin kuuluvan sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi erillisestä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen mallin korvausprosentista. Ehkäisevän työterveyshuollon korvausprosentti olisi aina 60 prosenttia. Tältä osin muutos koskisi sekä työnantajan että yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän järjestämää työterveyshuoltoa. Esityksessä ehdotetaan lakiin tehtäväksi myös eräitä teknisluonteisia muutoksia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan jäädytettäväksi määräajaksi Kansaneläkelaitoksen vahvistamat työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät vuonna 2017 vahvistetulle tasolle. Enimmäismäärät vahvistettaisiin seuraavan kerran vuonna 2021. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan laskennallisten enimmäismäärien vahvistamisen ajankohtaa koskevan säännöksen osalta 1.11.2018 ja olemaan tämän säännöksen osalta voimassa vuoden 2021 loppuun. Muilta osin laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. (STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163 224)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 78/2018 vp) eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia, jätelakia, ympäristönsuojelulakia, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ja rikoslakia siten, että niissä säädettäisiin elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, kuten valvontaviranomaisista, toimivaltaisista viranomaisista ja asetuksen velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. Kemikaalilakiin ja jätelakiin tehtäisiin myös teknisluonteisia tarkistuksia. (YM ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio 0295 250 218)

Hallituksen esitys (HE 79/2018 vp) eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi maankäyttö- ja rakennuslain pykälä, jossa säädetään mahdollisuudesta antaa asemakaavassa määräys rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja tilanteista, joissa määräystä ei sovelleta. Muutoksen myötä kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei enää voisi määrätä asemakaavassa. Tavoitteena on vähentää sääntelyä sekä edistää kuluttajien mahdollisuuksia valita itselleen sopiva lämmitystapa ja tätä kautta tukea vapaata kilpailua lämmitysmarkkinoilla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (YM hallitussihteeri Mirkka Saarela 0295 250 365)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 31.5.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta. Asetuksella saatetaan voimaan turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehty sopimus ja laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta. Laki (249/2018), asetus ja sopimus tulevat voimaan 1.6.2018. (UM ulkoasiainneuvos Anu Laamanen 0295 351 762)

Valtioneuvoston asetus Ruokavirastosta. Ruokavirastosta annetulla lailla (371/2018) perustetaan uusi virasto, johon 1.1.2019 yhdistetään Elintarviketurvallisuusvirasto ja Maaseutuvirasto sekä liitetään osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskuksesta. Asetuksella säädetään Ruokaviraston henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä eräillä viraston tieteellistä tutkimustoimintaa johtavilla viranhaltijoilla olevista professorin arvonimistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2019. Sen 1 §:ää sovelletaan kuitenkin jo ennen asetuksen voimaantuloa Ruokavirastosta annetun lain 12 §:n siirtymäsäännöksen nojalla tapahtuvaan virantäyttöön. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Muutoksilla saatetaan voimaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat teknisten määräysten ”Technical Instructions For The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284) muutokset. Lisäksi päivitetään ja annetaan eräitä yksityiskohtaisempia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 4.6.2018. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus muutetaan vastaamaan eduskunnan päätöstä. Eduskunta katsoi vastauksessaan EV 144/2017 vp, että kaupallisille televisiotoimijoille asetuksessa asetettu ääni- ja tekstitysvelvollisuus on nostettava nykyisestä 50 prosentista 75 prosenttiin. Eduskunta poisti tietoyhteiskuntakaaresta (917/2014) viittaukset ohjelmistokiintiöiden määräaikaisuuteen. Tietoyhteiskuntakaareen tehtävien muutosten myötä asetusta päivitetään siten, että liitettäessä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 211 §:ssä tarkoitettu ääni- ja tekstityspalvelu televisiotoiminnassa lähetettäviin ohjelmistoihin, lasketaan ohjelmatunteihin tekstityksen osalta suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä ja suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluohjelmia. Äänipalvelun osalta lasketaan muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä ja suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluohjelmia. Asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä siitä, mikä katsotaan useita eri yleisöryhmiä palvelevaksi ohjelmistoksi. Tällä tarkoitetaan ohjelmistoja, jotka ovat vapaasti vastaanotettavissa valtakunnallisesti ja sisältävät päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia ja joilla on merkittävä vuosittainen katseluosuus ja vuosittainen keskimääräinen päivätavoittavuus. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa päätöksellään ohjelmistot, joihin palvelu on liitettävä. Asetuksessa säädetään myös tarkemmin ääni- ja tekstipalvelun teknisestä toteuttamisesta. Ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu voitaisiin 1.6.2020 saakka toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä. Lisäksi asetukseen tehdään teknisiä muutoksia. Viittaukset tietoyhteiskuntakaareen muutetaan viittauksiksi sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin (917/2014). Asetus tulee voimaan 1.6.2018. (LVM neuvotteleva virkamies Emil Asp 0295 342 498)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 11 §:n 2 momentissa säädetyt hyvityksen euromäärät tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti siten, että hyvitys on vähintään 3 620 euroa ja mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa työhönottotilanteessa enintään 18 130 euroa. Asetus tulee voimaan 15.6.2018. (STM hallitussihteeri Terhi Tulkki 0295 163 229)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 31.5.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Berner 25.6. ja ministeri Mattila 12.6. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös myöntää vientilupa Sako Oy:lle. Vientiluvan perusteella yritys saa viedä Uzbekistaniin seuraavat tuotteet: Sako TRG M10 tarkkuuskivääri cal. 338LM 186 kappaletta, Sako TRG M10 kaliberinvaihtosarja .308Win (sis. piippu, lukko ja lipas) 186 kappaletta, lipas Sako TRG 1 488 kappaletta, kiikaritähtäin Kahles 6-24x56 186 kappaletta, piippu, koottu Sako TRG 186 kappaletta, lukon osat 372 kappaletta ja lukonkehyksen osat 186 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Uzbekistanin puolustusministeriö. (PLM erityisasiantuntija Riikka Pitkänen 0295 140 421)

Päätös myöntää kauttakuljetuslupa Rafael Advanced Defence Systems Ltd.:lle. Luvan perusteella yritys saa viedä Litening 4i AT V4 -sensorijärjestelmiä kolme kappaletta Intiasta Suomen kautta Israeliin. Kyseessä on tuotteiden palauttaminen omistajalle. Tuotteet ovat luvan hakijan omistamia ja ovat tulossa Intiasta alihankkijan testauksesta takaisin Israeliin. (PLM erityisasiantuntija Riikka Pitkänen 0295 140 421)

Päätös myöntää Fatim Diarralle ero Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja Anne-Mari Virolaiselle Opetushallituksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä johtokunnan jäseneksi kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija Maria Nyroos ja johtokunnan varajäseneksi kansanedustaja Saara-Sofia Sirén 1.6.2018 lukien johtokunnan 30.9.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta 0295 330 136)

Päätös myöntää Winda Power Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kalajoen kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Läntisneva-Kalajoen vanha sähköasema). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Sandra Liede valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 31.5.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (UTP-direktiivi). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on rajoittaa hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä, joita voi esiintyä sen vuoksi, että elintarvikeketjun toimijoiden neuvotteluvoima on erilainen. Tavoitteena on erityisesti säilyttää markkinoiden vakaus, kohentaa maataloustuottajien tulotasoa sekä parantaa maatalouden kilpailukykyä. Ehdotuksessa esitetään vähimmäisluettelo kielletyistä epäterveistä kaupan käytännöistä ostajien ja tavarantoimittajien välillä elintarvikeketjussa ja annetaan vähimmäissäännökset, jotka koskevat kieltojen täytäntöönpanon valvontaa ja järjestelyjä valvontaviranomaisten välistä koordinaatiota varten. Direktiiviä sovellettaisiin tiettyihin elintarvikkeiden kaupassa esiintyviin epäterveisiin kaupan käytäntöihin, kun tavaratoimittaja on pieni tai keskisuuri yritys ja ostaja keskisuurta suurempi yritys. (MMM neuvotteleva virkamies Maija Heinonen 0295 162 082)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta. EU:n maakaasumarkkinalainsäädäntöä alettaisiin soveltaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin yhdysputkiin niiden EU:n lainkäyttövallan rajaan ulottuvaan osaan saakka. Ehdotuksen johdanto-osaan on kirjattu, että merellä sijaitsevien putkien osalta direktiiviä pitäisi soveltaa jäsenvaltioiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä. Direktiivin verkkoon pääsyä koskevat säännökset sekä siirtoverkon hallintaa ja omistusta koskevat eriyttämissäännökset koskisivat myös kolmansiin maihin suuntautuvia yhdysputkia. Jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten sääntelytoimivalta ulotettaisiin kolmansiin maihin suuntautuviin yhdysputkiin. Näille annettaisiin toimivalta tehdä sääntely-yhteistyötä kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten kanssa. (TEM hallitusneuvos Arto Rajala 0295 064 828)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 31.5.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto antoi erivapauden ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista kehityspolitiikan neuvonantaja, kasvatustieteen tohtori Jyrki Pulkkiselle. (UM lakimies Eeva Winter 0295 350 739)

Kehityspolitiikan neuvonantaja Jyrki Pulkkinen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien. (UM lakimies Eeva Winter 0295 350 739)

Oikeustieteen kandidaatti Wivi-Ann Wagello-Sjölund sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2018 lukien. (SM erityisasiantuntija Hanne Huvila 0295 488 313)

Oikeustieteen maisteri Heidi Lempiö sisäministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2018-30.6.2020, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (SM johtava asiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Jarkko Paldanius liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.7.2018 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Yhteiskuntatieteiden maisteri, filosofian tohtori Antti Saastamoinen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 6.8.2018 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Oikeustieteen maisteri, erityisasiantuntija Sini Pietilä ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 1.6.2018 lukien. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 23/2018 vp). Lakia muutetaan siten, että lain valvonta- viranomaisten toimivalta kattaa nimenomaisesti myös Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetut Ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhteisöt sekä kiinteistönvälittäjät ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet. Rahapeliyhteisöjen sekä rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja välittävien elinkeinonharjoittajien ja yhteisöjen valvonnasta vastaa Poliisihallitus. Kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonnasta vastaa aluehallintovirasto. Laki tulee voimaan 4.6.2018. (SM erityisasiantuntija Elina Rantakokko 0295 488 611)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 25/2018 vp). Arvonlisäverolakiin tehdään arvoseteleiden arvonlisäverotusta koskevasta Euroopan unionin direktiivistä johtuvat muutokset. Lakiin lisätään arvosetelin ja sen pääluokkien määritelmät. Perusmääritelmällä tehdään ero muun muassa yleisiin maksuvälineisiin, joiden liikkeellelasku ja hoitaminen on lähtökohtaisesti veroton rahoituspalvelu. Arvoseteleiden myyntiä ei pidetä siihen liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnistä erillisenä tavaroiden tai palvelujen myyntinä. Yksikäyttöarvoseteliin liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnistä saatua vastiketta pidetään näiden hyödykkeiden myynnistä saatuna ennakkomaksuna eli vero suoritetaan maksuhetkellä. Arvonlisävero monikäyttöarvoseteliin liittyvien hyödykkeiden myynnistä suoritetaan vasta setelin lunastushetkellä. Lakiin lisätään myös säännökset tietynlaisten yksikäyttöarvosetelien ketjumyynnistä sekä omaan lukuun myytyihin arvoseteleihin liittyvien hyödykemyyntien veron perusteesta. Laki tulee voimaan 1.1.2019. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 0295 530 201)

Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 18 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta, laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 b §:n muuttamisesta, laki maksulaitoslain 39 §:n muuttamisesta ja laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 38/2018 vp). Finanssivalvonnalla on mahdollisuus hyödyntää tehtäviensä suorittamiseksi Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia velvoitteidenhoitoselvityksiä. Lisäksi tehdään lainsäädäntömuutoksia Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän Financial Action Task Forcen (FATF) suositusten huomioon ottamiseksi. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen voi hyödyntää asiakkaasta tai tämän tosiasiallisesta edunsaajasta eri tietolähteistä saatavilla olevia tietoja asiakasta koskevan riskiarvion laatimiseksi ja ylläpitämiseksi, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä ilmoitusvelvollisuuden ja selonottovelvollisuuden täyttämiseksi. Muutos mahdollistaa muun muassa asiakasta koskevan kielteisen uutisoinnin huomioimisen asiakassuhteessa. Lait tulevat voimaan 5.6.2018. Kuitenkin Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta annettavan lain 6 §:n 1 momentin 23 kohta tulee voimaan 1.1.2019. (VM lainsäädäntöneuvos Armi Taipale 0295 530 399)

Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta (HE 39/2018 vp). Koska koiraveroa koskeva lainsäädäntö on vanhentunutta ja kunnat ovat omilla toimillaan luopuneet koiraveron määräämisestä, koiraverolain voimassaololle ei ole enää perusteita. Laki tulee voimaan 15.6.2018. (VM neuvotteleva virkamies Timo Annala 0295 530 318)
Uutinen

Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 27/2018 vp). Maatalouden rakennetuista annetun lain 13 pykälää muutetaan siten, että pykälän 1 momentin mukaan nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää, jos tukea on haettu 24 kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. Samoin porotalouden rakennetuista annetun lain 11 pykälää muutetaan siten, että pykälän 1 momentin mukaan nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea voidaan myöntää, jos tukea on haettu 24 kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. Lait tulevat voimaan 5.6.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Mika Saari 0295 162 134)

Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä, laki saatavien perinnästä annetun lain 10 a §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 206/2017 vp). Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä korvaa nykyisen perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain. Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo perintätoiminnan harjoittajia ja voi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan perintätoimintaan pakkokeinoin. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. (TEM lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen 0295 048 932)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) tehtyjen muutosten hyväksyminen. Kaikki muutokset ovat teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (LVM hallitusneuvos Katja Viertävä 0295 16001)

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset ovat teknisiä. (LVM ylitarkastaja Vilja Klemola 0295 342 905)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Abujan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pirjo Suomela-Chowdhuryn edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM lakimies Eeva Winter 0295 350 739)

Ulkoasiainneuvos Jyrki Pulkkinen Abujassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM lakimies Eeva Winter 0295 350 739)
Tiedote

Addis Abeban suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Helena Airaksisen sivuakkreditointi Etelä-Sudaniin. (UM lakimies Eeva Winter 0295 350 739)
Tiedote

Everstiluutnantti Matti Juhani Laakkoselle puolustusasiamiehen tehtävään Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Peking ja eversti Asko Heikki Tapani Kopran määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Kiinaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan 1.8.2018 lukien asemapaikkana Peking, everstiluutnantti Lars Niclas von Bonsdorffille puolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavallassa ja Alankomaissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Berliini ja everstiluutnantti Marko Valtteri Kivelän määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavaltaan ja Alankomaihin 1.8.2018 lukien asemapaikkana Berliini, everstiluutnantti Janne Miika Ilomäelle puolustusasiamiehen tehtävään Isossa-Britanniassa ja Irlannissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Lontoo ja everstiluutnantti Pasi Viljami Saarikosken määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Isoon-Britanniaan ja Irlantiin 1.8.2018 lukien asemapaikkana Lontoo, everstiluutnantti Janne-Pekka Sarpomalle puolustusasiamiehen tehtävään Norjassa, Tanskassa ja Islannissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Oslo, everstiluutnantti Ville-Pentti Poutulle puolustusasiamiehen tehtävään Itävallassa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Wien sekä komentajakapteeni Jukka-Pekka Antero Mustoselle puolustusasiamiehen tehtävään Kazakstanissa, Tadzhikistanissa, Kirgisiassa ja Uzbekistanissa sekä apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Venäjällä ja Valko-Venäjällä annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Pasi Petteri Tolvaselle apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2018 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja komentaja Jussi Kaukonpoika Jämsénin määrääminen apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvaltoihin 1.8.2018 lukien asemapaikkana Washington D.C. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

 
Sivun alkuun