Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.5.2017 13.45
Tiedote 209/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 4.5.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 44/2017 vp) eduskunnalle laiksi saamen kielilain muuttamisesta. Saamen kielilakia ehdotetaan tarkistettavaksi maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen johdosta siten, että saamelaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaan kuuluvat kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ja kulttuuri-itsehallinnon edellytykset turvataan uudistuksen jälkeenkin. Lisäksi lakiin tehtäisiin muussa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi tarpeelliset korjaukset. Lisäksi laista poistettaisiin viittaus saamelaiskäräjistä annettuun lakiin saamelaisten määritelmän osalta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2017. (OM neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen 0295 150 322)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 45/2017 vp) eduskunnalle tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi. Tullin tehtäväksi säädetty tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus ehdotetaan siirrettäväksi Verohallinnon tehtäväksi siltä osin kuin kyse on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tekemistä tuonneista. Tulli valvoisi kuitenkin tältäkin osin arvonlisäveron oikeellisuutta tulliselvitykseen liittyvän valvonnan yhteydessä ja vastaisi rikostutkinnasta. Tullille jäisi maahantuontien arvonlisäverotus muiden kuin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Tulli vastaisi myös sellaisten luonnollisten henkilöiden tekemien tuontien verotuksesta, jotka eivät liity tuojan liiketoimintaan, sekä tullisäännösten vastaisen tuonnin verotuksesta. Verohallinnon vastuulle siirrettävässä maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovellettaisiin yleisiä arvonlisäverolain, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja veronkantolain verotusmenettelyä ja veronkantoa koskevia säännöksiä. Tuojat ilmoittaisivat tuonnista suoritettavan veron oma-aloitteisesti veroilmoituksellaan niin kuin muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Tuonnista suoritettava vero kohdennettaisiin samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jäisi veroa maksettavaksi. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset Tullin Verohallinnolle annettavista tiedoista ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin Verohallinnon Tullille annettavista tiedoista. Säännösehdotuksia sovellettaisiin pääsääntöisesti myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tuonneissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 0295 530 201)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 46/2017 vp) eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira voisi myöntää hakemuksesta rajoitetun, määräaikaisen oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut lääkärin perustutkinnon sellaisessa EU- tai ETA-valtiossa, jossa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen. Ammatinharjoittamisoikeus edellyttäisi lisäksi, että luvan saanut toimii kirjallisesti nimetyn laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Määräaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden ehtona aikaisemmin ollut ehto lääketieteen opintojen aloittamisesta ennen vuotta 2012 ehdotetaan poistettavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2017. (STM ylilääkäri Teppo Heikkilä 0295 163 238)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.5.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Puolustusvoimien turvamiehen voimankäyttövälineistä ja suojavarusteista. Asetuksessa säädetään niistä voimankäyttövälineistä ja suojavarusteista, joita Puolustusvoimien erityiskoulutettu virkamies voi käyttää turvaamistehtävissä. Asetus tulee voimaan 9.5.2017. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja tulee voimaan 15.5.2017 niin kuin siitä on sovittu. Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 15.5.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Hirvivahinkojen maastossa suoritettavaa arviointimenetelmää yksinkertaistetaan. Mittauksissa lasketaan jatkossa ainoastaan kasvatettavaksi tarkoitetut puut kaikkien puiden sijaan ja tämän vuoksi asetuksen liitteessä 2 esitettyjä laskentakaavoja muutetaan vastaavasti. Asetuksen liitteen 1 puulajikohtaisia vaurioluokkia yhdistetään. Lisäksi otetaan käyttöön uusimmat summa-arvomenetelmän aputaulukot ja määritetään riistavahinkolain edellyttämät kolmen vuoden määräajoin tarkistettavat poronhoitoalueen vasontaprosentti ja paliskunnittain arvioidut vasakuolleisuusprosentit. Asetus tulee voimaan 15.5.2017. (MMM ylitarkastaja Jussi Laanikari 0295 162 432)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/719) ajoneuvojen suurimmista mitoista ja massoista ajoneuvojen rakennetta koskevilta osiltaan. Se sallii vaihtoehtoisia käyttövoimia (kaasu, sähkö) käyttäville ajoneuvoille lisäpainoa asianomaisen vaihtoehtoisen käyttövoiman tarvitseman painon verran sekä ajoneuvojen pituuteen pienet lisäykset ilmanvastuksen pienentämiseksi, ja lisäksi siinä on pieniä muutoksia merikonttien kuljettamisen ja perävaunujen kytkennän helpottamiseksi. Asetus tulee voimaan 7.5.2017. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä. Asetuksella tarkennetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä esteettömyyttä koskevaa olennaista teknistä vaatimusta. Se korvaa nykyisen asetustasoisen sääntelyn rakennuksen esteettömyydestä. Asetuksella erotetaan rakennuksen esteettömyyttä koskevat velvoittavat säännökset ja ohjeet selkeästi toisistaan ja selkeytetään vaatimusten sisältöä, mikä edistää säännösten soveltamisen ennakoitavuutta ja yhtenäisyyttä. Asetuksella toteutetaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman rakennusten esteettömyyteen liittyvät kirjaukset ottaen kuitenkin huomioon perustuslain ja YK:n vammaisyleissopimuksen vaatimukset. Asetuksella kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 53 pykälä, jossa säädetään liikkumisesteettömästä rakentamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (YM hallitussihteeri Meri Pensamo 0295 250 055)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 4.5.2017 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää puolustusvoimille lupa saada lunastamalla hankkia Metsähallituksen omistukseen puolustusvoimien käyttöön Kouvolan kaupungissa sijaitsevat kaksi loma-asuinkiinteistöä (Lähderanta 286-440-3-38 ja Mariniemi 286-440-3-39). Kiinteistöt sijaitsevat Vekaranjärven ampumaradan melualueella. (PLM ympäristöneuvos Matias Warsta 0295 140 450)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.5.2017 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Päivi Laivola Donin de Rosière ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.6.2017 lukien sekä lähetystöneuvos Anna-Kaisa Heikkinen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2016 vp). Lakia täsmennetään niin, että voidaan varmistaa omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jaossa toimintaan osallistuvien viranomaisten kesken. Toimeksiantajien velvollisuutta perehdyttää ja kouluttaa yhteispalvelun palveluneuvojia sekä antaa näille asiantuntijatukea täsmennetään ja laajennetaan. Yhteispalvelussa hoidettavien tehtäviä uudistetaan ja sääntelyssä korostetaan sähköisten palveluiden käyttöä sekä käytön neuvontaa ja tukea. Lakiin lisätään säännökset uusista yhteispalvelun antamisen tavoista. Palveluja voidaan antaa käyntiasioinnin lisäksi tieto- ja viestintäteknisten käyttöyhteyksien avulla ja käyttäen hyväksi myös palvelumenettelyjä ja -keinoja, jotka eivät edellytä kiinteää toimitilaa. Yhteispalvelussa voidaan lisäksi järjestää teknisen käyttöyhteyden avulla asiakkaalle pääsy toimeksiantajan antamaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Yhteispalvelusopimuksen sisältöä koskevaa sääntelyä päivitetään ja lisätään sopimista edellyttävien asioiden luetteloon teknisen käyttöyhteyden käyttöön, salassa pidettävien tietojen käsittelyyn sekä kielellisten oikeuksien turvaamiseen liittyvät asiat. Myös yhteispalvelurekisteriä koskevaa sääntelyä täsmennetään. Lisäksi ohjausjärjestelmää uudistetaan siten, että valtiovarainministeriön tukena ohjauksessa toimii valtioneuvoston asettama yhteispalvelun neuvottelukunta. Myös toimeksiantajien ja niitä ohjaavien viranomaisten toimivaltaa ja vastuuta palveluiden ohjauksessa, seurannassa ja valvonnassa vahvistetaan. Laki tulee voimaan 1.6.2017. (VM hallitusneuvos Ilkka Turunen 0295 530 097)
Tiedote 5.5.

Laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 22/2017 vp). Tieliikennelakiin lisätään ajoneuvojen suurimpia sallittuja massoja ja mittoja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät säännökset ajoneuvon painon etätunnistusjärjestelmästä ja kontin ja vaihtokorin painoa koskevien tietojen antamisesta kuormaa kuljettavalle liikenteenharjoittajalle ja valvoville viranomaisille. Laki tulee voimaan 7.5.2017. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, laki luonnonsuojelulain 65 §:n muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 39 ja 83 §:n muuttamisesta, laki vesilain muuttamisesta, laki maa-aineslain muuttamisesta, laki kaivoslain 34 ja 56 §:n muuttamisesta, laki ydinenergialain 23 ja 25 §:n muuttamisesta, laki maantielain 18 ja 29 §:n muuttamisesta, laki ratalain 11 ja 24 §:n muuttamisesta, laki ilmailulain 79 §:n muuttamisesta, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta ja laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 259/2016 vp). Laeilla pannaan täytäntöön tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan unionin direktiivin 2011/92/EU muutos (2014/52/EU) sekä sujuvoitetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja eräitä muita ympäristöllisiä menettelyjä. Lait tulevat voimaan 16.5.2017. (YM hallitussihteeri Eriika Melkas 0295 250 170)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan ja päättäisi ilmoituksen antamisesta sekä vahvistaisi lain matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain merilain muuttamisesta ja lain valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta (HE 271/2016 vp). Pöytäkirjalla määrätään muun muassa rahdinkuljettajan vastuusta ja vakuuttamisvelvollisuudesta matkustajien ja matkatavaran kansainvälisissä merikuljetuksissa. Euroopan unionissa pöytäkirjan aineelliset määräykset on pääosin sisällytetty merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksissa annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (ns. Ateena-asetus), jota sovelletaan kansainvälisten kuljetusten lisäksi myös eräisiin kotimaan merikuljetuksiin. Pöytäkirjan ja Ateena-asetuksen mukainen sääntely ulotetaan Suomessa koskemaan myös sisävesiliikennettä ja kotimaan meriliikennettä pienemmillä matkustaja-aluksilla. Tällöin rahdinkuljettajan vastuu on yhtenäinen riippumatta siitä, onko kuljetus tapahtunut sisävesillä vai merialueilla, mikä on matkustajan oikeusturvan kannalta perusteltua. Lisäksi varustajan vastuun yleistä enimmäismäärää matkustajiin kohdistuvista henkilövahingoista nostetaan vastaamaan Ateena-asetuksen mukaista rahdinkuljettajan pakollisen vakuutuksen määrää 250 000 erityistä nosto-oikeutta (SDR). Muutoksella parannetaan matkustajien oikeutta korvauksiin. Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymiskirjan tallettamisen jälkeen annettava ilmoitus: Suomi käyttää merioikeudellisia vaateita koskevaan vastuun rajoittamisesta vuonna 1976 tehdyn yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1996 pöytäkirjalla, 15 artiklan 3 bis kohdan mukaista mahdollisuutta ja säätää kansallisesti vastuunrajoitusjärjestelmän, jota sovelletaan aluksen matkustajien kuolemasta ja ruumiinvammasta johtuviin vaatimuksiin. Suomen kansallisen lainsäädännön mukainen korkeampi vastuun raja aluksen matkustajien kuolemasta ja ruumiinvammasta johtuvien vaatimusten osalta on 250 000 erityisnosto-oikeutta. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana saman aikaan kun pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehdyt muutokset sekä vahvistaisi lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 3/2017 vp). Merenkulun ympäristönsuojelulakia muutetaan yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten edellyttämällä tavalla. Lakiin tehdään myös eräitä Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämiä muutoksia. Lakiin lisätään myös säännökset hyväksyttyjen luokituslaitosten toimivallasta antaa aluksille todistuskirjoja sekä eräitä hyväksyntöjä. Keskeisiä muutoksia ovat vuonna 2011 hyväksytyt muutokset käymäläjätevesiä koskevaan yleissopimuksen IV liitteeseen, jossa Itämeri nimetään käymäläjätevesipäästöjen erityisvalvonta-alueeksi, sekä kiinteitä jätteitä koskevan V liitteen kokonaisuudistus. Yleissopimuksen I liitteen muutokset liittyvät öljysäiliöalusten lastinsiirtoja koskeviin määräyksiin. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainneuvos Päivi Laivola Donin de Rosièren valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Wienissä 1.6.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkösen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä. (OKM opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen 0295 330 247)

Polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskevan säännöstön pakottavien osien ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XIV luvun hyväksyminen. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Lakimies Hannele Vettaisen määrääminen työtuomioistuimen asiantuntijajäseneksi 1.6.2017 lukien 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Teheranin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Harri Kämäräisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017 ja Windhoekin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anne Salorannan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Keijo Norvanto Teheranissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilä Windhoekissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään sekä ulkoasiainneuvos Anna-Kaisa Heikkinen Ramallahissa olevan yhteystoimiston päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Kairon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Laura Kansikas-Debraisen sivuakkreditointi Sudaniin. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Määräaikainen oikeusneuvos, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helander 1.6.2017 lukien, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa Tornikoski 1.8.2017 lukien, määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTL, OTK, VT Timo Tuomas Kuokkanen 1.9.2017 lukien ja määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK Taina Tuulikki Pyysaari 1.10.2017 lukien korkeimman hallinto-oikeuden neljään oikeusneuvoksen virkaan. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa Tornikoski 1.7.-31.7.2017, määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTL, OTK, VT Timo Tuomas Kuokkanen 1.7.-31.8.2017, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK Taina Tuulikki Pyysaari 1.7.-30.9.2017, määräaikainen oikeusneuvos, apulaisoikeuskansleri, OTL, OTK, LLM, VT Mikko Ilari Puumalainen 1.7.-31.12.2017, määräaikainen oikeusneuvos, esittelijäneuvos, OTT, OTL, OTK, VT Anne Johanna Nenonen 1.7.-31.12.2017, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori Pekkala 1.7.-31.12.2017, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, LLM, VT Maarit Leila Elina Lindroos 1.7.-31.12.2017, määräaikainen apulaisprofessori, esittelijäneuvos, OTT, OTL, OTK Kirsti Anneli Kurki-Suonio 1.8.-31.12.2017, valiokuntaneuvos, OTL, OTK, MMK Jaakko Ilmari Autio 1.8.-31.12.2017 ja johtava hallintovirkamies, OTT, OTL, OTK, LLM, VT Pekka Sakari Aalto 1.9.-31.12.2017 korkeimman hallinto-oikeuden kahdeksaan määräaikaisen oikeusneuvoksen virkasuhteeseen. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Majuri Sami Roikonen puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan 21.8.2017-31.12.2021. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Komentaja Jyri Kopare puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2017-31.5.2020. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

 
Sivun alkuun