Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.5.2015 13.35
Tiedote 231/2015

Valtioneuvosto päätti myöntää vientiluvan Sako Oy:lle. Vientiluvan perusteella yritys saa viedä kymmenen kappaletta Sako TRG tarkkuuskivääreitä ja niiden varusteita Turkmenistanin puolustusministeriölle. Päätös tehtiin äänin 9-1.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 7.5.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 1/2015 vp) eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta. Esityksellä pannaan täytäntöön luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 55 artikla ja osin talletussuojadirektiivin muutosdirektiivin edellyttämät muutokset. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin lisätään säännös alentamiskelpoisten velkojen arvonalentamisen ja muuntamisen tunnustamisesta sopimuksissa. Sijoituspalvelulakia ehdotetaan muutettavan siten, että vain sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka kuuluvat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain soveltamisalaan, olisi laadittava luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu elvytyssuunnitelma. Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain säännöksiä maksusitoumuksen käytöstä ja talletussuojamaksujen määräytymisestä täsmennettäisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Armi Taipale 0295 530 399)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.5.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Varastokirjastosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetuksen 7 § muutetaan siten, että se vastaa sanamuodoltaan valtion virkamieslain 8 §:n 2 momentissa valtion virastojen johtajien erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusvaatimukset olisivat ”ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.” Asetus tulee voimaan 1.6.2015. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että asetus koskee ainoastaan elinkeinonharjoittajien ja paliskuntien alkutuotantoon liittyviä investointeja. Tukea ei kuitenkaan myönnetä sellaisiin investointeihin, jotka koskevat kalastusta, vesiviljelyä, metsätaloutta tai muuta kuin alkutuotantoa koskevaa toimintaa taikka porojen tai maan hankintaa. Rahoittaminen tuen kohteiden osalta rajoitetussa muodossa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) nojalla koskee vuotta 2015. Vuodesta 2016 alkaen porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukia on tarkoitus myöntää porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) nojalla. Asetus tulee voimaan 25.5.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 0295 162 252)

Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan alkamisesta. Asetuksella avataan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisten investointitukien haku lukuun ottamatta maanhankintaa, porojen ja muiden elävien eläinten hankintaa ja poroteurastamoja koskevia taikka kalastukseen, vesiviljelyyn, metsätalouteen tai muuhun kuin alkutuotantoon liittyviä investointeja. Lisäksi avataan tutkimusrahoituksen haku. Tukihaku on ollut asuntorahoitusta lukuun ottamatta suljettuna 8.12.2014 alkaen tukijärjestelmän muuttamiseksi. Asetus tulee voimaan 25.5.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 0295 162 252)

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjassa on määräykset taimenen vapautuspakosta, kiinteiden pyydysten kalapesän päivittäisestä koennasta, siian kulkuverkkokalastusta koskevan kauden myöhentämisestä alkamaan elokuun alusta, siian verkkokalastuksen sallimisesta Könkämäenossa aikavälillä 15.9.-30.9., enintään yhden kulkuverkon käyttöä koskevasta säännöstä, lohen ja siian lippokalastuskaudesta ja siikalipon rakenteesta sekä mateen kalastuksen sallimisesta jokialueella aikavälillä 15.9.-15.12. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa 1.6.2015 lukien. Pöytäkirja ja asetus tulevat voimaan 11.5.2015. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)

Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tuli voimaa 1.3.2015. Asetus tulee voimaan 11.5.2015. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 0295 342 563)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 7.5.2015 seuraavat päätökset:

Päätös valtuuttaa osastopäällikkö Pekka Puustinen tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikkö Sari Lehtiranta allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välinen sopimus Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamisesta ja hyväksyä sanottu sopimus. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lainsäädäntöehdotukset siitä, että valvontaviranomaiselle annetaan toimivalta keskeyttää alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavan henkilön ajo, vaikka teko ei sellaisenaan täyttäisi rattijuopumusrikoksen tunnusmerkistöä. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen, jossa sekä perustunnusmerkistön mukaisen rattijuopumuksen että törkeän rattijuopumuksen promillerajan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti eri näkökohdat huomioon ottaen. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen rattijuopumuksen rangaistuskäytännöstä. Selvityksessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota kuolemantapauksiin päätyneiden rattijuopumusten rangaistuskäytäntöön ja vähimmäis- ja enimmäisrangaistuksiin. 5. Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa nuorten rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitusta ja siihen liittyviä jatkotoimia. 6. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee uuden kokonaisvaltaisen periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (OM apulaisosastopäällikkö Lena Andersson 0295 150 244)

Päätös myöntää vientilupa Sako Oy:lle. Vientiluvan perusteella yritys saa viedä kymmenen kappaletta Sako TRG tarkkuuskivääreitä (Sako TRG-22 cal. 308 Win 4 kappaletta, Sako TRG-42 cal. 338 LM 4 kappaletta ja Sako TRG M10 cal. 338 2 kappaletta) ja niiden varusteita (mm. suujarruja, etutukia, äänenvaimentimia, lippaita, kiikaritähtäimiä, laserosoittimia ja huoltosarjoja) Turkmenistanin puolustusministeriölle. (PLM kaupallinen neuvos Olli Ruutu 0295 140 410)

Päätös hylätä Iitin kunnan ehdotus maakuntajaon muuttamiseksi. Iitin kunta on ehdottanut, että se siirrettäisiin Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan. (VM finanssineuvos Teemu Eriksson 0295 530 177)
Tiedote

Päätös oikeuttaa valtiovarainministeriö luovuttamaan yhteensä 443 valtion omistamaa Fingrid Oyj:n A-sarjan osaketta Huoltovarmuuskeskukselle, Huoltovarmuuskeskus luovuttamaan Suomen valtiolle, valtiovarainministeriön edustamana, vaihdossa 14 050 846 Gasum Oy:n osaketta sekä valtiovarainministeriö luovuttamaan mainittujen Gasum Oy:n osakkeiden hallinnan valtioneuvoston kanslialle. (VM lainsäädäntöneuvos Asta Niskanen 0295 530 301)

Päätös oikeuttaa Valtiokonttori myymään Suomen valtion omistamat Anvia Oyj:n osakkeet Elisa Oyj:lle tai sen määräämälle taholle 2 000 euron kappalehinnalla ja sopimaan kaupan tarkemmat yksityiskohdat. Anvia Oyj (ent. Vaasan Läänin Puhelin Oy) on tieto-, viestintä- ja turvateknologian palveluita ja tuotteita tarjoava konserni sekä tietoliikenneoperaattori. Suomen valtio omistaa 801 Anvia Oyj:n osaketta. Valtion omistamat puhelinosakkeet ovat keskitetty pääasiallisesti Valtiokonttoriin. Elisa Oyj on tehnyt ostotarjouksen valtion omistamista Anvia Oyj:n osakkeista 6.3.2015 hintaan 2 000 euroa/osake. Elisa Oyj on lisäksi tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille hintaan 2 000 euroa osakkeelta. Julkinen ostotarjous alkoi 15.4.2015 ja päättyy 8.5.2015. Valtio on saanut Anvia Oyj:n osakkeista neljä muuta tarjousta, jotka ovat hinnaltaan lähes samanlaisia. Koska valtio on Solidium Oy:n kautta merkittävä omistaja Elisa Oyj:ssä, on valtion edun mukaista myydä osakkeet Elisa Oyj:lle tai sen määräämälle taholle. Omistusoikeus Anvia Oyj:n osakkeisiin siirtyy Elisalle kauppakirjan ehtojen mukaisesti. (VM neuvotteleva virkamies Juha Halonen 0295 530 435)

Päätös talousarvion momentin 32.30.45 (Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen) vuoden 2015 myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta äkillisten rakennemuutosten alueille. Momentilla 32.30.45 on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin käytettävissä myöntämisvaltuutta yhteensä 21 678 000 euroa. Valtuudesta 3 000 000 euroa on momentin perustelujen mukaan tarkoitus käyttää äkillisten rakennemuutosten alueilla ja toimialoilla. Vuoden 2015 lisätalousarviossa momentille myönnettiin 20 000 000 euron lisävaltuus käytettäväksi elinkeinorakenteen ennakoivaan uudistamiseen sekä rakennemuutosten hallintaan. Momentilla on lisäksi käytettävissä vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtynyttä jakamatta olevaa äkillisten rakennemuutosten alueille ja toimialoille tarkoitettua valtuutta 6 474 876 euroa. Päätöksellä jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille momentin 32.30.45 vuoden 2015 valtuudesta yhteensä 20 000 000 euroa käytettäväksi äkillisten rakennemuutosten alueilla. Jaettava valtuus sisältää valtion vuoden 2015 talousarvion mukaisen 3 000 000 euron valtuuden, vuoden 2015 lisätalousarvion mukaisesta 20 000 000 euron valtuudesta 10 600 000 euroa sekä vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyneestä valtuudesta 6 400 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan päättämään momentin 32.30.45 vuoden 2015 jakamattoman 18 152 876 euron valtuuden käytöstä. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin valtuuksiin. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 0295 063 684)
Tiedote

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Milla Mustamäki valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Merituuli Mähkä valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.5.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen). Euroopan unionin komissio on 18.3.2015 antanut ehdotuksen säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta; COM(2015) 129 final. Neuvosto antoi 9.12.2014 direktiivin 2014/107/EU direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla. Se laajensi automaattisen tietojenvaihdon kaikkiin tuloihin OECD:n neuvoston heinäkuussa 2014 julkaiseman globaalistandardin mukaisesti. Direktiivin 2014/107/EU soveltamisala on direktiivin 2003/48/EY soveltamisalaa laajempi ja direktiivissä säädetään, että jos direktiivien soveltamisalat ovat päällekkäiset, direktiivi 2014/107/EU saa etusijan. Eräissä harvoissa tapauksissa sovelletaan direktiiviä 2003/48/EY mutta nämä tapaukset, samoin kuin Itävallan osalta edellytetyt erityisjärjestelyt, on otettu huomioon ehdotetun kumoamissäännöksen voimaantulomääräyksissä. Siirtymäajan jälkeen direktiiviä 2003/48/EY ei enää tarvita. Ehdotuksen 1 artiklan 1 kohdan mukaan säästödirektiivi kumottaisiin 1.1.2016 alkaen. Direktiivin 2014/107/EU soveltaminen alkaa sen 2 artiklan mukaan vuoden 2016 alusta, mikä varmistaa sen, että rahoitustilitiedot ilmoitetaan keskeytyksettä. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (verotuksen alan tietojenvaihtodirektiivin muuttaminen). Euroopan unionin komissio antoi 18.3.2015 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, COM(2015) 135 final. Ehdotuksen mukana pakollinen automaattinen tietojenvaihto olisi laajennettava sellaisiin verotusta koskeviin ennakkopäätöksiin, jotka liittyvät rajatylittäviin tilanteisiin ja rajatylittävien liiketoimien siirtohinnoittelua koskeviin ennakkohinnoittelusopimuksiin. Tiedot olisi annettava komissiolle sekä muille jäsenvaltioille, jotka voisivat tarvittaessa pyytää lisätietoja määrittääkseen, mitä päätös vaikuttaa niiden verotukseen, ja mahdollisesti suorittaa tarvittavat toimenpiteet. Ehdotuksen 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden olisi saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 31.12.2015. Uusien säännösten soveltamisen alkuajankohdaksi ehdotetaan 1.1.2016. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.5.2015 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Tarja Fernández ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki vaalilain muuttamisesta (HE 290/2014 vp). Kunnallisvaalien nimi muutetaan kuntavaaleiksi ja kuntavaalien vaalipäivä siirretään vaalivuoden huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan uuden aikataulun mukaisesti vuonna 2017. Vaalilain vaalipiirejä koskeva pykälä tarkistetaan vastaamaan vuoden 2015 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Laki tulee voimaan 1.6.2015. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 0295 150 128)
Tiedote

Laki rikoslain muuttamisesta (HE 263/2014 vp). Rikoslakia muutetaan yhtenäistämällä järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevia säännöksiä. Säännöksissä on kysymys rikoksen tekemisestä osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Laki tulee voimaan 1.10.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa yhtenäistettyjen järjestäytynyttä rikollisuutta koskevien rikoslain säännösten soveltamista ja toimivuutta, ja jos aihetta ilmenee, ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ja rikosvastuun toteutumisen tehostamiseksi. (OM lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala 0295 150 486)

Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä, laki valtion virkamieslain muuttamisesta, laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki hovioikeuslain muuttamisesta, laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, laki markkinaoikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain muuttamisesta ja laki sotilasoikeudenkäyntilain 12 §:n muuttamisesta (HE 224/2014 vp). Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin merkitään tuomareiden sidonnaisuuksia koskevat tiedot, myönnetyt sivutoimiluvat sekä sivutoimista maksetut tietyn määrän ylittävät palkkiot. Julkiset tiedot ovat kansalaisten saatavilla yleisessä tietoverkossa. Lisäksi tuomareiden sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevaa sääntelyä täsmennetään erityisesti välimiehenä toimimisen osalta. Tuomareiden lisäksi myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten on ilmoitettava ja rekisteröitävä sidonnaisuutensa. Hovioikeuden ja vakuutusoikeuden välijohdon tehtävät muutetaan määräaikaisiksi. Hovioikeuden presidentti ja vakuutusoikeuden ylituomari määräävät tuomarin osaston johtajan tehtävään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi päätösvalta työtuomioistuimen hallinto- ja talousasioissa keskitetään työtuomioistuimen presidentille. Lait tulevat voimaan 1.10.2015. Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaantulosta säädetään kuitenkin erikseen lailla. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat säännökset sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden ulottamisesta tuomioistuinten lautamiehiin. (OM ylitarkastaja Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta, laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta ja laki voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta (HE 297/2014 vp). Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain soveltamisalaa muutetaan siten, että lakia voidaan jatkossa soveltaa sotilaallisen kriisinhallinnan lisäksi sotilaiden lähettämiseen sotilastehtävään muuhun kansainväliseen kriisinhallintaan. Puolustusministeriö voi ulkoasiainministeriötä kuultuaan päättää myös yksittäisten sotilaiden lähettämisestä. Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettuun lakiin lisätään säännös, joka mahdollistaa Yhdistyneiden Kansakuntien sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevien yhteistyöpöytäkirjojen kansallisen käsittelyn ja voimaansaattamisen valtioneuvoston asetuksella. Lait tulevat voimaan 1.6.2015.  Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että ministeriöiden väliselle viranomaisyhteistyölle luodaan kriisinhallinnassa selkeä toimintamalli ja että valtioneuvosto antaa ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen tällaisen toimintamallin perustamisesta ja toimintatavasta vuoden 2015 loppuun mennessä. (PLM esittelijä Kosti Honkanen 0295 140 607)

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 309/2014 vp). Eräitä vapaasta sivistystyöstä annetun lain koulutuksen järjestämistä ja valtionosuutta koskevia säännöksiä muutetaan ja selkeytetään. Kansanopiston ylläpitäjän, jonka ylläpitämisluvassa määritellyn pääasiallisen koulutustehtävän muodostaa vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, korkeammasta valtionosuusprosentista luovutaan. Kansanopiston korottamaton yksikköhinta on oppilaitoksen ulkopuolella asuvan opiskelijan yksikköhinta. Opintokeskusten opintokerhoja varten myönnettävästä erillisestä valtionosuudesta luovutaan. Opintokerhotuntien kustannukset otetaan huomioon opintokeskusten yksikköhintoja laskettaessa. Lakiin otetaan säännökset kansanopistojen ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskusten koulutukseen sisältyvästä käytännön työtehtävissä järjestettävästä koulutuksesta. Kansanopistoilta ja valtakunnallisilta liikunnan koulutuskeskuksilta edellytetään opetussuunnitelman laatimista koulutuksista, jotka kestävät vähintään kahdeksan viikkoa tai sisältävät etäopetusta taikka työssä oppimista. Lakiin otetaan säännökset vapaan sivistystyön oppilaitosten keskimääräiseen yksikköhintaan tehtävästä euromääräisestä vähennyksestä. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)
Tiedote

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta, laki opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta ja laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 341/2014 vp).  Lasten päivähoidosta annettua lakia muutetaan ja samalla lain nimike muutetaan varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatuksen käsite otetaan käyttöön ja tavoitteet uudistetaan. Opetushallituksesta tulee varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto. Varhaiskasvatus sisällytetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimialaan. Lait tulevat voimaan 1.8.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uuden varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia sekä vaikutuksia laatuun ja ryhmäkokoihin ja ryhtyy varhaiskasvatuslain toisen vaiheen uudistamisen yhteydessä toimenpiteisiin laista puuttuvien keskeisten määritelmien täsmentämiseksi, jotta turvataan lasten kokonaisvaltainen hoiva, kasvu ja kehitys. Hallituksen tulee antaa asiasta sivistysvaliokunnalle selvitys vuoden 2017 keväällä. (OKM hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295 330 408)
Tiedote

Laki metsästyslain 33 §:n muuttamisesta (HE 312/2014 vp). Metsästyslain pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että karhun metsästys millä tahansa ihmisen luomalla ravintohoukuttimella voidaan tulkita metsästysrikokseksi. Jos karhun metsästykseen on myönnetty poikkeuslupa, karhua ei saa nurmipeltoa lukuun ottamatta ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu. Laki tulee voimaan 1.8.2015. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)

Laki laiva-apteekista (HE 325/2014 vp). Lakia laiva-apteekista sovelletaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkiin suomalaisiin aluksiin, joilla työskentelee laivaväkeä. Laki sisältää säännökset muun muassa laiva-apteekkia koskevista laivanisännän ja aluksen päällikön velvollisuuksista, laiva-apteekin sisällöstä, säilytyksestä, käytöstä ja tarkastuksesta sekä pelastusveneiden ja -lauttojen lääkkeistä ja hoitotarvikkeista ja niiden tarkastuksesta. Laki tulee voimaan 15.5.2015. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Lontoon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Huhtaniemen ja Lontoon suurlähetystön päälliköksi 1.9.2015 alkaen määrätyn, ulkoasiainneuvos Päivi Luostarisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (International Maritime Organization, IMO) Isossa-Britanniassa seuraavasti: ulkoasiainneuvos Pekka Huhtaniemi 31.8.2015 saakka sekä ulkoasiainneuvos Päivi Luostarinen 1.9.2015 alkaen. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Pekingin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Jari Gustafssonin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Suurlähettiläs Matti Lassilan (Beirut) sivuakkreditointi Irakiin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Tarja Fernández Nairobissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

 
Sivun alkuun