Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 7.7.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.7.2016 13.24
Tiedote 305/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 7.7.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 115/2016 vp) eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta. Sillä saatettaisiin voimaan rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyt korvaava sakon ja rikesakon määräämisestä vuonna 2010 annetussa laissa säädetty menettely. Lisäksi lailla pantaisiin voimaan eräät muut uudistukseen liittyvät lait, joiden mukaan niiden voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Osaa uudistukseen liittyvistä laeista ei myöhempien lainsäädäntömuutosten vuoksi pantaisi voimaan, vaan ne kumottaisiin uudistukseen liittyvän lainsäädännön tarkistamiseksi annettavilla laeilla. Osasta kumottavista laeista annettaisiin uudet asiallisesti samansisältöiset ehdotukset. Voimaanpanolaki ja muut ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295 150 500)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 116/2016 vp) eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköturvallisuuslaki. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston pienjännitedirektiivi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. Pienjännitedirektiivi ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi ovat osa Euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta. Direktiiveihin perustuvan sääntelyn lisäksi ehdotettuun lakiin sisältyisi myös kansallista sähköturvallisuussääntelyä. Esitetyllä sähköturvallisuuslailla varmistettaisiin sähkölaitteistojen rakentamisen sekä sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen käytön aikainen turvallisuus. Laissa säädettäisiin sähkölaitteistojen rakentamista sekä sähkölaitteistojen ja sähkölaitteiden huoltamista, korjaamista ja tarkastamista koskevista vaatimuksista, sähköalan töistä ja niiden valvonnasta sekä sähkövahinkojen korvaamisesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annettua lakia siten, että hissiturvallisuuslaki, painelaitelaki, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annettu laki, räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annettu laki ja sähköturvallisuuslaki kuuluisivat ilmoitetuista laitoksista annetun lain soveltamisalaan. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 0295 060 120)

Hallituksen esitys (HE 117/2016 vp) eduskunnalle painelaitelaiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi painelaitelaki. Lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston painelaitteita koskevat direktiivit. Painelaitteita koskevat direktiivit ovat osa Euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta. Direktiiveihin perustuvan sääntelyn lisäksi lakiin sisältyisi myös painelaitteita koskeva kansallinen sääntely. Laissa säädettäisiin painelaitteiden olennaisista turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, tarkastamisesta ja käytön aikaisesta valvonnasta. (TEM hallitussihteeri Sami Teräväinen 0295 060 088)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.7.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy 29.6.2016 vahvistettuihin lakeihin Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta. Asetuksella säädetään tarkemmin edellä mainituilla lainmuutoksilla luotavista Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin viroista. Asetus sisältää tarkemmat säännökset virkojen kelpoisuusvaatimuksista, nimittävästä tahosta sekä virkojen julistamisesta haettavaksi. Lisäksi apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virat lisätään asetuksen sisältämään luetteloon Puolustusvoimien viroista. Asetus tulee voimaan samanaikaisesti lakien kanssa 1.8.2016. (PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius 0295 140 603)

Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksesta kumotaan ja poistetaan ne kohdat, joista jatkossa säädetään hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa (571/2016) tai sen nojalla. Asetus tulee voimaan 15.7.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara 0295 530 023)

Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella siirretään eräitä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY-keskus) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus). Asetus tulee voimaan 15.7.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Radio- ja telepäätelaitedirektiivi on uudistettu huhtikuussa 2014 annetulla radiolaitedirektiivillä, joka saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä 17.6.2016. Lakiteknisistä syistä ja sääntelyn sujuvoittamiseksi tällaisia delegoiduissa yhteisösäännöksissä tarkennettavia vaatimuksia ei ole kirjattu lain tasolle tietoyhteiskuntakaareen (917/2014). Direktiiviin perustuvat velvoitteet voidaan kansallisesti panna täytäntöön myös alemman asteisella säädöksellä. Radiolaitedirektiivin 3 artiklan 3 kohdan vaatimusten sekä 5 artiklan mukaisten rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoitteiden kansallista täytäntöönpanoa varten tietoyhteiskuntakaaren 251 § 2 momentissa ja 252 § 2 momentissa on säädetty, että EU:n täytäntöönpanosäädöksissä erikseen määriteltyjen tiettyihin radiolaiteluokkiin kuuluvien laitteiden erityisistä vaatimuksista sekä rekisteröinti- ja merkintävelvoitteista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 11.7.2016. Asetuksen 2 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 12.6.2018 lähtien. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista. Asetuksella säädetään tupakointitilan rakenteellisista ja toimivuutta koskevista rakennusteknisistä vaatimuksista sekä ravitsemisliikkeen tupakointitilan vähimmäispinta-alasta. Tupakkalaissa säädetyn mukaisesti nykyinen ravitsemisliikkeiden tupakointitiloja koskeva sääntely laajenee koskemaan myös muita tupakointitiloja. Asetus tulee voimaan 15.8.2016. (STM johtaja Kari Paaso 0295 163 340)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momentin muuttamisesta. Asetusmuutos kohdistuu momentin 3 kohtaan, jossa säädetään kokonaan uusi vaatimus direktiivilaitoksen lupahakemuksen sisällölle. Lupahakemuksessa on vastedes esitettävä muiden tarvittavien tietojen ja asiakirjojen ohella tiivistelmä hakijan ympäristöluvan hakemista varten tarkastelemista tekniikoiden ja toimenpiteiden päävaihtoehdoista. Asetuksen muutoksella saatetaan kansalliseen lainsäädäntöön teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (teollisuuspäästödirektiivi) 12 artiklan 1 kohdan k alakohta. Asetus tulee voimaan 1.8.2016. (YM hallitusneuvos Oili Rahnasto 0295 250 244)

Valtioneuvoston asetus vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta. Asetuksella säädetään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoon hyväksyttävien 10 vuoden korkotukilainojen tarkemmista laina- ja tukiehdoista. Asetus annettaan vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain (574/2016) nojalla ja se vastaa sisällöltään asetusluonnosta, joka on ollut liitteenä edellä mainittua lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 76/2016 vpp). Asetuksessa säädetään muun muassa korkotukilainojen yleisistä ehdoista, korkotuen määrästä ja maksuajasta, asukkaiden valintaan asetettavasta tulorajasta, vuokraan sisällytettävästä kohtuullisesta korjauksiin varautumisesta, vuokrantarkistuksissa käytettävästä indeksistä sekä omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron ja tuotontuloutuksen enimmäismäärästä. Asetus tulee voimaan 1.8.2016. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 7.7.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministerien vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti:
pääministeri Sipilä 1.-8.7., 18.7.-4.8.,
ministeri Soini 4.-6.7., 11.-12.7., 14.7.-7.8.,
ministeri Risikko 4.-6.7., 8.7., 18.-29.7.,
ministeri Vehviläinen 4.-12.7., 15.7.-3.8.,
ministeri Rehula 4.-8.7., 15.-26.7., 
ministeri Orpo 4.-29.7.,
ministeri Grahn-Laasonen 15.7.-4.8.,
ministeri Tiilikainen 13.-15.7., 21.7.-12.8.,
ministeri Rehn 27.-28.6., 4.-11.7., 18.7.-7.8.,
ministeri Niinistö 4.7., 14.-18.7., 29.7.-3.8., 8.-16.8., 

ministeri Lindström 28.-29.6., 1.7., 18.7.-5.8.,
ministeri Mäntylä 28.6., 4.-8.7., 18.7.-5.8.,
ministeri Berner 23.6., 25.7.-5.8., 19.8.
ministeri Mykkänen 30.6.-6.7., 15.-22.7., 26.-29.7.
(VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Uutinen

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministeri Risikon sidonnaisuuksista. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Sidonnaisuudet

Päätös määrätä ministeri Sanni Grahn-Laasonen toimimaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan viidentenä sijaisena. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan jäseneksi hovioikeudenneuvos Rita Melartin ja varajäseneksi käräjätuomari Ilkka Ylönen toimikaudeksi 1.8.2016-31.7.2019 ja jäseneksi varatuomari Lotta Laineenkare ja varajäseneksi oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkanen toimikaudeksi 1.1.2017-31.12.2019. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 0295 150 214)

Päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita, annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. EU:n ns. neljäs rahanpesudirektiivi tuli voimaan 25.6.2015. Komissio hyväksyy direktiivin perusteella delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suhteen suuririskiset kolmannet maat ottaen huomioon strategiset puutteet tarkemmin määriteltyjen kriteerien perusteella. Delegoidut säädökset ovat voimaan tullessaan suoraan sovellettavaa ja kaikkia jäsenvaltioita sitovaa oikeutta, eivätkä jäsenvaltiot voi enää säätää asiasta kansallisessa lainsäädännössä. Asiasta voimassa oleva kansallisen lain perusteella annettu valtioneuvoston päätös kumotaan. Päätös tulee voimaan 11.7.2016. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 0295 488 556)

Päätös määrätä neuvotteleva virkamies Joanna Tikkanen ehdokkaaksi edustamaan Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvoston varajäsenenä vuonna 2018 päättyvälle toimikaudelle. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 0295 530 224)

Päätös myöntää Esa Tarkalle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työeläkeasioihin perehtyneen jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario 7.7.2016 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.7.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Lauri Taro valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.8.2016 lukien. (VNK hallitusneuvos Aino Jalonen 0295 160 389)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Pauli Harju valtiovarainministeriön muutosjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.8.2016-31.12.2019. (VM alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo 0295 530 350)
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Maija Heinoselle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2016-31.8.2017. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)

Valtioneuvosto myönsi Kai Tapani Koivumäelle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2016-31.8.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Valtioneuvosto myönsi Mauri Kaarle Edvard Riihoselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.2016-31.10.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Valtioneuvosto myönsi Timo Tanniselle virkavapautta ympäristöministeriön ylijohtajan virasta 1.9.2016-31.8.2021. (YM kansliapäällikkö Hannele Pokka 0295 250 234)

 
Sivun alkuun